Граѓаните на Општина Шуто Оризари од денес се мобилизират за собирање потписи за петиција, која подоцна ке биде доставена до градоначалничката на градот Скопје-Арсова и до Советот на градот Скопје.
Ова иницијатива преку социјалните мрежи Ерџан Демир кој е иначе председател на ОО на ВМРО-ДПМНЕ од општината, ја потврди вчера поради големиот број на незадоволство на граѓаните од Општината за нерегулираниот градски превоз и немањето на доволен број на автобуси кои би ги покривале транспортните потреби на граѓаните.
Ова Општина која според статистиката брои околу 25.000 жители секојден се соочува со недостаток на јавен превоз, кој поради конфликтот помеѓу градот и приватните превозници бројот на автобуси кои собраќаат на реалција Шуто Оризари-Скопје се редуцирани односно собраќат само автобусите на ЈСП Скопје со помал број.
Градоначалникот на ова општина Курто Дуидуш Куцо, исто така вчера им се обрати преку социјалните мрежи, ветувајки им дека по разговорот со директорот на ЈСП од денес привремено ке се пуштат седум автобуси, додека не се реши проблемите помеѓу приватните превозници и градот Скопје.
Ова не е првпат поради конфликтот на приватните превозници и градот Скопје, жителите на ова општина да сс соочуват со истиот проблем , кој потоа се реши, преку мирни демонстрации на жителите од ова општина пред општината на град Скопје.
За собирање на петиција се формирани неколку пунктови во општината:

ПЕТОК:
Макошпед 07-09:00
Центар 07-09:00 / 10-12:00
Ксмет 07-09:00
САБОТА
Центар 07-09:00 / 10-13:00
НЕДЕЛА
Центар 10-13:00
ПОНЕДЕЛНИК
Макошпед 07-09:00
Центар 07-09:00 / 10-12:00
Ксмет 07-09:00• Макошпед 07-09:00 •
Центар 07-09:00 / 10-12:00
Ксмет 07-09:00

I „Šutka“ mobilizirinelape baši reducirime pravdo transport

O dizitne taru komuna Šuto Orizari taro avdive mobilizirinenape te kedenlpe vas hramoviba baši peticija , savi palo odova ka ovel dendi dži ki šerutni e dizjake Skopje -Arsova thaj dži ko Koncili e dizjakoro.
Akaja inicijativa prekal o socijalno nevtrkia erati havjargala o Erdjan Demir presidenti taro KO taro VMRO-DPMNE tari akaja komuna, sebepi o baro bičalipe dizutnengoro ko bi regulirime o pravdo transporti baši istemalkeribe e dizutnengoro.
Akaja Komuna koja so prekqal i statistijka gejnela paše 25.000 mile dizutne, sako dive araklovena ko pharo hali thaj bi nanibe avtobusija baši lengre sako diveskere istemalkeriba, soske si mukle sal dizjakere bi čalipaskoro numero avtobusia taro pravdo dizjakoro transporti.
O šerutno tari akaja komuna o Kurto Duduš Kuco vi agjatr prekal o socijalna netvork havljargja so o direktori taro pravdo dizutno transoprti denja le lafi so taro avdive ka mukel 7 avtobusija sa dži kote na faisalinelape o problemi e privatno transporteja thaj idiz Skopje.
Akava nane avgo drom baši o konflikti e dizjkakoro thaj o privatno transport, o dizutne te arakloven asavke bare transportno problemeja tari akaja komuna, koja so palo adav arakljape faisalipe kana sine kerde demonstracije uya ki komuna e dizjakoro taro dizutne e Šutkakere.
Bašo kedipe vas hramoviba forimingjepe nekobor punktija ki komuna:

Paraštuj
Makošped 07-09:00
Центар 07-09:00 / 10-12:00
Ксмет 07-09:00
Savato
Centar 07-09:00 / 10-13:00
Purano kurko
Cenatar10-13:00
luna
Makošped 07-09:00
Centar 07-09:00 / 10-12:00
Ksmet 07-09:00• Макошпед 07-09:00 •
Centar07-09:00 / 10-12:00
Ksmet 07-09:00

https://m.facebook.com/erdjan.demir.3/posts/pcb.10231517848069318/?photo_id=640162400782538&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.10231517848069318%26photo%3D640162400782538%26profileid%3D100005363831071%26eav%3DAfb5Qikb9rd3QptbKxS6z-bBwXvp2vj1C8WaHRQbfEayC58tj4ARbSU_HgjKgRh7qIA%26paipv%3D0%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dtrue%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1

https://m.facebook.com/erdjan.demir.3/posts/pcb.10231517848069318/?photo_id=6153654334751872&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.10231517848069318%26photo%3D6153654334751872%26profileid%3D100005363831071%26eav%3DAfa_rfL5VIIeHeLlfTZXVuXRtiZTLpwkanTWMNshBWuua6s5ZqaWVmN-gc92U1qW3Tc%26paipv%3D0%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dtrue%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1

Total Views: 547 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »