Spread the love

Google Преведувач додаде поддршка за ромски јазик уште од 2020, но ова беше почетен чекор .
Со текот на времето се усовршуваше подршката и во 2024 година ја додаде комплетната подршка за превод на и од ромски/
Ова е важен чекор за зачувување и популаризација на ромскиот јазик, кој има многу дијалекти и го зборува значителен дел од ромската заедница во различни земји. Вклучувањето на ромскиот јазик во Google Преведуввач им овозможува на повеќе луѓе да се запознаат со него и ја олеснува комуникацијата за оние што го зборуваат.
Поддршката на ромски јазик во Google Преведувач значително ги олеснува употребата и пристапот до овој јазик за луѓето кои го говорат или се учат на него

Прославување на јазичното разновидство: Вклучувањето на ромски јазик во платформа како Google Преведувач го прославува и укрепува јазичното разновидство ширум светот. Ромскиот јазик е важен дел од културата и наследството на ромската заедница.

Google Преведувач користи стандарднизирана верзија на ромски јазик, која обично се базира на широко распространетиот дијалект во ромската заедница. Преведувачот обезбедува основни лексички и синтаксички преводи од ромскиот јазик до други јазици и обратно.
Информацијата за точната поддршка на дијалекти во Google Преведувач не е обично јавно достапна. Веројатно, користи форми на ромски јазик, кои се познати и разбирани од многу говорници на ромски групи во различни земји.
Благодарение на Google Преведувачот на ромски и од ромски може да се стекнат:

Образовни можностини: За учениците и студентите кои говорат ромски јазик или се образуваат на него, Google Преведувачот може да биде корисен алатка во образованието. Тие можат да го користат за преведување на текстови, материјали и задачи на нивниот јазик.

Олеснување на комуникацијата: За ромите и другите говорници на ромски јазик, Google Преведувачот го олеснува комуницирањето со лица кои ги говорат различни јазици. Ова е особено важно во мултикултурните заедници и за луѓе кои се мигрираат во различни региони.

Технолошки развој на јазичните технологии: Вклучувањето на ромски јазик во Google Преведувачот ги подобрува алгоритмите за машинско преведување и ги зголемува јазичните бази на достапни податоци. Ова помага во подобрувањето на квалитетот на преводите и пристапот до јазични информации.

Социјална вклученост и признавање: Оваа поддршка на ромски јазик во платформата како Google Преведувач отвара пат за поголема социјална вклученост и признавање на ромската култура и заедница. Тоа помага во намалувањето на јазичните бариери и подобрувањето на дигиталната инклузија.

Во целост, вклучувањето на ромски јазик во Google Преведувач е важен чекор кон поддршка и заштита на мултикултурното наследство и езичната разновидност ширум светот.

Ромскиот јазик е важен дел од културното и лингвистичкото наследство на ромската заедница, која се шири на голем број земји. Дијалектите на ромскиот јазик се формираат и развивале со векови преку и се резултат на миграциите и интеракциите на ромската заедница со различните јазици и култури.
Основните групи на ромски јазик се делат на основа на лингвистичките сличности и географското распространување:
Северни групи: Вклучуваат дијалекти кои се говорат во Северна и Централна Европа, како што се дијалектите на балканските земји и дијалектите на земјите во Централна Европа.
Централни групи: Овие дијалекти ги користат ромите во Јужна Италија и на средниот Пелопонез.
Источни групи: Ромите во Мала Азија и Грција.
Јужната група: Ромите во Шпанија и Португалија

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading