Spread the love

O Google Translate shutas supporto pe romani chib de khatar o bersh 2020, ferik ke kado sas jek angluno paso.
Pala vrama, o suporto sas maj laćho thaj ando 2024-to berś thovdăs jekh pherdo suporto vaś i translàcia anθ-i thaj anθar i rromani ćhib/
Akava si importantno paso palo garavipe thaj populariziribe e romane čhibjako, savi isi la but dijalektia thaj vakerel la jekh importantno kotor tari romani komuniteta ko ververutne thema. Te thovel pes i rromani ćhib anθ-o Google Translate del śajsaripen maj but manuśen te prinʒaren la thaj kerel i komunikacia maj lokhes laqe vakerutnenge.
O suporto e romane čhibako ando Google Translate but lokherel o hasnipe thaj o akceso kadale čhibako e manušenge save vakeren la vaj sićon la
Festuime e lingvistikane diverzitetoske: Te inkeres e romani chib ande jekh platforma sar o Google Translate festuinel thaj zurarel e lingvistikane diverzitetura krujal e luma. E romani chib si importantno kotor e kulturako thaj barvalipasko e romane komunitetosko.

O Google Translate kerel buti e Romane čhibjake standardizirime verziasa, savi si običajno bazirimi ko baro dialekto ki Romani komuniteta. O tolmači del bazake leksikalne thaj sintaktikane tolmachimata katar e romani čhib ande aver čhiba thaj opral.
Informacia pal-o ekzakto suporto e dialektosqo anθ-o Google Translate na si butivar publikane. Probabilno, vov hasnil forme katar i rromani ćhib, save si prinзarde thaj haćarde katar but vorbitora katar e rromane grupe and-e diferentne thema.
Gratie Google Translator pe romani chib si de la romana poti acquisi:
Edukàciaqe śajutnimata: E siklŏvnenge thaj e siklŏvnenge save den duma i rromani ćhib vaj siklǒven anθ-i late, o Google Translate śaj te avel jekh laćho instrumento anθ-i siklǒvipen. Von śaj te labăren les te bolden tekstură, materiàlură thaj bută anθ-i lenqi ćhib.
Keren maj lokhes i komunikacia: Vaś e Rroma thaj aver vakeren e rromani ćhib, o Google Translate kerel maj lokhes te kerel pes i komunikacia e manuśença save den duma diferentne ćhiba. Akava si but importantno ano butkulturàlo komunitetură thaj vaś e manuśa save phiren anθ-e diferentne regiùnură.
Tehnologikano barjaripe e ćhibăqe tehnologienqo: I rromani ćhib and-o Google Translate laćharel e maśinàqe translaciaqe algoritmură thaj vazdel e ćhibăqe databaze save si len. Akava aźutil te laćharel o kvaliteto e translacienqo thaj o akceso k-i informàcia pal-i ćhib.
Socialno inkluzia thaj pindzaripe: Akava suporto e romane chibjako ani platforma sar Google Translate putarel o drom vash majbaro socialno inkluzipe thaj pindjaripe e romane kulturako thaj komunitetosko. Aźutil te ciknjarel pes e ćhibăqe bariere thaj te laćharel pes i digitalo inkluzia.

Sa khetane, o inkluzipe la romane shibako ando Google Translate si jekh importantno paso karing o suporto thaj o arakhipe le multikulturalno barvalimasko thaj le lingvistikane diverzitetosko krujal e luma.

I romani chib si importantno kotor e kulturalno thaj lingvistikane barvalipasko e romane komunitetosko, savo pherdilo ko but thema. Dialektura e romane čhibjake si kerdine thaj barjarde but šelberšipa prekal thaj si o rezultati taro migracije thaj interakcije e romane komunitetake diferentno čhibencar  thaj kulturenca.
E fundavne grupe e romane ćhibaqe si xulavde pe baza e lingvistikane similaritèturenqi thaj e geografikani distribùciaqi:
Nordikane grupe: Inkludil le dialekturya kai den duma andi Nordutni thai Mashkaruni Evropa, sar le dialekturya andar le thema le Balkanoske thai le dialekturya andar le thema andar i Mashkaruni Evropa.
Centralno grupe: Kadala dialektura si hasnime katar e Roma ande Sudutni Italia thaj ande centralno Peloponeso.
Orientalno grupe: Roma ande Cini Azija thaj Grecija.
E Sudutni Grupa: Roma ande Spania thaj ande Portugalia

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading