Spread the love

Поголемиот дел од Ромите гласаа за ПРЕРОДБА за да не ги вакцинираат и им стават „чипс“

Не е тајна дека над 70% од членовите на евангелските цркви во Бугарија се со ромско потекло!
Се разбира, тоа не остана незабележано од националистите!

Уште во 2014 година, кога ПП „ОБЕДИНЕТИ ПАТРИОТИ“ влезе во парламентот, прва задача им беше да преземат контрола над ромските цркви!
На чело на оваа мисија беше поставен Александар Урумов!
Кој е тој?
– Александар Урумов е „ЕВАНГЕЛИСТ“ директор на прес-центарот на Министерството за одбрана. ПР и портпарол на ВМРО, како и ПР на еден од најпознатите ромски пастири во Бугарија!
Во 2021 година ВМРО пропадна, но влијанието на националистите во ромските цркви останува силно до денес, секако нивната идеологија е јасна и конзистентна и нивната насока е една – национализам!

Како е постигната контролата врз ромските цркви?

За таа цел во ромските цркви беа инсталирани „поранешни“ и сегашни агенти на државната безбедност, кои по само 24 часа беа претворени во „пастири“, и Роми и Бугари, им беа дадени и огромни суми на пари и влијание меѓу Ромите. заедница за да биде во контрола и придобивка на „Богоизбраната“ партија и државата!

Секако, на овој резултат помогна и проруската пропаганда за време на војната во Украина!
Како што знаеме, ВАЗРАЗДАНЕ е проруска антиромска, антитурска и антиевропска партија, која исто така ја користи оваа ситуација за да ја искористи слабо образованата ромска популација, сугерирајќи им дека Русија е единствениот излез за христијаните. семејните вредности, но заборава да им спомне за нацизмот што го добиваат како бонус за нив!

СРАМ СУМ ОД ВЕРАТА!
Се срамам од сите протестанти во Бугарија!
Се срамам од сите „цигански“ пастири на кои Џамбазки им се заблагодари! (…и не само „Цигани!“)
Се срамам од сите членови на овие „цркви“!
Се срамам, но знам дека тоа е дело на ѓаволот и секогаш ќе останам Христијанин!
(Јанаки Костов)

Ангел Џамбазки:
Почитувани колеги, изразувам благодарност за заедничката работа и заедничката борба до претставниците на сите бугарски евангелистички цркви, конфесии со кои соработувавме и работиме и ќе продолжиме да работиме заедно на неколку исклучително важни теми, дури и надвор од контекст на изборите.

Ова е нашата заедничка борба против срамната антинационална и антисемејна Истанбулска конвенција.

Не може и нема да има никакво сомневање дека единствената причина што овој документ, кој го уништува нашето општество, не беше потпишан и ратификуван од бугарската влада беше благодарение на алармот што го вклучи Александар Урумов, како и поддршката што ја имавме од нашите слични- настроените луѓе од евангелските конфесии, евангелските цркви и секако реакцијата на вицепремиерот Красимир Каракачанов, што ја принуди бугарската влада посериозно да размисли за тоа.

Защо повечето от ромите гласуваха масово за националистическата партия ВЪЗРАЖДАНЕ?

Ами много просто
Повечето от ромите гласуваха за ВЪЗРАЖДАНЕ за да не ги ваксинират и да не им сложат “чипове”

Не е тайна че над 70% от членовете на евангелските църкви в България са от ромски произход!
Разбира се това не остана незабелязано от националистите!

Още през 2014г когато ПП “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” влязоха в парламента първата им задача бе да завземат контрола над ромските църкви!
На чело на тази мисия бе поставен Александър Урумов!
Кой е той?
– Александър Урумов е “ЕВАНГЕЛИСТ” директор на пресцентъра на Министерството на отбраната. ПР и говорител на ВМРО, както и ПР на един от най известните ромски пастори в България!
През 2021 ВМРО се разпадна но влиянието на националистите в ромските църкви остава силно и до днес, разбира се идеологията им е ясна и последователна и посоката им е една – национализъм!

Как се постигна контрола над ромските църкви?

За целта в ромските църкви бяха инсталирани “бивши” и настоящи агенти на държавна сигурност които само след 24ч бяха превърнати в “пастори”, както роми така и българи, също така им бяха дадени огромни суми пари и влияние сред ромската общност, за да бъдат в контрол и полза на “богоизбраната” партия и държавата!

Разбира се за този резултат помогна и проруската пропаганда покрай войната в Украйна!
Както знаем ВЪЗРАЖДАНЕ е про-руска анти-ромска, анти-турска и анти-европейска партия, която използва и тази ситуация за да се възползва от слабообразованото ромско население, като им внуши че Русия е единственият изход за християнските семейни ценности, но забрави да им спомене за нацизма който получават, като бонус към тях!

СРАМУВАМ СЕ ОТ ВЯРАТА СИ!
Срамувам се от всички протестанти в България!
Срамувам се от всички “цигански” пастори, на които Джамбазки благодари!(…и не само “цигански!”)
Срамувам се от всички членове на тези “църкви!”
Срам ме е, но знам че това е дело на дявола и винаги ще си остана ХРИСТИЯНИН!
(Янаки Костов)

Ангел Джамбазки:
– Уважаеми съратници, обръщам се с думи на благодарност за общата работа и общата борба към представителите на всички български евангелски църкви, деноминации, с които работихме и работим, и ще продължим да работим заедно по няколко изключително важни теми, дори извън контекста на изборите.

Това е нашата обща битка срещу позорната антинационална и антисемейна Истанбулска конвенция.

‼️Не може и няма да има никакво съмнение, че единствената причина този документ, разграждащ нашето общество, да не бъде подписан и ратифициран от българското правителство, беше благодарение на тревогата, бита от Александър Урумов, както и подкрепата, която имахме от нашите съмишленици от евангелските деноминации, евангелските църкви, и разбира се, реакцията на заместник министър-председателя Красимир Каракачанов, която принуди българското правителство да помисли по-сериозно по въпроса.

Текстот за Еуромапрес го испрати Јанис Малколм

од Кипар

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading