Spread the love

Повоените генетски истражувања биле преокупирани со тезата на индиското потекло, се звршува индиската врска дури во студии кои се фокусирани на тешки генетски нарушувања.Овие и повеќето поранешни истражувања останаа во доменот на научни истражувања без точни генетски факти прекроени со хипотези за некакви слични генетски вредности на Ромите со Индусите.Многуте тогашни публикации прикажувале оценувачки ставови кои подоцна се сметаа за неприфатливи. Од тука произлегува дека модемот на генетските истраживања е на еден конглометар на основата на населението ,кои се протегат низ Европа, но во исто време се разликуват во оделни земји поради демографската разлика,историја, внатрешна структура и односи кои се лошо разбрани. ДНК на Ромите понекогаш може да биде ефектно збунувачка со еврејската ДНК, бидејки и двете популации потекнуват од Блискиот Исток и често живеат на исти простори.

 

 

И денешните и поранешните потомци на Ромите преферира монотоистичка религија, така да нивната религија е многу поблиска до еврејската отколку до многу божната хиндуистичка религија.

 

 

Во последниве неколку години истражувачите уботребувајки нови современи методи во молекуларната билошка наука , пред се во генеолошката сфера на итсражување на ДНК , доаѓат до заклучок дека можеби ова популација има корени од Аврамовото семејство.

Поранешните истражувања кај еден дел на Роми од Европа со неколку испитанци од Индија покажаа низок степен на сличности. Новите истражувања се базират на ДНК и нивната митохондријална вредност кај мајките кои се пренесуват од ќерка на ќерка.

Краткиот преглед на наодите во новите истражувања донесува дијагностицирање и советување на семејствата во промовирање на идните заеднички истражувања, како би се одстраниле нецелосните епидемиолошки податоци кои би укажувале на случајна дистрибуција на мутации или болести кај одредени групи.

Идните студии на епидемиолозите ќе се насочат кон студии на епидемиологија која треба да ги острани нарушувањата на генот, а тоа би зависело од нивната социјална организација и културна антропологија, како би се стекнало придонес и разбирање на структурата на населението и демографската историја на Ромите. Порано кај Ромите не било забележано опасни наследни болести, денес не може да се каже дека е така , кај нив се откриват болести кои никогош не ги имале.

 

Дополнителните генетски докази кои се однесуват на Ромите од индискиот под континент доаѓа од студијата на приватна мутација предизвикана од вроден глауком , нешто слично е

опишано семејството на Јатт, етничка група од индо ариевско потекло од Пакистан во провинцијата на Пенџаб. Во предходните извршени студии изборот на индо пакистанските групи беа поради влијанието на лингвстичките сличности кои допринеле забрзани теоретски генетски истражувања на индиските генетски податоци за лоцирање на потеклото на Ромите. Затоа потребно е да се има

непристрасно истражување на индиските генетски податоци за лоцирање на корените на денешните Роми.

Новиот метод и новите истраживања се насочени кон мајките како генетско наслество на Ромите со кои ќе се постигне подлабоко познавање на нивната историја.Ова студија обезбедува 214 митохондријална ДНК на неколку Роми од Пиринејскиот полуосторв, и ги анализира во контекс на објавени студии со други различни ромски групи.Со ваков пристап на истражуање преку phylogeographic резолуција заедно со дозволената мтДНК не само што точно ќе се потврдат различните ромски групи туку ќе се научи за миграционите правци на Ромите како и нивното потекло.

огласност за вакво истражување е добиена со етика од одборот за ревизија на институционалните институции кои се вклучени во земање на примероци (Conselho Nacional de Ética Ciências da Vida (CNECV) од Португалија и Comité ETIC d’Investigació Clinica – општински институт d’Assistència Sanitària (CEIC -IMAS) од Шпанија,примероците се земени анонимно. WIMP вредностите покажаа ниско ниво на разновидност во haplogroups кај ромската популација (2.2), во однос на локалното население (2.9).Овие резултати укажуват на тоа дека мајчинските гени кај Ромите се составени од далечни роднински врски со многу мала внатрешна разновидност.

 

Во согласност со предходните студии се открива дека Ромите најдобро се класифицират според своите миграции а не според земјата на престој.

Во врска со haplogroups помеѓу Европските и Ромите од Блискиот Исток се пронајдени дури седум лози,тие лози се честа појава кај ромските групи, такви сегементи кој ја има таквата haplogroups европското и индиското население е со низок процент или воопшто го немат.Ваквото преставување ма Ромите поединци со не М секевнци помалку од половина наводно индиско потекло на Ромите покажува само 3% од вкупните податоци на базата.Меѓу нив беше и У3 која е заедничка за сите Роми, и го интегрира развојот на нивната миграција од  Индија, овој сегмент е многу значаен за анализирање на студијата во врска со истражувањето на генетските мутации на Ромите со кои покажуват некомпатибилност со хипотезата на истородни гени за повеќето ромски групи од Индија.

Во обид да му се додели потеклото на Ромите на одредена географска област во Индија низ претрес на индетични натпревари во рамките на ромските секвенци кои припаѓат на Азија М под haplogroups тогаш лоза М1а1 не била вклучена, што се дава можност дека потомците на денешните Роми живееле во 22 држави во Индија, односново различни географски региони како нивно веројатно потекло. Овие последни истражувања се направени врз Пиринејските Роми , а укажуват на исти митохондријални вредности ако не и многу

 

слични со скоро сите денешни ромски групи од Европа. Од нив 70 % haplogroups покажуват високи секвенци на сродност со Блискиот Исток, а само 30 % од индискиот под континент.

Истражувањаа на Conselho Nacional de Ética Ciências da Vida (CNECV) од Португалија и Comité ETIC d’Investigació Clinica – општински институт d’Assistència Sanitària (CEIC -IMAS) од Шпанија, ја потврдувата теоријата дека Ромите се Аврамови потомци

За Ромите се знае дека доаѓат од Индија, и толку.

Но дали Ромите имат индиски корења, дали Ромите кои од Индија го понеле со себе, старо индискиот јазик санкрит ,е доволен индикатор дека се старо хиндуси, прашања кои нема никој конкретен одговор.

Овие прашања најмногу ги боли тие кои со години верувале дека Ромите се со хиндуистичко потекло, базирајки се само на сродниот јазик со хиндусите , изоставјаки ги другите потребни факти за доказ на потеклото на еден народ култура, обичаи но и докажани докази преку модерната биомолекуларна медицина .Доколку ова теорија е точна, тогаш секој афроамериканец по потекло би требало да е англичанец.

Можеме да ги сватиме овие луѓе кои нема да им е толку лесно , да преку ноќ го променат своето мислење, пред се поради долго годишните уверувања на дел од ромските па и од не ромските истражувачи кои ја објавија ова теорија на нивното потекло.

Постојат докази зошто ова група ја напуштила Индија, но не постои доказ зошто никогаш не се вратиле во својата пра татковина, зошто лутале од место до место, кој бил нивниот проблем да не сакат да се вратат назад, дали можеби тие ја барале својата вистинска пра татковина, за која слушнале од своите пра татковци, и која е таа нивна можна

прататковина ?

Потеклото на Ромите е поделено на три теорији едната е хиндуистичкото потекло, а другата е е дека потекнуват од Египет, и третата теоријат дека овој народ се потомци на старо вевресјкиот народ односно еден од 12 изгубени Израелски племиња.

Но која е од овие теории е точна? На интернет пребарувачот, ке најдеме дека генетичарите преку анализи и испити отркиле дека ова група потекнува од делот на северна Индија , од друга страна пак други генетичари со докази на испитувања кај неколку Роми велат дека Ромите немат никаква сродна врска со Хиндусите , туку дека се сродни со семитската група во која припаѓат и античките евреи.

Ово втората ги опфаѓа последниве неколку години, во која истражувачите уботребувајки нови современи методи во молекуларната билошка наука пред се во генеолошката сфера на истражување на ДНК , доаѓат до заклучок дека можеби ова популација има корени од Аврамовото семејство.

Поранешните истражувања кај еден дел на Роми од Европа со неколку испитанци од Индија покажаа низок степен на сличности.

Новите истражувања се базират на ДНК и нивната митохондријална вредност кај мајките кои се пренесуват од ќерка на ќерка.

Краткиот преглед на наодите во новите истражувања донесува дијагностицирање и советување на семејствата во промовирање на идните заеднички истражувања, како би се одстраниле нецелосните епидемиолошки податоци кои би укажувале на случајна дистрибуција на мутации или болести кај одредени групи.

Идните студии на епидемиолозите ќе се насочат кон студии на епидемиологија која треба да ги острани нарушувањата на генот, а тоа би зависело од нивната социјална организација и културна антропологија, како би се стекнало придонес и разбирање на структурата на населението и демографската историја на Ромите.

Порано кај Ромите не било забележано опасни наследни болести, денес не може да се каже дека е така , кај нив се откриват болести кои никогош не ги имале.

Дополнителните генетски докази кои се однесуват на Ромите од индискиот под континент доаѓа од студијата на приватна мутација предизвикана од вроден глауком , нешто слично е опишано семејството на Јатт, етничка група од индо ариевско потекло од Пакистан во провинцијата на Пенџаб.

Во предходните извршени студии изборот на индо пакистанските групи беа поради влијанието на лингвстичките сличности кои допринеле забрзани теоретски генетски истражувања на индиските генетски податоци за лоцирање на потеклото на Ромите.

Затоа потребно е да се има непристрасно истражување на индиските генетски податоци за лоцирање на корените на денешните Роми.


Новиот метод и новите истраживања се насочени кон мајките како генетско наслество на Ромите со кои ќе се постигне подлабоко познавање на нивната историја.Ова студија обезбедува 214 митохондријална ДНК на неколку Роми од Пиринејскиот полуосторв, и ги анализира во контекс на објавени студии со други различни ромски групи.

Со ваков пристап на истражуање преку phylogeographic резолуција заедно со дозволената мтДНК не само што точно ќе се потврдат различните ромски групи туку ќе се научи за миграционите правци на Ромите како и нивното потекло.

Согласност за вакво истражување е добиена со етика од одборот за ревизија на институционалните институции кои се вклучени во земање на примероци (Conselho Nacional de Ética Ciências da Vida (CNECV) од Португалија и Comité ETIC d’Investigació Clinica – општински институт d’Assistència Sanitària (CEIC -IMAS) од Шпанија,примероците се земени анонимно.

WIMP вредностите покажаа ниско ниво на разновидност во haplogroups кај ромската популација (2.2), во однос на локалното население (2.9).Овие резултати укажуват на тоа дека мајчинските гени кај Ромите се составени од далечни роднински врски со многу мала внатрешна разновидност.

Во согласност со предходните студии се открива дека Ромите најдобро се класифицират според своите миграции а не според земјата на престој.

Во врска со haplogroups помеѓу Европските и Ромите од Блискиот Исток се пронајдени

дури седум лози,тие лози се честа појава кај ромските групи, такви сегементи кој ја има таквата haplogroups европското и индиското население е со низок процент или воопшто го немат.Ваквото преставување ма Ромите поединци со не М секевнци помалку од половина наводно индиско потекло на Ромите покажува само 3% од вкупните податоци на базата.Меѓу нив беше и У3 која е заедничка за сите Роми, и го интегрира развојот на нивната миграција од Индија, овој сегмент е многу значаен за анализирање на студијата во врска со истражувањето на генетските мутации на Ромите со кои покажуват некомпатибилност со хипотезата на истородни гени за повеќето ромски групи од Индија.

Во обид да му се додели потеклото на Ромите на одредена географска област во Индија низ претрес на индетични натпревари во рамките на ромските секвенци кои припаѓат на Азија М под haplogroups тогаш лоза М1а1 не била вклучена, што се дава можност дека потомците на денешните Роми живееле во 22 држави во Индија, односново различни географски региони како нивно веројатно потекло.

Овие последни истражувања се направени врз Пиринејските Роми , а укажуват на исти митохондријални вредности ако не и многу слични со скоро сите денешни ромски групи од Европа. Од нив 70% haplogroups покажуват високи секвенци на сродност со Блискиот Исток, а само 30% од индискиот под континент.

Ромите се поделени поради својата религиска припадност, нивниот јазик е мешавина на јазиците од поднебјето во кои живеат со домицилното население, нивната музика ,и обичаии се прилагодени и профилирани од домицилното население, единствено што остана е дел од јазикот кој го зборуваа во Индија, но и тој е пред изумирање од самите насм поради не употреба та м поради разно разните ромски лингвисти кој направија каша попара како би го стандардизирале на свестки рамки.

Овие теории не придинесуват за одвојување на групите туку напротив соединување во пронаоѓање на вистинското потекло ,иако ова откривање не би значело конкретно ништо во било каков процес на сузбивање на сите неправди кон ова најголема етничка група во Европа, сепак ке се тргнеме од енигмата КОЈ СМЕ НИЕ И ЧИИ ПОТОМЦИ СМЕ?

Крај на третиот дел

продолжува

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading