Spread the love

Една од главните причини е што често се задоволуваат со ситни бенефити, кои им ги задоволуваат непосредните потреби и потребите на своите блиски. Ова краткорочно размислување го спречува долгорочното планирање и стратегиско делување кое е неопходно за постигнување на политичка моќ и зрелост.

Дополнително, алчноста и себичноста играат голема улога. Индивидуалните интереси често ги надминуваат колективните интереси, што води до фрагментација и недостаток на единство. Ова е особено изразено преку неуспехот за консолидација на повеќе политички ромски партии во една ромска политичка унија. Оваа разединетост ги намалува шансите за остварување на поголемо политичко влијание и моќ.

Лидерството и визијата се други значајни фактори. Недостатокот на харизматични и способни лидери кои можат да ги обединат различните ромски групи и да креираат јасна политичка визија, е дополнителна пречка.
Иако некои се само декларират дека се тиа кои можат даго пренасочат курсот, за сега ореставува само илузија , поради тоа што самобендисаноста не значи и пнационална политичка свест. Недоволната едукација и информираност за политичките процеси и права ги остава Ромите во подредена позиција.

За да се постигне политичка зрелост и моќ, потребно е Ромите да се обединат околу заеднички цели, да создадат јасна и долгорочна политичка стратегија. Само преку колективна акција и стратешко размислување може да се постигне вистинска промена и да се зголеми политичкото влијание на ромската заедница.
Некои биле дирекно вклучени на високи позиции како во извршната така и во законодавата власт и знаат дека сам не може ништо да се реши ако  се нема  политичка потпора и моќ од заедницата и од другите политички ромски партии.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading