Поаѓајки од фактот што сите овие децении сме во заточеништво на партиократскиот , клиенистички и корумипран систем, во кој празните мозоци претворени во партиски послушници меѓу кои и еден голем број се инфилтрираници преку разни ромски НВО и граѓански движења, јасно укажува на сериозниот децениски проблем на ромската етничка група во Северна Македонија.

Ваквиот систем за некого наметнат за некого само избран е инсталација за легално шверцување на веќе „de ja vu» криминалци, митаџии, корумпирани политичари и граѓански активисти, на кој и те како им одговара ваквата тешка социјално економска и политичка состојба на Ромите.

Нивната заложба за некое си „убаво утро„ се сведува на ниво на партиократски бесмислени ритуали.

Чинот на ваквите ритуали не е од вчера, политиката и граѓанските движења се претворија во паразитски животен стил и се најдоа на врвот на исхраната.

Користејки ги локалните клептомани , мобилизирајки ги оние со полу празни мозоци создаоа една голема социјална бариера помеѓу нив и оние за кои тие се стремат за „подобро утре„.

Ваквиот психолошки феномен,станува дел од нашата (не) култура и ние потсвесно ја прифаќаме како нормална појава.

Ова е нашиот проблем, проблем на недостаток на општа политичка писменост, бидејки таа е двигател за успешен политички процес со кој функционирањето на демократијата како услов доведува и до промени како на политички така и на социјален план.

Продавањето на приказни од корумпирани новинари, ромски активисти и политичари како и од недоволно политичко едуцирани лица, за добро битот преку ова или она, шири ирационален став преку „јаки жележни вилици„, за ветувања на невозможното.

Опстојувањето на таквиот систем најдобро напредува на ваквата стратегија.

Во развиено демократско опшетсво, граѓаните носат голема одговорност во неговото функционирање. Ова практично значи дека треба да ги гласаме одговорно.

Мора да ги следиме изборните кампањи на партиите и да знаеме за нив,а потоа треба да ги следиме дали тие ги исполниле ветувањата во мандатот и доколку не сме задоволни, едноставно нема да ги гласаме.

Но, очигледно е дека ние се уште тапкаме во еден друг заобиколен пат на демократско наметнато општество од горе наведените.

Ние не гласаме политичка партија, ние не гласаме за програми, ние гласаме за лице, кое го познаваме, лице кој ние роднина, пријател, познаник…лице кој најдобро знае да лаже, лице за кој своите идеали ги крои преку закани, тортури и физичка пресметка со неистомислениците.

Ништо подобро и подалеку не се ниту голем број на ромскиот граѓански сектор, кој наместо да биде коректор на одлуките донесени од владите, тие станаа гласноговорници на секоја влада поради бенефиции и интереси.

Свесни сме дека нашето незадоволство е огромно, но таквото незадоволство брзо се покрива за време на било какви избори, и потоа повторно тркалото на незадовослтвото се врти до следниве избори.

Никој досега не повикал политичар или корумпиран ромски активист на одговорност поради злоупотреба на службена доллжност од страв на закани како физички така и поднесување на тужби за наводни клевети.

Тоа „ ке замолчам не мавај„ е одобрување на нивниот не законит бенефит, а со самото молчење ние нема ништо да промениме.

Доста ние од оние хипокритични патриоти кои едно зборат а друго работат.

Kolumna: O romano partiokratsko bi misaleskoro rituali

Džandor taro fakti so sa akala decenie ko panlipe taro partiokratsko, klieneističko thaj korumpirimo sistemi, kote so o ekvaš čuče gogja si reinkjarime a maškar lende jekh baro numero infiltririme diferetno romane NGO aktivistia, sikavela o decenisko serioznikano romano problemi ani Utarali Makedonija

Asavko sistemi kova so nekaske si čivdo , nekaske si korkorotno alusarimo si instalacia baši legalnikano švercujbe e „de ja vu“ kriminalcija, mitadžije, korumpirime političarija thaj romane aktivistija, kaske si džovapikano asavko paro socijalnikano politikakoro dćivdipe e romengoro.

Lengiri mangin baši disavo „pošukar romano sa legarela ko nivelo taro patriokratsko bimisalo ritualia.

O čini taro asavke ritualia nane taro erati, i politika thaj o romano aktivizam reinkjaringje pe ko parazitsko čini dživdipaskoro, thaj si ko najučo than taro hajbipe.

Istemalkeribaja e lokalnikane kleptomanen, thaj i mobilizacia e ekvaš čuče gogjengoro tamargje jek bari bariera maškar peste thaj taro okola kaske so demek kerena buti baši „pošukar tajsa“.

Asavko psihološko fenomeni ovel kotor tari amari (bi) kultura thaj amen bimisale laja la sar normalnikano avibe.

Akava amaro problemi, problemi baši nanibe fundavni politikakiri edukacija, soske adava si o starti baši sukcesivno politikakoro procesi kolea so o funkcioniribe e demokratijakoro sar šartia ka anel trampa sar ko političko vi agjar ano socijalnikano plani.

O bikinibe paramisja taro korumpirime jurnalistija, romane aktivistija thaj taro bi perde educirime manuša baši o lačo romano dživdipe prekal akava jali okova, buvljarela iracionalno stavi prekal o „sastrnale vilice“ baši andibe e bi šajdipaskoro.

O surviali taro asavko sistemi najšukar progresirinela asavke strategijaja.

Ko progresivno demokratikano sasuitnipe , o dizutne piravena bari zadača baši leskoro funkcioniribe. Akava praktikane vakerela so ola trebela te džanen so trebela te alusarinen dovaplukoja. Valjani te andina alusaribaskere kampanje e partiengoro te džana baši lenge, te džana jali ola ko plo naklo mandati perg odova so vakergje, ako na pergje na trebela te alusarina lenge.

Numa dikelape so amen panda amaro piro si ačilo ko jekh than, taj biyo godi piraja ko disavo javer čivdo demokratikano drom so si amenge prečivdo taro okola kola so si andime sar kategorija ko upruno tekti.

Amen na asluarinaja baši partija, baši programa, amem alusarinaja baši o manuš, baši familija, baši paše manuš, amal, baši o manuš kova so najšukar hoovavela, manuš kaskere idealija tamarelalen prekal o fizikujme atakia mujal okola kola so na pandenape leskere buti keribaja, bilače zorale lafia, torture…

Khanči pošukar thaj nane dur si vi o romane aktivistia prekal pire romane NGO, kola so ko than te oven korektoria e govermentoskere ola sa pobut ovena lengere PIAR baši benefitia thaj korkorutne interesija.

Džanaja so amaro bilačipe si baro, numa akava bilačipe si but sig učarelape anglo sako alusariba, thaj palo adava i rota taro bičalipe rotirinela sa dži ko vavera alusaribe.

Khoni dži akana na rodingja taro političarija jali romane aktivistija te den džovapluko baši piro bilačo buti keribe, sebepi i dar taro fizukujne atakia jali dejbe prorocesi ko tribunalia baši demekutni kleveta.

Adava „ka pandav mo muj ma kuv“ talo dendo ko lengoro bi hakoskoro benefiti, thaj amen adale kharnipaja na ka šaj khanči te trampina.

Kharna si taro adala hipokritično patriotija, so jekh vakerena a javera kerena.

Total Views: 75 ,
Translate »