Spread the love

Во рамките на своите активности АЛЦ, секторот „Таара„ (Утре),подржана од француската влада и перфектурата на Поморски Алпи 06 ( Алпес Маритимес 06), на 25 мај 2023, во Ница ја организираше вториот по ред, ден на ромската култура.
Целта на презентација на културниот ден на Ромите во овој Департман има улога покрај своите активности за интеграција на семејствата интраевропски Роми да ги побие стереотипите врз ова најранлива етничка популација, преку презентација на десетина кратки видео документарци, за историјата, културата, кујна, традицијата и воедно мала изложба на познати светски Роми меѓу кои се артисти, уметници, глумци, вајари, писатели, научници па и председатели на држави.


АЛЦ која во 2021 година започна со реализација на француската стратегија за Ромите 2020-2030 на интраевропските Роми во овој Департмант обезбедува социјална подршка,пристап до домување преку својата програма за пристап до интеграциските процеси и воедно спротиставување на анти ромизмот и предизвикот со кој се соочува ова најголемо етничко малцинство кое мигрира од своите држави поради еконсомска и политичка несигурност.
Работата на АЛЦ е следена и управувана преку назначениот мандатор, подпрефектот на Департманот Алпес маритимес 06, кој е воедно и кординатор на сите активности во ова поле.
Целта на францускаста стратегија е рачистување на сиромашните и диви квартови, окупираните приватни земјишта од страна на поедини ромски групи мигранти од источна Европа, и доброволно пристапување од страна на семејствата да бидат вклучени во програмата на АЛЦ за да им се помогне да бидат интегрирани во општеството, преку работа, едукација, и професионална подготвеност со кој ке се прекине семејниот круг на сиромаштија, не едуцираност и.т.н.


За време на организирањето на ромската културна вечер било презентирани неколку готвени специјалитети од румунска , бугарска и македонска кујна, Фламенго во изведба на групата Нино Џипси, и излегувањето од печат на првиот број на списанието за Роми „Горди Роми„, за кој се има во план да ги продават лицата Роми кои се без работа, со што целата заработувчка од списанието ке оди на нивно конто.
На ромската културна вечер присуствува околу 70 лица меѓу кои биле ромските семејства кои се дел од програмата за интеграција, ромски семејства од градот Ница, преставници на АЛЦ, политичари и асоцијативни преставници од овој департмант.
Во продолжение погледнете го видео интервјуот на госпоѓа Валма патрициа подпрефект на Департманот Алпес маритимес 06:

 

Integracija ko procesi mujal o antoromizamm ikalibe thaj diskriminacija

Ko pervazia taro ple aktivnostija o ALC-115 o sektori « Taara » teloikerdi tari francijakoro guvrementi thaj i perfektura taro Alpes Maritimes 06, ano 25 maj 2023 berš ani Nica ikergja dujto ko niči dive e romane kulturakoro anavakerdo « pendžarma angleder te došakerema.
I resarin tari prexentacija akale kulturakoro dive e romengoro ko akava departmani sile rolja prekal pire aktivnostija baši integracija e familiengoro intraevropsko Roma te bi tikjnarela o stereotipija upreder akala najviktimizirimi jehkin prerkal prezentacija nekobor tikore dokumentarna filmijam istorijam kultura , tradicija, romano habe andar i rumunska, makedonija, bugarija, thaj ko jek jekh tikni ekyozicija taro pendžarde roma , artistia, hramome, sadžande , sportisitija presednikia themengere thaj javera.


O ALC -115 ko 2021 berš šurukergja realiyacijaja e francuzikane strategijakoro baši e Roma 2020-2030 e intraevropsko romenge, thaj ko akava departmani kote so ingarela socijalno teloikeribe, dejbe than ko kherutnipe prekal piri programa ko integraciono procesijam thaj ko jekh mujalipe kontra o antiromizam thaj o vrame so avena baši lengoro prosperitteti ko avibe sar migrabtija taro thema kote so isilen pare ekonomikane thaj politikane problemija.

I buti taro ALC-115 si dikli thaj šerutni prekal o ando mandatori taro teloprefekto taro Departmani Alpes maritimes 06 savo si vi kordinatori baši sa o aktivnostija ko akava pole,
I resarin e francijakere strategijakoro te užarel o bilegalnikane kampia thaj čorole skvotija kola so si okupirime taro disave kupe familije Roma migrantija tari Purabali Evropa, thaj lengoro lejbe than te oven čivde ko integracijakere procesija kole ka oven jekh ka jekm ko akava sasuitnipe kole bi činavelape sa i rota e čorolipaskoro thaj e diskriminacijakoro


Ki vrama taro organiziribe e romane kulturakere rakjakoro sine prezentirime nekobor habe kerde taro romane familije, sine ikerdo tikoro koncerti taro Nino Džipsi Flamengo, thaj iklilotaro imprimibe o avgo magazini baši Roma « barikane Roma « kaskiri resrin si o familije kola so na kerena buti te bikine thaj sa o love te oven lenge ko konto.


Ki adaja rakja sine pađe 70 džene maškar kote sine romane fa,ilije kola si kotor tari amari programa, romane familije tari diz Nica, mebrija taro asocijacije taro akava departmani, političarija thaj preperutne tari prefektura taro akava departmani thaj o šerutnipe taro ALC.
Ko djajbe poadari diken o video intervju ePatricia Valma teloprefekti taro Departmani Alpes maritimes 06.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading