Spread the love

Еден од најпознатите музеи во Франција Муцем во Марсеј од 9-мај ке биде домакин на изложба посветена на историјата на различноста на ромското население во Европа.
Ова изложба е развиена во соработка со европскиот Институт за ромска култура и уметност ЕРИАК под наслов „Барвалипе„ што во превод значи богаство.
„Барвалипе„ е осмислена од тим на 19 луѓе Роми, Синти,Мануш, Житан, Патници, како и лица од различни не ромски заедници и профили.
Целта на изложбата е да се прикаже најраните извештаи за пристигнувањето на Ромите во Европа, нивното прогонство кое кулминирало со Холокаустот.
Овој дел на изложбата ке се занимава со улогата на стереотипните престави во културата и фоклорот, но и самиот израз на заедницата преку нивниот јазик, барањето за нивни права и друго.
Другиот дел на изложбата е посветена на рефлексијата на поимите и припадноста и нивниот индентитет.
И во првиот и во вториот дел на изложбата ке бидат изложени дела на не Роми заедно со современите дела на ромските скулптури, фотографии и сликари со цел да им се овозможи на преставниците на ова заедница да ја дадат својата визија за дветвековното присуство во Европа, афирмирајки ја својата култура.
Изложбата располага со 200 дела и документи (печатени материјали, видеа и избрани аудио снимки ) од француски и европски јавни и приватни збирки, од цела Ецропа.

ЕРИАК исто така ке се престави и на Канскиот филмски фестивал од 17 до 20 мај каде ке се престави со филмот« Gipsy Queen » -Ромска кралица со Алина Сербиан ромска актерка која ја толкува главната улога во филмот.
Свое излагање за првпат во историјата на Канскиот фестивал ке го има и Жељко Јованович директор на канцеларијата за ромски иницијативи -Отворено Општество.

ERIAC: „ Barvalipe“ ko Marsej thaj ko Kansko filmsko festivali

Jek taro majpendžarde muzea ani Francija o Mucem ano Marsej, taro 9 maj ka ovel kherutno baši ekspozia e istorijake taro diferencije e romane jekhinakoro ani Evropa.
Akaja ekspozija si buvljardi ko keribe buti taro europakiri Institucija e romane kulturakoro thaj arti ERIAC tela ko anav „Barvalipe“.
„Barvalipe si anavkerdo taro timi 19 dženengoro, Roma, Sinti, Žitan, Manuš, dromarde thaj taro manuša kola so nane roma thaj silen diferetno profilia.
I resarin akale ekspozicijakoro si te sikavel o najpalune havljarina baši resibe e romengoro ki Evropa, lengoro egzili kova so kulmiringja e Holokaust-ea.
Akava kotor tari ekspozicija ka inkarel thaj e roljaja baši stereotipna dikhina ki kultura thaj ko foklori, numa vi agjar ko korkoruno vakeribe e jekhinakoro prekal piri ćhib,rodibe lengera hakaja thaj vavera.
O dujto kotor tari ekspozicia ka ovel dendi baši refleksia e anavengoro thaj o preperunipe lengere indeteteskoro.
Vi ko avgo vi ko dujto kotor tari ekspozicia ka ovel eksponirime kotora taro bi Roma kola so ki kupa e modernikane romane skulturencar, fotografie thaj artia resaribaja te bi mukelape sa e preperutnege tari akaja jekhin te den piri vizia baši enja zamanengoro lejbe than ki Evropa afirimindor piri kultura.
I ekspozicia isila 200 kotora, dokumentia,(printirime materialia,videa, audio) tare francijakere thaj europakere pravde thaj privatnikane kotora andar sasti Evropa.
O ERIAC vi agjar ka lel than ko kansko filsmsko festivali taro 17dži ko 20 maj kote so ka prezentirinelpe e filmeja « Gipsy Queen »- Romani thagarutni tari romani akterka Alina Serbian savi ingarela i šerutni rolja ko akava filmi.
Piro diskursi ko Kansko filsmko festivali ka ovele vi e direktore taro biro baši romane inicijative Pravdo sasuitnipe e Željko Jovanovič.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading