Spread the love

Вака еден од водачите на четирите ромски групи преку видео запис ја отсликаа различностите на ромските групи во Европа , асоцирајки на различните видови јаболки кои имат разчилен вкус,големина но и покрај се тие имат едно име Јаболка.

Изложбата Барвало на ромски, во превод Богат, која е поставена во музејот на Европската и Медитеранската цивилизација во францускиот медиттерански град Марсеј, за седум дена ја завршува својата изложба која започна на десети мај ова година, а во кое била презентирана различната култура на различни ромски групи од Европа, како што се: Роми, Синти, Мануш, Житан, Патници…
Треба да се напомене дека на ова изложба организаторите изложија околу 200 дела и документи (печатени материјали, видеа и звук) од француски и европски јавни и приватни збирки, вклучувајќи гo и Музејот Лувр.

Организаторите и кураторите на изложбата Барвало ја посветија на историјата и различноста на ромските групи во Европа, со вткаената историја која е неразделна од онаа на антициганизмот, и против оние кои често ги нарекуваме „цигани„.
Првиот дел е посветен на вековните прогони против ромското население при самото нивно пристигнување во Европа, а кое кулминираше со Холокаустот.
Вториот дел од изложбата е посветен на “Гаџологијата“ (Не ромска-логија) која доловува имагинарна и пародична наука за ромската перцепција преку “гаџо културата, за која кураторите велат дека преку ваквата уметност, сакат да ја откриват апсурдноста на есенцијализацијата, врз другиот кога тој е доведен до крајност, и соучен со стереотипите и вековните предрасуди кои ги носат како етикети.
На крајот од турнејата, е поставена галеријата со портрети на познати и помалку познати личности, кои сведочат за богатството на ромските култури и гордоста на различните заедници кое преставува огромно богатсво и придонес на културата во Европа во разновидноста на европските народи .
Изложбата е развиена во соработка со Ериак, и е дизајнирана од тим од деветнаесет луѓе со ромско потекло (Роми, Синти, Манучи, Патници и не-Роми со различни профили.
Изложбата ке биде затворена на четврти септември ова година.

 

 

Sako phabaj nane jekh, numa phabaj si phabaj

Agjaar jekh taro šerutne romane kupe prekal video dengja piro ezamplar bađši e romane kupe ani Evropa, asociribaja baši diferetno phabaja kola so isilen diferetno sumi thaj baripe numa sa si jkeh ola si phabaja.
I ekspozitura Barvalo, savi si eksponirimi ko muzei bai Europakere thaj Meditereanikani civilizacija, ki francijakiri mediteraniakiri diz Marsej efta divenge ka agorkerel špiri ekspozitura savi startungja ano 10 maj akava berš, a kote sine prezentirimi i diferetno romane europakere kupe sar soj : Roma, Sintija, Manuš, Dromarde…
Trebeula te andinelpe so ki akaja ekspozitura o organizatorija eksponiringje

200 kotora sar soj dokumentija, videa thaj audio taro francijakere europakere m pravde thaj privatnikane khedina kote so si vi taro muzej Luvr.
O organizatorija thaj o kuraterija e ekspoziturakoro Barvalipe denge pes baši istorija tari diferencija e romane kupengoro ani Evropa,, istroija so si pakimi thaj si biulavdi taro anticiganizam thaj mujal okola kola so akharajen « cigan ».
A avgo kotor si dendo baši o presekucija sieklengoro upreder e Roma panda tari vrama lengere avipaskoro ani Evropa a savo so kulminiringja ko Holokaust.
O dujto kotroro tari espozitura si baši « gadžikologija jali bi romani logija savi astarela imaginarno thaj parodiakiri sadžandipa bašđi romani percepcija prekal i gadžikani kultura kaske so o kuratorija vakerena so prekal asavko arti mangena te sikaven i apsurdno esencija upreder o vaver kova so anelale dži ko agorutnipe leskere bitieskoro savo so araklola sakodiveskoro ko streetipia thaj sieklengoror predrasude save legerane pala peste sar etikete.
Ko agor si čivde o potretija taro pendžarde thaj bi pendžarde Roma kola so lengaren svedočanstvo baši o barvalipe e romane kulturakoro thaj o pačavalipe taro diferetno jeknina kola so legerana barvalipe e ruropakere kuturakere patrimoneske.
I ekspozitura si buvljardi prekal o ERIAC a si dizajnirimi taro timi kote so lena than 19 džene originalno Roma, Sintia,Manuš, Dromarde… kola so isilen diferetno profilija.
I Ekspozitura agorkerela ko 4 septemvri akava berš.

 

 

 


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading