Spread the love

Многу често во разговор со не -Роми и велат дека Ромите се Космополити, луѓе на светот, луѓе кои немат своја држава и  сe растурени по целиот свет, а земјата во која живеат и работат и придонесуват ја прифаќат како своја.
За Ромите се вели дека сме преселени од Индија во времето на Александар Македонски,како дел од неговата војска.
Ние на овие простори сме познати по неколку работи, како пример: музика, носија,култура, специфични празници, менталитет, традиција и нашата сиромаштија.
Морам да признам дека има доста промени кај нас во позитивен смисол на зборот, поради околностите како што е религијата и свеста кај самите нас.
Се забележува дека повеќе ги нема они кои работат со коњи-арабаџии, ги нема ниту оние импровизирани живеалишта, кои сега се изградија од тврд градежен материја.
Не сме повеќе етикетирани како крадци, затоа што сакаме да работиме и заработиме и својот леб да го јадеме дома со нашите.
Повеќе од нас ја ја птифатија религијата, муслиманската и христијанската вера, повеќе не се слават празниците кои порано не одбележуваа како посебна етничка заедница со свои празници и ритуали,
Расте бројот на образован ромски кадар, се повеќе наши имат стекнато високо образование, ја следиме модернизацијата и технолошкиот тренд како и многу други позитивни работи.
Но има многу поважни работи од кои се уште не можеме да се отргнеме, работи кои се уште се дел од нашиот живот а преку кој и понатаму остануваме назад во споредба со другите наши соседи и сограѓани.
Едни од тие работи се , инаетчиството, шпионирањето , како и довербата која се има во други а не кон нас самите.
Си поставуваме сопки еден на друг наместо да подадеме рака, шириме дезинформации за лошите и добри нешта без да ја запознаеме вистината и свесно да размислиме без разлика дали се работи за индивидуалец или колектив.
Тоа е нашата мана која треба да ја оставиме и да се потрудиме што повеќе да ги запознаеме нашите грешкии да ги корегираме истите.
Интересен факт е дека сите НИЕ ја гледаме разликата помеѓу нас и оние кои живеат околу нас, свесни сме за нашите слабости, пропусти за кои интерно зборуваме помеѓу себе и носиме констатиции дека тое многу штетно за нас, и тое е еден од многуте наши слабости кои не остават да бидеме наназад кон нашиот патриотизам во однос на другите .
Гледам човек кој е во планина и му се затворени рацете на едно дрво, тој наместо да се потруди сам да проба да се одврзе и да ја фати слободата, цело време се врти во круг околу дрвото чекајки друг да му помогне.
Треба да сватиме дека со секоја промена постои иднина.
Потребен е труд, посветеност, активна работа и пожртвување за да стасаме до целта која ја посакуваме.
Како се вели„ Човекот кој сам себе ке си направи, никој друг не може„.
Она што сакаме да си направиме себеси треба да го направиме и за другите, и другите за другите и сите така заедно да направиме за нас сите.

Ерџан Демир  по професија економист

и председател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Шуто Оризари

Ah save sijam amen…

Ko pobut diskusije mle naromencar bashi amenge sar Roma pengjapes mange so amen o Roma sijam KOSMOPOLITIJA- manush/a e sumnaleske. Manusha kola so najelen pi djakiri phuv, tale rasturime ko celo sumnala a ki phuv kote so zivinena, kerena buti em stvorinena prifatinena la sar pli.
Bashi o Roma ko akala thana (Evropa, Balkan) vakerelapes so preselingjam amen tari Indija ko vreme e Aleksandareske em delo tari leskiri bari vojska. Ko akala thana sijam pendjarde pali nekozoma bukja sar na primer amari muzika, nosija, kultura, praznikija, mentaliteti, tradicija em amaro chorolipe. Mora te vakera deka but bukja ki amende promeningjepes ko pozitivno sebepi o okolnostija, religija em pobari svest. But hari amare roma sijam panda grastadjije/arabadjije, na zivinaja vishe ko inprovizirime khera nego isi amen amare khera taro zoralo materijali. Nasijam povishe chora nego manusha so mangaja te kera buti em agjhare te ana o maro ko amaro khera. Sijam vishe versko opredelime sar Muslimanja ili Hristijanja, na slavinaja sa o praznikija sar angle tuku samo okola kola so dozvolinela amenge amaro veruvanje/religija. Bajrola amaro svest bashi obrazovanie em edukacija, sa pobut roma ovena po obrazovana, na kerelapes razlika mashkar amre chave em cija sar so sine odova angleder. Sledinaja i modernizacija, o tred I tehnologija em but javera bugja.
Ama…, isi panda but em vazna bukja kolendar amenge pharo te cidame, bukja kola tane sebepi so amen sar narodo kerena te ova popalale okolendera kola so zivinena amencar sar na primer o inatluko, shpionluko, te ova barikane amarenge a e javerenge te kjutina, jek jekeske prepka te chiva namesto vas te da, jek jekeske dezinformacije te shirina, te na priznajna o shukar ili te falina o shukaripe. Te mislina negativno jek jekeske, na ov na djanela me djanava, odova so sekogash o individualno interes chivaja le angleder o kolektivno em javer. Trebela te izbegina, te trudina amen so pohari te sikljova ko amare greshke a so povish te siklova ko javerengere.
Interesno momenti tano odova so SARINE dikaja i razlika mashkari amende em okola so zivinena amencar,sijam svesna bashi amare slabostija, propustija,interno keraja lafi bashi odova, deka odova nane shukar, deka odovaj odova so achavkerela amen palal am na promeninaja odova ki amende.o Egoizam amendej pobaro taro amaro patriotizam.
Dikava amen sar jek manush kova si phanlo ko vas em ko jek kash ki planina, namesto te potrudinelpes te pravelpes (te oslobodinelpes) em te prodolzinel po drumo z a te resel dji ki pi cel ov celo vreme vrtinelapes ko krugo okolu o kash. Trebela te haljova so sekoja promena, djajbe anglal, koshtinela. Trebela trud, posvetenost, aktivno keribe buti, pozrtvenost za te resa ili ostvarina odova so mangaja
Sar vakerena omanush korkori so shaj te kerel peske nikoj javer nashti kerela le leske odova. Odova so shaj te kerale amenge amen trebela amen te kerale amenge amen, a odva soka trebela te kerala e javerencar zadno trebela zaedno te kerale.

Erdjan Demir po profesija talo ekonomisti

thaj presidento ki KK taro VMRO-DPMNE Šuto Orizari

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading