Spread the love

„Што сакам од Нова Година?„

На 7 јануари Гратан Пуксон еден од догогодишните ромки активисти и еден од првите делегати на Првиот Ромски Светски Конгрес од 1971 година полни 85 години и сеуште е активен ромски активист.
Тој за новата 2024 година до ромската заедница го пренесува следново:
„Гледајќи дека светот се повеќе се соочува со глад, војна и фашизам, мојата желба е повеќе луѓе – млади и стари – да станат и да станат активисти!
Би сакал новите активисти да се приклучат на борбата каде најтешките проблеми паѓаат врз ромите.
Јас себеси во ова година очекувам како иницијатор да се прошири глобалната ромска коалиција преку која ке се бара повисоко место за нашата заедница во Обединетите нации како нација не како етничка група.
Ова година ке дадам се од себе да му помогнам на Нарди Казанова, чиј Колектив ќе
работи на одржување на [петнаесеттиот] светски ромски во Бразил.

Ќе работам за демократија затоа што верувам дека легитимитетот – мандатот на ромската нација – мора да почива во рацете на народот.
Ајде да се кренеме и да одиме напред!„

Grattan Puxon: WHAT WILL THE YEAR 2024 BRING US?

What do I want from the New Year?

On January 7, Gratan Pukson, one of the long-standing Roma activists and one of the first delegates to the First Roma World Congress in 1971, turns 85 and is still an active Roma activist.

He conveys the following to the Roma community for the new year 2024:

“Seeing that the world is increasingly facing hunger, war and fascism, my wish is that more people – young and old – stand up and become activists!

I would like the new activists to join the struggle where the most difficult problems fall on the Roma.

This year, I expect myself as an initiator to expand the global Roma coalition through which a higher place will be sought for our community in the United Nations as a nation and not as an ethnic group.

This year I will do my best to help Nardi Casanova, whose Collective will

works to hold the [fifteenth] World Roma in Brazil.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading