Mozaik

ЕЦПР со преставка до КСЗД поради утврдена индирекна интерсекциска дискриминација во пристапот до лични документи„
ЕЦПР со преставка до КСЗД поради утврдена индирекна интерсекциска дискриминација во пристапот до лични документи„
НАСА бара доброволци кои ќе живеат во својата симулација на Марс една година.
НАСА бара доброволци кои ќе живеат во својата симулација на Марс една година.
Трагедија во Бар: Пожарот во ромската населба остави длабока тага
Трагедија во Бар: Пожарот во ромската населба остави длабока тага
Ромски интелектуалци го овбинуват Џонатан Ли за деконструкција на ромскиот национален идентитет и поткопување на ромското движење
Ромски интелектуалци го овбинуват Џонатан Ли за деконструкција на ромскиот национален идентитет и поткопување на ромското движење

Balkanska Nevipa

Трагедија во Бар: Пожарот во ромската населба остави длабока тага
Трагедија во Бар: Пожарот во ромската населба остави длабока тага
Шеснаесет мигранти се засолнети, а осум спасени од реката Пајон во Ница оваа сабота наутро
Шеснаесет мигранти се засолнети, а осум спасени од реката Пајон во Ница оваа сабота наутро
+ видео „Тригодишно ромско дете повредено при полициска интервенција“
+ видео „Тригодишно ромско дете повредено при полициска интервенција“
Косовскиот  премиер Албин Курти и Жељко Јованович за промоција на правата на Ромите во Косово
Косовскиот премиер Албин Курти и Жељко Јованович за промоција на правата на Ромите во Косово
Фондација  Ромите за демократија се стреми да стане клучен двигател на општествените промени во Северна Македонија
Фондација Ромите за демократија се стреми да стане клучен двигател на општествените промени во Северна Македонија
Пожар во Берово: Сулејман во кома, потребна е помош од заедницата
Пожар во Берово: Сулејман во кома, потребна е помош од заедницата
Тања  Васич„Децата Роми се први на листата за меѓународно посвојување„ +бунус видео на ова тема
Тања Васич„Децата Роми се први на листата за меѓународно посвојување„ +бунус видео на ова тема
Марица Михајловиќ доживеа хорор во породилиштето„ Гинекологот скокал врз мојот стомак на сила да ме породи„
Марица Михајловиќ доживеа хорор во породилиштето„ Гинекологот скокал врз мојот стомак на сила да ме породи„
Помеѓу реалноста и политичките маневри
Помеѓу реалноста и политичките маневри
+ Видео -Гордана Сиљанова-Давкова: „ Доан Сулејмановски е најдобриот по сите можни  критериуми, но не е избран за …„
+ Видео -Гордана Сиљанова-Давкова: „ Доан Сулејмановски е најдобриот по сите можни критериуми, но не е избран за …„

Kolimna

Зошто подкаст Рома СЕГА-Why Roma NOW podcast
Зошто подкаст Рома СЕГА-Why Roma NOW podcast

Веќе подолго време, откако бев отпуштен од мојата работа (без конкретни причини), го напуштив ромскиот дискурс. Се чувствував посрамен бидејќи од 2004 година бев меѓу движечките сили во Брисел во создавањето политички можности во креирањето на политиките на ЕУ. Меѓутоа… мојата академска пауза и служењето за други организации ме оддалечи од ромската дебата каде останав како пасивен набљудувач. Имав мои мислења и знаев дека работите не одат во вистинската насока со нашето зајакнување, претставување и лидерство. Во сите тие години знаев дека ромската дебата, критичарот и ромската интелектуална моќ ќе завршат тивки и намерно ќе стават во режим на мирување. Згрешив и што останав тивок и неактивен – признавам!
Самиот случај на г-дин Џонатан Ли, каде што изјави дека Ромите не се нација, ниту ромскиот јазик е јазик, ме натера да телефонирам пријател. Го критикувавме пишувањето на г-дин Ли… Го прашав мојот пријател „Зарем не мислиш дека е наш ред да го продолжиме она што постарата ромска генерација го започна и го изгради за нас“?! Одговорот на мојот пријател беше „Доцна е, проблемот со нашата генерација е што почнавме да ги браниме правата на Ромите уште на многу рана возраст, бевме ставени на страна и намерно ни беа запалени душите“.
Она што го напишав погоре и на што бев сведок во последните 10 години, ме натера да заклучам дека недостатокот на контакти и дебати не водат само кон инерција. Инертноста и/или апатијата на луѓето обично се користат од интересни групи за да се унапреди систем кој им служи само на нивните интереси и лични агенди. Кога еден систем не произведува за народот, тоа обично сигнализира за воспоставување режим. Молкот, клиентелизмот и недостигот од нови идеи меѓу меѓународните ромски организации нè спуштија и нас. Во денешно време, 12 милиони Роми се прикажани како слаби, неспособни и несоодветни граѓани да направат промена.
Како дојдовме до овој прилично политички самоубиствен стадиум каде што градењето нација и ромскиот јазик се наведува како непостоечки од силите кои ги бранат правата на Ромите во Европа и како прогресивните ромски интелектуалци/активисти чувствуваат дека нивните „души биле запалени“ намерно?! Каква ромска шизофренија се случува?
Што сакаат да постигнат подкастот Ромите СЕГА
Првенствено, сакам луѓето да се соберат – сакам приказните од подкастите да ги натераат луѓето да си телефонираат и слободно да разговараат. Ние сме нација без граници – Интернетот е нашиот „братучед“ без граници. Зошто да не ги искористиме приказните за подкаст како причина да ги повикаме нашите роднини Роми во САД, Латинска Америка, Европа и заеднички да разговараме за тоа. Може ли интелектуалните и дискусиите засновани на разумот да развијат нови идеи и пристапи?
Споделувањето на знаењето е нешто со кое треба да продолжиме. Треба да ја опремиме и едуцираме следната генерација ако сакаме напредок. Достапните алатки треба да се користат мудро за Ромите од позиција на срамежливи и инфериорни да се претворат во горди?! Треба да се обидеме слободно да разговараме и да ја величаме историјата на нашата нација, нашето ромско движење и да донесеме нови идеи за иднината на Ромите.
Подкастот секогаш ќе биде добар домаќин на достоинствени и интелектуални приказни – бидејќи нашите слободоумни и слободоумни ромски активисти и академици секогаш можат да најдат слободно столче за говорење во подкастот.
На крајот, сакам Ромите да знаат за себе, да се зајакнат и да зборуваат за нови идеи. Би поттикнал редовна критика, но онаа која води во подобра иднина.

Izolacija si amaro dushmano – mudarel amen sar narodo. Numaj o aktivismo thaj neve ideii shaj anen o kham mashkar amende!

Why Roma NOW podcast
For quite some time already i.e. after I was sacked from my job (for no specific reasons), I have left the Romani discourse. I felt disgraced because since 2004, I was among the driving forces in Brussels in creating political opportunities in the EU policy making. However… my academic break and serving for other organizations, distanced me from the Romani debate where I stayed as a passive observer. I had my opinions and knew that things are not going in the right direction with our empowerment, representation, and leadership. In all those years, I knew that Romani debate, critic and Romani intellectual power will end up silent and intentionally put on sleep mode. I have also made a mistake to stay quiet and inactive – I admit it!
The very case of Mr. Jonathan Lee where he stated that Roma are not a nation nor Romani is a language made me phone a friend. We criticized Mr. Lee’s writing…I asked my friend “Don’t you think that it is our turn to continue what the older Roma generation had started and had built for us”?! My friend’s response was “It is too late, the problem with our generation is that we began at very early age to defend Roma rights, we were put a side and our souls were burned intentionally”.
What I wrote above and what I’ve witnessed in the last 10 years, made me conclude that lack of contacts and debates lead us to inertia only. People’s inertia and/or apathy is usually used by interest groups to advance a system which serves only their interest and personal agendas. When a system does not produce for the people that usually signals of regime establishment. Silence, clientelism and lack of new ideas among international Roma organizations had cornered us too. Nowadays, 12 million Roma are portrayed as weak, incapable and inadequate citizens to make a change.
How did we come to this rather politically suicidal stage where nation building, and Romani language is stated as non-existent by forces which defend Romani rights in Europe and how come progressive Romani intellectuals/activists feel that their “souls were burned” intentionally?! What kind of Romani schizophrenia is going on?
What the podcast Roma NOW want to achieve
Primarily, I want people to get together – I want the stories from the podcasts to make people phone each other and talk freely. We are borderless nation – Internet is our borderless “cousin”. Why not using the podcast stories as reasons to call our Romani cousins in the US, Latin America, Europe and talk jointly about it. Can intellectual and reason based discussions develop new ideas and approaches?
Knowledge sharing is something that we need to continue with. We need to equip and educate the next generation if we want a progress. Accessible tools should be used wisely to turn Roma from position of shy and inferior into proud?! We should try to talk freely and glorify our nation’s history, our Romani movement and bring new ideas for the future of Roma.
The podcast will always be a good host to dignified and intellectual stories – as our open minded and freely speaking Romani activists and academics can always find a free speaking chair in the podcast.
At the end, I want Romani people to know about themselves, to get empowered and talk about new ideas. I would encourage regular criticism, but the one that leads into a better future.
Izolaciya si amaro dushmano – mudarel amen sar narodo. Numaj o aktivismo thaj neve ideii shaj anen o kham mashkar amende!

Total Views: 102 ,
ДУИ воодушевено ја пее песната на политичкиот триумф, другите на маргините
ДУИ воодушевено ја пее песната на политичкиот триумф, другите на маргините
Aко се обидете да ги надминете границите што тие ги поставуваат, одеднаш станувате непријател
Aко се обидете да ги надминете границите што тие ги поставуваат, одеднаш станувате непријател
Новогодишна кратка колумна  „ Заедничка желба за вистински напредок“
Новогодишна кратка колумна „ Заедничка желба за вистински напредок“

muzika

Колку деца и внуци има Ибрахим Татлисес и колкаво е неговото богатсво?
Колку деца и внуци има Ибрахим Татлисес и колкаво е неговото богатсво?

Ибрахим Татлисес е роден на 1 јануари 1952 година во Шанлиурфа. Неговото вистинско презиме е Татли. Нејзиниот татко се вика Ахмет, а мајка и Лејла. Неговиот татко е трговец во Урфа. Ибрахим Татлисес беше едно од седумте деца на парот Ахмет и Лејла. Таткото на Татлисес е со арапско потекло, а нејзината мајка е со курдско потекло.
На концертот во Ербил во 2005 година, Татлисес ја поздрави публиката велејќи: „Татко ми е Турчин, мајка ми Курдка, јас сум турски син, ви носам поздрав од Турција“. Ибрахим Татлисес е познат како арабески уметник, но тој е и пејач, продуцент, актер, режисер и програмски водител, како и бизнисмен. Него го открил филмаџија од Адана додека пеел во градежништвото. Прво дошол во Адана, а потоа во Анкара, каде што играл во казина и павилјони.
Тој се прослави со песната „Кундура на нозе“ која ја отпеа на павилјонот Кинали во Анкара во 1974 година, а најпрво се појави на радиото во Анкара, а потоа на телевизија на новогодишната ноќ. е име кое се прослави во прехранбената индустрија, вклучувајќи ги Чигкофте и Лахмацун. Татлисес е познат во Турција, како и во Грција и на Блискиот Исток. Друг прекар на Ибрахим Татлисес е „Император“.
Додека Ибрахим Татлисес често спомнува дека имал тешко детство, тој го дава следниот забележителен пример: „Бев дете. За да заработам 20 центи повеќе, продавав вода во кината извикувајќи „Ајде, ледена вода“. Еден ден, еден човек кој седеше на фотелја одеднаш стана. Ми удри 4 шамари велејќи: „Ќути магаре, ќе те слушаме? И тие шамари што ги изедов ме доведоа до тука.

Ибрахим Татлисес, покрај славата и парите што ги заработи, стекна и многу непријатели. Поради оваа причина, на 14 март 2011 година бил нападнат од вооружена банда
Тој има вкупно 7 деца по име Идо Татли, Мелек Зубејде Татли, Дилан Читак, Елиф Ада Татли, Ахмет Татли, Ѓулден Татли, Ѓулшен Татли. Највидливи од неговите деца се Дилан Читак и Идо Татли… Изминативе недели тој на својот профил на социјалните мрежи ја сподели ќерката Ѓулшен.
Татлисес, кој има 72 години, има три ќерки од првата сопруга Адалет Ханим, Перихан Саваш, Дерја Туна и Ајшеѓул Јилдиз и една ќерка од Ишик Читак, која подоцна ја посвоил, по име Дилан Читак.

Ибрахим Татлисес, кој моментално има 10 внуци
Ибрахим Татлисес е познат како едно од истакнатите имиња во турската народна музика и стави крај на дискусиите за неговата сопственост. Познатиот уметник ја задоволил сечија љубопитност објаснувајќи ги деталите за своето богатство. Присуството на Татлисес покрива широк спектар од хотел до земја, од ТВ канал до ќебапчилница.

Познатиот турски пејач Ибрахим Татлисес, наречен Цар, ја сподели содржината на своето богатство со јавноста. Накратко, богатството на Татлисес вклучува широк спектар на области. Познатиот уметник рече дека поседува многу имоти, од ќебапи до хотели, луксузни возила до големи парцели.

Своето лично богатство Татлисес и го соопшти на јавноста преку медиумите. Татлисес, кој се истакна на листата со наслов „славни личности со импресивно богатство“ објавена пред неколку дена, ги демантираше овие наводи и го објави сопствениот имот. Познатиот уметник направи изненадување споделувајќи ја детално содржината на своето богатство. Имотот на славниот уметник има навистина извонредни детали.

Еве со што располага Ибрахим Татлисес:

Ќебапчилница лоцирана на 1,5 хектари земјиште во Сејрантепе
Сопствена ТВ зграда и зграда на групацијата на компании Tatlıses
Работилница и продавница за облека By Tatlıses
Вила во Демирцикој Аларко Компаунд
Три апартмани во комплексот Сејрантепе ОЈАК
Стан и 3 декари земјиште во Шанлиурфа
Стан во Измир Нарлидере Фолкартни Куќи
Вила во дворците Хадимкој Гунишиги
Луксузни возила како чамец, 2 глисери, 2 автомобили мерцедес, 3 џипови и 1 лимузина
20 службени возила
Tatlıses Paradise Apartments со 48 апартмани и вили во Бодрум Битез
Голо Бич Хотел со 6,5 соби лоциран на 26 хектари земјиште во Бодрум Битез
6,5 хектари земја во Бодрум Битез
Хотелот „Татлисес“ со 8 соби и 157 кревети, изграден на 314 хектари земјиште во Кушадаси
5 ќебапи во Истанбул
Сателитски канал и ТВ канал се емитуваат на D-Smart
Темпо ТВ се емитува на национално ниво во многу градови
Големите и разновидни инвестиции на богатството на Ибрахим Татлисес го откриваат влијанието на уметникот во деловниот свет.

Total Views: 519 ,
Александра Пријовиќ е горда што е Ромка
Александра Пријовиќ е горда што е Ромка
I grupa Manaskin ko testi baši konsumacia kokaini
I grupa Manaskin ko testi baši konsumacia kokaini
I estradno romani – bugarsko čeren o Azis učardo ko kalipe
I estradno romani – bugarsko čeren o Azis učardo ko kalipe
Translate »