Spread the love

Интервју со ромскиот активист од Чикаго- САД, Дени Добобров (директор на Светската ромска федерација), за иницијативата за формирање на глобална ромска коалиција.

  Во тек е формирање на широка ромска коалиција,чија е иницијативата, зошто се формира и дали оваа коалиција во својата мисија ќе се заснова на демократски принципи на еднаквост?

 

 

 • Иницијативата за Глобална ромска коалиција првенствено потекнува од Светската ромска федерација, која го предложи концептот пред повеќе од две години. Процесот на формирање доби на интензитет кога јас, Дени Добров, се приклучив на тимот на Демократска транзиција (ДТ) предводен од Гратан Пуксон. Моето учество вклучуваше разјаснување на заблуди за коалицијата, особено во однос на независноста на организациите членки. Гратан Пуксон, препознавајќи ја вредноста на оваа иницијатива, активно ја поддржа и се залагаше за неа. Целта на коалицијата е да обедини различни ромски организации и лидери под една платформа за ефективно да ги претставуваат и застапуваат ромските интереси на глобално ниво. Централно место во нејзината мисија е посветеноста на демократските принципи на еднаквост, обезбедувајќи дека сите членки имаат еднаква застапеност и глас во процесите на донесување одлуки во коалицијата. Овој пристап поттикнува соработка и инклузивна средина, клучна за справување со различните потреби и предизвици на ромската заедница ширум светот.

Кои конкретни стратегии планира да ги примени коалицијата во застапувањето за правата и интересите на Ромите на глобално ниво?

 • Стратегиите вклучуваат лобирање на меѓународни форуми, соработка со организации за човекови права и ангажирање во кампањи за подигање на јавната свест. Акцентот е ставен на застапувањето на политиките, образовните иницијативи и правното застапување за решавање на прашањата што ги засегаат Ромите.

Како коалицијата планира да обезбеди ефективна застапеност на ромските заедници и на национално и на меѓународно ниво?

 • Коалицијата обезбедува застапеност преку разновидно и инклузивно членство. Локалните и националните ромски организации се охрабруваат да учествуваат, обезбедувајќи платформа за нивните гласови и грижи на меѓународна сцена.

Можете ли да го елаборирате пристапот на коалицијата за формулирање и спроведување на политики кои позитивно ќе влијаат на ромските заедници?

 • Политиките се формулираат заеднички, со придонес од различни чинители во ромската заедница. Коалицијата се фокусира на имплементација на политики преку ангажирање со меѓународни тела, искористување на законските рамки, мобилизирање и поддршка од заедницата.

Како коалицијата планира да соработува со владите и меѓународните тела за спроведување на овие политики?

 • Коалицијата планира да воспостави партнерства со владите и меѓународните организации. Таа има за цел да влијае на креирањето политики и спроведувањето преку дијалог, застапување и споделување на најдобрите практики и истражување.

Какви иницијативи ќе преземе коалицијата  за борба против различните форми  на дискриминација на ромската заедница?

 • Иницијативите на коалицијата опфаќаат широк спектар на активности за борба против дискриминацијата на ромската заедница. Тие вклучуваат силни кампањи против дискриминација, правни дејствија против дискриминаторските практики и застапување на инклузивни политики. Клучниот аспект на нашиот пристап вклучува користење на статусот на набљудувач на Светската ромска федерација во Советот за човекови права на ОН. Овој статус ни овозможува да поднесуваме официјални извештаи и жалби, обезбедувајќи моќна платформа за справување со системскиот расизам и другите форми на дискриминација на меѓународно ниво. Дополнително, ние сме посветени на спроведување образовни програми дизајнирани да се спротивстават на стереотипите и дезинформациите, а истовремено да ја промовираме богатата култура и историја на Ромите. Овие образовни напори имаат за цел да поттикнат поголемо разбирање и почит кон ромската заедница, придонесувајќи за поинклузивно и порамноправно општество.

Како коалицијата ќе се справи со системската  и индивидуалната дискриминација?

 • Коалицијата е посветена на справување со системската и индивидуалната дискриминација врз ромската заедница преку повеќеслоен пристап. Ова вклучува искористување на статусот на набљудувач на Светската ромска федерација во Советот за човекови права на ОН, кој ни дава овластување да поднесуваме официјални извештаи и жалби, директно соочувајќи се со системскиот расизам и дискриминација на меѓународно ниво.
  Понатаму, ќе се вклучиме во правни предизвици против дискриминаторските практики, користејќи законски рамки за да ги поддржуваме правата на Ромите. Заедно со овие напори, коалицијата ќе спроведе едукативни и иницијативи за подигање на свеста насочени кон разбивање на индивидуалните предрасуди и стереотипи. Овие програми се дизајнирани да промовираат подлабоко разбирање на ромската култура и историја, а со тоа поттикнувајќи поголема толеранција и почит во општеството. Нашиот пристап е и проактивен и реактивен, осигурувајќи дека не само што реагираме на случаи на дискриминација, туку и работиме на нивно спречување преку едукација и застапување.

Како коалицијата планира да ја подигне  свеста за богатата историја и култура на Ромите на глобално ниво?

 • Коалицијата ќе организира културни настани, едукативни национални програми и медиумски кампањи за истакнување на богатата историја и придонесите на ромската заедница.

Дали постојат конкретни иницијативи за славење и промовирање на ромското културно наследство?

 • Специфичните иницијативи вклучуваат културни фестивали, изложби и соработки со образовни институции за интегрирање на историјата и културата на Ромите во наставните програми.

Можете ли да ја објасните стратегијата  за застапеност во Обединетите нации за добивање на прифаќање и статус на ромската заедница како нација без држава?

 • Стратегијата за застапеност на ромската заедница во Обединетите нации вклучува искористување на статусот на набљудувач на Светската ромска федерација (WRF) во Советот за човекови права на ОН. Овој статус овозможува поднесување официјални извештаи и претставки, кои се клучни во борбата против системскиот расизам и дискриминација. Дополнително, формирањето на РОТА (Ромски организации за транснационално застапување) како подгрупа на Глобалната ромска коалиција е стратешки потег. ROTA има за цел да аплицира и најверојатно да добие специјален статус според механизмите на Главните групи на ОН и другите засегнати страни (MGoS). Ова ќе овозможи подиректен ангажман и застапување во ОН, обезбедувајќи платформа за ромската заедница да ги изрази своите грижи и да учествува во процесите на креирање политики. Целта е да се воспостават Ромите како призната нација без држава, нагласувајќи го нивното уникатно културно наследство и предизвиците со кои се соочуваат на глобално ниво. Овој пристап комбинира правно застапување, директно застапување и активно учество на форумите на ОН за да се бара прифаќање и статус за ромската заедница на глобалната сцена.

Какви конкретни активности ќе преземе коалицијата за да се ангажира со ОН и другите меѓународни тела?

 • Глобалната ромска коалиција, преку РОТА (Ромски организации за транснационално застапување), е посветена на ангажирање со Обединетите нации и други меѓународни тела преку сеопфатна стратегија:
  Искористување на статусот на набљудувач на Светската ромска федерација (WRF) во Советот за човекови права на ОН за поднесување извештаи и поднесување жалби, истакнувајќи ги критичните прашања што ја засегаат ромската заедница.
  Аплицирање за специјален статус според механизмите на Главните групи на ОН и други засегнати страни (MGoS), што овозможува директно учество на релевантни форуми и настани на ОН.
  Активно учество во суштински настани на ОН како што е Партнерскиот форум ЕКОСОК за да се изразат перспективите и грижите на ромската заедница.
  Соработка со различни агенции и тела на ОН за да се влијае на политиките поврзани со човековите права, дискриминацијата и социјалната вклученост.
  Формирање стратешки сојузи со други НВО и меѓународни организации за да се поттикне поширока мрежа за поддршка за ромските прашања.
  Спроведување кампањи за застапување и подигање на свеста на конференции и настани на ОН за да се нагласи културното наследство и предизвиците на Ромите.
  Поднесување декларација директно до Генералниот секретар, во која ќе се наведат аспирациите и предизвиците на ромската заедница и се бара негова поддршка и признание.
  Добивање поддршка од земјите-членки на ОН преку ефективно вмрежување во ОН, искористување на овие односи за застапување за правата и признавањето на ромската заедница.
  Придонес кон развојот и спроведувањето на меѓународните политики и програми кои позитивно влијаат на ромската заедница.
  Овие напори се насочени кон воспоставување на доследно и влијателно присуство на меѓународните арени, обезбедувајќи дека гласовите и потребите на ромската заедница се соодветно претставени и адресирани на глобално ниво.

Кои потенцијални предизвици ги предвидувате во постигнувањето меѓународно признавање на Ромите како нација без државјанство, и како коалицијата планира да се справи со овие предизвици?

 • Во стремежот за меѓународно признавање на Ромите како нација без државјанство, се очекуваат неколку предизвици:
  Политички отпор: Некои земји може да се спротивстават на идејата за признавање на Ромите како нација без државјанство поради политички, економски или социјални причини. Коалицијата планира да го реши ова преку дипломатски ангажман, застапување и градење сојузи со земјите поддржувачи и меѓународните тела.
  Недостаток на свест: Постои општ недостаток на глобална свест за уникатната ситуација на Ромите како нација без државјанство. Коалицијата има за цел да ја зголеми свеста преку едукативни кампањи, културни настани и користење на медиумски платформи.
  Правни и бирократски пречки: Навигацијата низ сложените правни и бирократски процеси во меѓународните институции како Обединетите нации може да биде значаен предизвик. Коалицијата, преку РОТА и со помош на статусот на набљудувач на WRF, планира да ангажира искусни правни експерти и дипломати за ефективно управување со овие процеси.
  Внатрешно неединство: Различната природа на ромската заедница може да доведе до различни мислења и стратегии. Коалицијата има намера да го поттикне единството преку инклузивни и демократски процеси на донесување одлуки, обезбедувајќи дека сите гласови во заедницата се слушаат и се земаат предвид.
  Ограничени ресурси: како недржавен субјект, Коалицијата може да се соочи со ограничувања на ресурсите. За да се спротивстави на ова, Коалицијата планира да се вклучи во собирање средства, градење партнерства и ефикасна распределба на ресурсите.
  Културни недоразбирања: погрешните сфаќања за ромската култура може да ги попречат напорите да се добие признание. Коалицијата планира проактивно да се спротивстави на нив преку културна промоција и образовни иницијативи, истакнувајќи го богатото наследство и придонесите на Ромите.
  Промена на меѓународната динамика: Променливата природа на глобалната политика може да влијае на напорите на Коалицијата. Коалицијата ќе остане прилагодлива и ќе реагира на меѓународната клима, приспособувајќи ги стратегиите по потреба.
  За да ги надмине овие предизвици, Коалицијата ќе се потпира на стратешка дипломатија, силно застапување и силна мрежа на сојузници. Нагласувањето на уникатниот културен идентитет на Ромите и нивниот придонес кон глобалната различност ќе биде клучно во овие напори.

Дали постојат непредвидени планови за прилагодување на непредвидени пречки?

 • Да, Коалицијата има воспоставено планови за вонредни ситуации за да се прилагоди на непредвидени пречки:
  Флексибилна имплементација на стратегија: Стратегиите на Коалицијата се дизајнирани да бидат приспособливи, овозможувајќи брзи промени во пристапот доколку е потребно. Оваа флексибилност гарантира дека Коалицијата може ефективно да одговори на динамични глобални ситуации и предизвици.
  Различно лидерство и експертиза: Коалицијата состави тим со широк опсег на вештини и искуства. Оваа разновидност во лидерството ја опремува Коалицијата да се справи со различни видови предизвици, без разлика дали се тие политички, правни, социјални или финансиски.
  Редовен преглед и проценка: Коалицијата врши редовни прегледи на нејзините стратегии и активности. Оваа тековна проценка овозможува рано идентификување на потенцијалните проблеми и навремено прилагодување на плановите.
  Цврсти комуникациски мрежи: Ефективните комуникациски канали во рамките на Коалицијата и со надворешни партнери овозможуваат брзо ширење на информациите и координација како одговор на неочекувани настани.
  Градење силни сојузи: Со склучување силни сојузи со владите, меѓународните организации, невладините организации и другите засегнати страни, Коалицијата обезбедува мрежа за поддршка која може да обезбеди помош и совети во време на криза.
  Распределба на ресурси за итни случаи: Дел од ресурсите на Коалицијата се распределуваат за итни случаи. Оваа финансиска подготвеност и овозможува на Коалицијата да се справи со ненадејните предизвици без да ги попречува тековните проекти.
  Ангажирање со заедницата и организациите од грасрут: Одржувањето силни врски со локалните ромски заедници и грасрут организации гарантира дека Коалицијата е втемелена на реалните искуства и потреби на Ромите, овозможувајќи поефективни и релевантни одговори на непредвидените предизвици.
  Преку овие мерки, Коалицијата е добро подготвена да се движи и да се прилагоди на развојот на пејзажот на нејзината мисија и цели, обезбедувајќи издржливост и одржлив напредок кон своите цели.

Како коалицијата ќе го мери успехот на нејзините иницијативи и напредокот кон своите цели?

 • Коалицијата го мери успехот на нејзините иницијативи и напредокот кон своите цели преку сеопфатен и повеќестран пристап:
  Поставување краткорочни и долгорочни цели: Јасните, остварливи краткорочни цели се поставени како отскочна штица кон пошироките, долгорочни цели. Оваа стратегија овозможува следење на напредокот во сегментите што може да се управуваат и прилагодување на тактиките по потреба.
  Метрика на изведба и клучни индикатори за изведба (KPI): За секоја иницијатива се воспоставуваат специфични метрики и KPI. Тие може да вклучуваат квантитативни цели како што се бројот на спроведени кампањи за застапување, политиките под влијание, добиените правни случаи или спроведените образовни програми.
  Редовен мониторинг и евалуација: Коалицијата врши редовен мониторинг и евалуација на своите проекти. Ова вклучува проценка на ефективноста на нејзините стратегии, влијанието на нејзините активности врз ромската заедница и напредокот постигнат во промовирањето на правата и признавањето на Ромите.
  Повратни информации од ромските заедници: Успехот се мери и од повратните информации добиени од ромските заедници на глобално ниво. Оваа повратна информација помага да се процени влијанието на напорите на Коалицијата во реалниот свет и ги води идните иницијативи.

Јавно известување и транспарентност: Коалицијата се обврзува на транспарентност преку јавно известување за своите активности и резултати. Ова не само што ја бара Коалицијата одговорна, туку обезбедува и јасна евиденција за напредокот и достигнувањата.
Нивоа на ангажман и поддршка: Зголемениот ангажман и поддршка од засегнатите страни, вклучително владите, меѓународните тела, невладините организации и ромските заедници, служат како индикатори за растечкото влијание и успех на Коалицијата.
Состаноци постави пресвртници: Постигнувањето на конкретни одредници поставени во стратешкиот план на Коалицијата е клучна мерка за напредок. Овие пресвртници периодично се прегледуваат и ажурираат за да ја одразат еволутивната природа на работата на Коалицијата.
Со примена на овие методи, Коалицијата обезбедува тороу и точна проценка на нејзината ефективност и напредок, овозможувајќи континуирано подобрување и адаптација во нејзината настојба да се залага за правата и признавањето на ромската заедница.

Дали има конкретни пресвртници или индикатори кои коалицијата ќе ги користи за да го процени своето влијание?

 

 • Да, Коалицијата идентификуваше конкретни пресвртници и индикатори за да го процени нејзиното влијание:
  Промени во политиките и правни победи: Донесувањето нови политики или амандмани на постојните кои ги фаворизираат правата на Ромите, како и успешните правни предизвици против дискриминаторските практики, служат како критични пресвртници.
  Метрика на ангажманот на ОН: Напредок во ангажманот со Обединетите нации, како што е бројот на поднесени извештаи, направени декларации или иницирани дискусии, особено преку статусот на набљудувач на WRF во Советот за човекови права на ОН.
  Раст на членството: Зголемувањето на бројот на членство, како во однос на индивидуалните активисти, така и во однос на организациските партнерства, укажува на растечко влијание и досег.
  Иницијативи за подигање на јавната свест: Успехот на кампањите насочени кон подигање на јавната свест за ромската култура и прашања, мерени според досегот, ангажманот и промените во јавната перцепција.
  Достапност на образовните програми: Досегот и влијанието на образовните програми дизајнирани да се борат против стереотипите и да ја промовираат историјата и културата на Ромите, оценети преку стапки на учество и повратни информации.
  Пресвртници во меѓународното признавање: Преземени чекори кон постигнување меѓународно признавање на Ромите како нација без државјанство, вклучително и добивање поддршка од земјите-членки на ОН и поднесување декларации до клучните личности на ОН.
  Повратни информации од заедницата и проценка на влијанието: Редовно собирање повратни информации од ромската заедница и проценка на опипливото влијание на иницијативите на коалицијата врз нивните животи.
  Индикатори за партнерство и соработка: Формирање стратешки партнерства со владите, невладините организации и други тела и ефективноста на овие соработки во унапредувањето на правата на Ромите.
  Овие пресвртници и индикатори периодично се прегледуваат и ажурираат за да се осигури дека остануваат релевантни и ефективно го мерат напредокот и влијанието на Коалицијата.

 

Deni Dobobrov: “International recognition of the Roma as a stateless nation”

Interview with Roma activist from Chicago-USA, Danny Dobobrov (director of the World Roma Federation), about the initiative to form a global Roma coalition.

 

The formation of a broad Roma coalition is underway, whose initiative is it, why is it being formed and will this coalition be based on democratic principles of equality in its mission?

 • The initiative for the Global Romani Coalition primarily originated from the World Roma Federation, which proposed the concept over two years ago. The formation process gained momentum when I, Deny Dobrov, joined the Democratic Transition (DT) team led by Grattan Puxon. My involvement included clarifying misconceptions about the coalition, particularly regarding the independence of member organizations. Grattan Puxon, recognizing the value of this initiative, actively supported and advocated for it. The coalition’s purpose is to unite various Roma organizations and leaders under a single platform to effectively represent and advocate for Roma interests on a global scale. Central to its mission is the commitment to democratic principles of equality, ensuring that all members have equal representation and voice in the coalition’s decision-making processes. This approach fosters a collaborative and inclusive environment, crucial for addressing the diverse needs and challenges of the Roma community worldwide.

What specific strategies does the coalition plan to apply in advocating for the rights and interests of the Roma at the global level?

 • Strategies include lobbying at international forums, collaborating with human rights organizations, and engaging in public awareness campaigns. Emphasis is on policy advocacy, educational initiatives, and legal representation to address issues affecting the Roma.

 How does the coalition plan to ensure effective representation of Roma communities both at the national and international level?

 • The coalition ensures representation through a diverse and inclusive membership. Local and national Roma organizations are encouraged to participate, providing a platform for their voices and concerns on an international stage.

 Can you elaborate on the coalition’s approach to formulating and implementing policies that will positively affect the Roma communities?

 • Policies are formulated collaboratively, with input from various stakeholders within the Roma community. The coalition focuses on implementing policies by engaging with international bodies, leveraging legal frameworks, and mobilizing community support.

 How does the coalition plan to cooperate with governments and international bodies to implement these policies?

 • The coalition plans to establish partnerships with governments and international organizations. It aims to influence policy-making and implementation through dialogue, advocacy, and sharing of best practices and research.

 What initiatives will the coalition undertake to fight against various forms of discrimination against the Roma community?

 • The coalition’s initiatives encompass a broad range of activities to combat discrimination against the Roma community. These include robust anti-discrimination campaigns, legal actions against discriminatory practices, and the advocacy of inclusive policies. A key aspect of our approach involves leveraging the World Roma Federation’s observer status at the UN Human Rights Council. This status enables us to file official reports and complaints, providing a powerful platform to address systemic racism and other forms of discrimination at an international level. Additionally, we are committed to implementing educational programs designed to counteract stereotypes and misinformation, while also promoting the rich culture and history of the Roma people. These educational efforts aim to foster greater understanding and respect for the Roma community, contributing to a more inclusive and equitable society.

How will the coalition deal with systemic and individual discrimination?

 • The coalition is committed to addressing both systemic and individual discrimination against the Roma community through a multifaceted approach. This involves leveraging the World Roma Federation’s observer status at the UN Human Rights Council, which empowers us to file official reports and complaints, directly confronting systemic racism and discrimination at an international level.

Furthermore, we will engage in legal challenges against discriminatory practices, utilizing legal frameworks to uphold the rights of the Roma. Alongside these efforts, the coalition will implement educational and awareness-raising initiatives aimed at dismantling individual prejudices and stereotypes. These programs are designed to promote a deeper understanding of Roma culture and history, thereby fostering greater tolerance and respect within society. Our approach is both proactive and reactive, ensuring that we not only respond to instances of discrimination but also work towards preventing them through education and advocacy.

How does the coalition plan to raise awareness of the rich history and culture of the Roma on a global level?

 • The coalition will organize cultural events, educational programs, and media campaigns to highlight the rich history and contributions of the Roma community.

Are there specific initiatives to celebrate and promote the Roma cultural heritage?

 • Specific initiatives include cultural festivals, exhibitions, and collaborations with educational institutions to integrate Roma history and culture into curricula.

Can you explain the strategy for representation in the United Nations to gain the acceptance and status of the Roma community as a nation without a state?

 • The strategy for representation of the Roma community in the United Nations involves leveraging the World Roma Federation’s (WRF) observer status at the UN Human Rights Council. This status enables the filing of official reports and complaints, which are crucial in combating systemic racism and discrimination. Additionally, the formation of ROTA (Romani Organizations for Trans-national Advocacy) as a subgroup of the Global Romani Coalition is a strategic move. ROTA aims to apply for and likely gain special status under the UN’s Major Groups and other Stakeholders (MGoS) mechanisms. This will allow for more direct engagement and advocacy at the UN, providing a platform for the Roma community to voice their concerns and participate in policy-making processes. The goal is to establish the Roma as a recognized nation without a state, emphasizing their unique cultural heritage and the challenges they face globally. This approach combines legal advocacy, direct representation, and active participation in UN forums to seek acceptance and status for the Roma community on the global stage.

What specific actions will the coalition take to engage with the UN and other international bodies?

 • The Global Romani Coalition, via ROTA (Romani Organizations for Trans-national Advocacy), is committed to engaging with the United Nations and other international bodies through a comprehensive strategy:

Utilizing the World Roma Federation’s (WRF) observer status at the UN Human Rights Council to file reports and lodge complaints, highlighting critical issues affecting the Roma community.

Applying for special status under the UN’s Major Groups and other Stakeholders (MGoS) mechanisms, allowing for direct participation in relevant UN forums and events.

Actively participating in essential UN events such as the ECOSOC Partnership Forum to voice the Roma community’s perspectives and concerns.

Collaborating with various UN agencies and bodies to influence policies related to human rights, discrimination, and social inclusion.

Forming strategic alliances with other NGOs and international organizations to foster a broader support network for Roma issues.

Conducting advocacy and awareness campaigns at UN conferences and events to emphasize the cultural heritage and challenges of the Roma.

Submitting a declaration directly to the Secretary-General, outlining the Roma community’s aspirations and challenges, and seeking his support and acknowledgment.

Gaining the backing of UN member states through effective networking at the UN, leveraging these relationships to advocate for the rights and recognition of the Roma community.

Contributing to the development and implementation of international policies and programs that positively impact the Roma community.

These efforts are geared towards establishing a consistent and influential presence in international arenas, ensuring that the Roma community’s voices and needs are adequately represented and addressed at the global level.

What potential challenges do you foresee in achieving international recognition of the Roma as a stateless nation, and how does the coalition plan to address these challenges?

 • In pursuing international recognition of the Roma as a stateless nation, several challenges are anticipated:

Political Resistance: Some countries may resist the idea of recognizing the Roma as a stateless nation due to political, economic, or social reasons. The Coalition plans to address this through diplomatic engagement, advocacy, and building alliances with supportive countries and international bodies.

Lack of Awareness: There’s a general lack of global awareness about the Roma’s unique situation as a stateless nation. The Coalition aims to enhance awareness through educational campaigns, cultural events, and leveraging media platforms.

Legal and Bureaucratic Hurdles: Navigating the complex legal and bureaucratic processes at international institutions like the United Nations can be a significant challenge. The Coalition, through ROTA and with the help of the WRF’s observer status, plans to engage experienced legal experts and diplomats to effectively manage these processes.

Internal Disunity: The diverse nature of the Roma community might lead to varying opinions and strategies. The Coalition intends to foster unity through inclusive and democratic decision-making processes, ensuring all voices within the community are heard and considered.

Limited Resources: As a non-state entity, the Coalition may face resource constraints. To counter this, the Coalition plans to engage in fundraising, partnership building, and efficient resource allocation.

Cultural Misunderstandings: Misconceptions about Roma culture could impede efforts to gain recognition. The Coalition plans to proactively counter these through cultural promotion and educational initiatives, highlighting the Roma’s rich heritage and contributions.

Changing International Dynamics: The shifting nature of global politics can affect the Coalition’s efforts. The Coalition will remain adaptive and responsive to the international climate, adjusting strategies as necessary.

To overcome these challenges, the Coalition will rely on strategic diplomacy, robust advocacy, and a strong network of allies. Emphasizing the Roma’s unique cultural identity and their contributions to global diversity will be key in these efforts.

Are there contingency plans to adapt to unforeseen obstacles?

 • Yes, the Coalition has established contingency plans to adapt to unforeseen obstacles:

Flexible Strategy Implementation: The Coalition’s strategies are designed to be adaptable, allowing for swift changes in approach if necessary. This flexibility ensures that the Coalition can respond effectively to dynamic global situations and challenges.

Diverse Leadership and Expertise: The Coalition has assembled a team with a broad range of skills and experiences. This diversity in leadership equips the Coalition to handle various types of challenges, whether they are political, legal, social, or financial.

Regular Review and Assessment: The Coalition conducts regular reviews of its strategies and activities. This ongoing assessment allows for early identification of potential issues and timely adjustments to plans.

Robust Communication Networks: Effective communication channels within the Coalition and with external partners enable quick dissemination of information and coordination in response to unexpected events.

Building Strong Alliances: By forging strong alliances with governments, international organizations, NGOs, and other stakeholders, the Coalition ensures a supportive network that can provide assistance and advice in times of crisis.

Resource Allocation for Emergencies: A portion of the Coalition’s resources is allocated for emergency use. This financial preparedness allows the Coalition to address sudden challenges without hindering ongoing projects.

Engagement with Community and Grassroots Organizations: Maintaining strong connections with local Roma communities and grassroots organizations ensures that the Coalition is grounded in the real-world experiences and needs of Roma people, allowing for more effective and relevant responses to unforeseen challenges.

Through these measures, the Coalition is well-prepared to navigate and adapt to the evolving landscape of its mission and objectives, ensuring resilience and sustained progress towards its goals.

How will the coalition measure the success of its initiatives and progress toward its goals?

 • The Coalition measures the success of its initiatives and progress toward its goals through a comprehensive and multi-faceted approach:

Setting Short-Term and Long-Term Goals: Clear, achievable short-term goals are set as stepping stones towards the broader, long-term objectives. This strategy allows for tracking progress in manageable segments and adjusting tactics as needed.

Performance Metrics and Key Performance Indicators (KPIs): Specific metrics and KPIs are established for each initiative. These might include quantifiable targets such as the number of advocacy campaigns conducted, policies influenced, legal cases won, or educational programs implemented.

Regular Monitoring and Evaluation: The Coalition conducts regular monitoring and evaluation of its projects. This involves assessing the effectiveness of its strategies, the impact of its activities on the Roma community, and the progress made in promoting Roma rights and recognition.

Feedback from Roma Communities: Success is also gauged by the feedback received from Roma communities globally. This feedback helps assess the real-world impact of the Coalition’s efforts and guides future initiatives.

 Public Reporting and Transparency: The Coalition commits to transparency by publicly reporting its activities and outcomes. This not only holds the Coalition accountable but also provides a clear record of progress and achievements.

Engagement and Support Levels: Increased engagement and support from stakeholders, including governments, international bodies, NGOs, and Roma communities, serve as indicators of the Coalition’s growing influence and success.

Meeting Set Milestones: The achievement of specific milestones set in the Coalition’s strategic plan is a crucial measure of progress. These milestones are periodically reviewed and updated to reflect the evolving nature of the Coalition’s work.

By employing these methods, the Coalition ensures a thorough and accurate assessment of its effectiveness and progress, allowing for continuous improvement and adaptation in its pursuit of advocating for the rights and recognition of the Roma community.

Are there specific milestones or indicators that the coalition will use to assess its impact?

 • Yes, the Coalition has identified specific milestones and indicators to assess its impact:

Policy Changes and Legal Victories: The enactment of new policies or amendments to existing ones that favor Roma rights, as well as successful legal challenges against discriminatory practices, serve as critical milestones.

UN Engagement Metrics: Progress in engaging with the United Nations, such as the number of reports submitted, declarations made, or discussions initiated, especially through the WRF’s observer status at the UN Human Rights Council.

Membership Growth: Increasing membership numbers, both in terms of individual activists and organizational partnerships, indicate growing influence and reach.

Public Awareness Initiatives: The success of campaigns aimed at raising public awareness about Roma culture and issues, measured by reach, engagement, and shifts in public perception.

Educational Program Outreach: The reach and impact of educational programs designed to combat stereotypes and promote Roma history and culture, evaluated through participation rates and feedback.

International Recognition Milestones: Steps taken towards achieving international recognition of the Roma as a stateless nation, including gaining support from UN member states and submitting declarations to key UN figures.

Community Feedback and Impact Assessment: Regular collection of feedback from the Roma community and assessment of the tangible impact of Coalition initiatives on their lives.

Partnership and Collaboration Indicators: The formation of strategic partnerships with governments, NGOs, and other bodies, and the effectiveness of these collaborations in advancing Roma rights.

These milestones and indicators are periodically reviewed and updated to ensure they remain relevant and effectively measure the Coalition’s progress and impact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading