Spread the love

Интервју со Ромео Франз за новата стратегија за Ромите 2022-2030

ЕРП. Колку оптимистичка ја гледате оваа нова стратегија која има за цел, ако не искоренување барем да го намали антициганизмот, да обезбеди пристап до домување, здравствени услуги, вработување како и да спречи маргинализација на оваа етничка група?

Р.Ф Националната имплементација на Стратегијата ЕУ-Ромите 2030 е еден од најважните политички лостови за еднакво учество на Ромите. Ромите имаат цврсто и формативно место во европската културна историја повеќе од 600 години. Време е најголемото европско малцинство не само да биде признаено, туку и да се гарантира недискриминаторен пристап до образование, вработување, здравство и домување. Националните стратегии не смеат да останат празни фрази, туку мора да бидат исполнети со живот како национална задача.

ЕРП. Во едно ваше интервју велите дека во изминатите години се трошеле многу пари од европските фондови, но поради корупција во одредени источноевропски земји, од кои некои се членки на Европската унија, овие пари не стигнале до Ромите. . Дали мислите дека оваа нова стратегија ќе биде иста како и претходната со Декадата на Ромите 2005-2015 година?

Р.Ф. Мислам дека е важно да се гледа напред. 2005-2015 не е репер според кој може да се суди.
Состојбата на Ромите и денес е итна. Ромите се меѓу луѓето кои се најранливи на кршење на човековите права во Европската унија.
Агенцијата на ЕУ за фундаментални права постојано го демонстрираше тоа користејќи силни статистички податоци од 2008 година.
Резултатите од истражувањата во 2008, 2011, 2016 и 2019 година покажуваат дека напорите на ЕУ и земјите-членки резултираат со ограничен и нерамномерен напредок.
Истражувањата го покажуваат постојаното влијание на антициганизмот и проблемите со кои се соочуваат Ромите при уживањето на нивните основни права во однос на вработувањето, образованието, здравствената заштита и домувањето.
Анкетата за Ромите 2021 обезбедува споредливи податоци за вистинското влијание на политиките на ЕУ и националните закони за антидискриминација, антирасизам и еднаквост.
Јасно е дека треба да се однесуваме поодлучно и затоа што сегашната ситуација не е прифатлива.
Но, за жал, сите резолуции и препораки на Комисијата до сега пропаднаа бидејќи не се правно обврзувачки. Тие не успеваат да се спроведат на национално, општинско и локално ниво.
Средствата не пристигнуваат таму каде што треба.
Тоа треба да го промениме и затоа ни се потребни правно обврзувачки мерки, поголема контрола и условеност и механизми за санкционирање кои ги бараат националните и локалните власти одговорни.

ЕРП. Еврокомесарката за еднаквост Хелена Дејли вели дека еднаквоста е можна преку интеграција на овие ромски групи, кои се интраевропски граѓани, пред се Роми од Романија, Бугарија и кои живеат во Западна Европа, преку која ќе имаат придобивки. за еднаквост и еднакви граѓани на ЕУ.
Дали мислите дека, прво, навистина ќе има политичка волја да се прифатат овие политички обесправени групи како рамноправни поради одредени ултрадесничарски партии и второ, дали ќе има можен напредок на одредени групи Роми кои не сакаат да се интегрираат бидејќи на нивниот стекнат начин на живот?

Р.Ф. Прво, од 2011 година ја имаме стратегијата за Ромите, бројни програми и иницијативи кои се обдарени со многу пари за да се стави крај на неповолностите и несигурните услови за живот на овие маргинализирани луѓе.
За жал, ситуацијата де факто не се подобри со текот на годините. Затоа што нема политичка волја да се прифатат овие политички обесправени групи како рамноправни. И тоа не е само поради ултрадесничарските партии.
Мислењата дека Ромите следат традиционален начин на живот, што фундаментално ги издвојува од мнозинското општество, поради што тие не можат да се интегрираат во мнозинското население, сè уште се широко распространети, а исто така може да се следи и „Социјалната конструкција на циганите“. со векови и токму поради тоа е толку длабоко вкоренет во општеството.
Ултрадесничарските партии се само оние кои ги потхрануваат стереотипите и дискриминацијата што постои во средината на нашето европско општество.
Второ, сепак верувам дека вистинската промена е можна само ако работиме заедно со мејнстрим општеството.
Во Баден-Виртемберг имаше државен договор со Синти и Роми.
Овде, државното здружение кое го склучи овој договор сега е рамноправен партнер.
Затоа, ситуацијата е целосно променета за малцинството во Баден-Виртемберг.
Доколку има прашања каде што ова малцинство е всушност засегнато, веднаш се разговара со државното здружение и малцинскиот совет и потоа заедно со инволвираниото министерство подготвуваат предлог за решение, кој потоа оди директно до државното министерство.
Ова јасно покажува дека проблемот на нееднакво учество и антициганизам можеме да го решиме само заедно со мејнстрим општеството и малцинството.
Баден-Виртемберг всушност може да биде план за цела Европа во овој поглед.

ЕРП. И на крајот, какви се вашите очекувања, дали и кога ќе можеме да ги видиме првите позитивни резултати од новата стратегија за Ромите?

Р.Ф Тоа зависи од степенот до кој земјите-членки ќе бидат подготвени активно да работат против антициганизмот што преовладува низ цела Европа.
Празните зборови не помагаат.
А новата таканаречена Стратегија за Ромите 2030 нема да биде ништо повеќе од капка во океанот доколку земјите-членки не препознаат колку е итна ситуацијата на најмаргинализираната група во Европа во моментов.
Треба да изградиме стратегија која е достојна за ова име и која исто така ефикасно се бори против антициганизмот во мејнстрим општеството.
Само оваа насока конечно ќе ја подобри состојбата на Ромите во сите важни области од животот.
Затоа ни треба обврзувачки цврст закон за да ја промениме ситуацијата.
Долго време се борам за обврзувачки закон на европско ниво за Ромите и ќе ја продолжам оваа борба бидејќи обврзувачките регулативи се важен камен за промени.

 

(Ромео Франц е германски музичар, активист за човекови права и политичар на Алијансата 90/Зелените, кој служи како пратеник во Европскиот парламент од 3 јули 2018 година. Од 2003 до 2013 година, тој беше член на одборот на Централниот совет на Германија Синти и Роми).

Interview Romeo Franz: “The strategy should show effectiveness in the fight against anti-Romaism in mainstream society”

ERP. How optimistic do you see this new strategy that aims, if not to eradicate at least to reduce anti-Gypsyism, to provide access to housing, health services, employment as well as to prevent the marginalization of this ethnic group?

R.F. The national implementation of the EU-Roma Strategy 2030 is one of the most important political levers for the equal participation of Romani people. Romani people have had a firm and formative place in European cultural history for over 600 years. It is time that Europe’s largest minority was not only recognised, but also guaranteed non-discriminatory access to education, employment, health and housing. The national strategies must not remain empty phrases, but must be filled with life as a national task.

ERP. In one of your interviews, you say that in the past years a lot of money was spent from European funds, but due to corruption in certain Eastern European countries, some of which are members of the European Union, this money did not reach the Roma. Do you think that this new strategy will be the same as the previous one with the Roma Decade 2005-2015?

R.F. I think it’s important to look ahead. 2005-2015 is not a benchmark to judge by. The situation of Romani people is still urgent today. Romani people are among the people who are most vulnerable to human rights violations in the European Union. The EU Agency for Fundamental Rights has consistently demonstrated this using robust statistical data since 2008. The results of surveys in 2008, 2011, 2016 and 2019 show that the EU’s and Member States’ efforts result in limited and uneven progress. The surveys show the persisting impact of antigypsyism and the problems Romani people face in enjoying their fundamental rights regarding employment, education, healthcare and housing. The Roma Survey 2021 provides comparable data on the actual impact of EU and national anti-discrimination, anti-racism and equality legislation policies.
It is clear that we need to act more decisively also because the current situation is not acceptable.
But unfortunately all resolutions and Commission recommendations failed till now because they are not legally binding. They fail to be implemented at national, municipal and local levels. The funds are not arriving where they are supposed to be.
We need to change that and therefore we need legally binding measures, more control and conditionality and sanction mechanisms that hold national and local authorities accountable.

ERP. European Commissioner for Equality Helena Daly says that equality is possible through the integration of these Roma groups, who are intra-European citizens, primarily Roma from Romania, Bulgaria and who live in Western Europe, through which they will have benefits. for equality and equal EU citizens.
Do you think that, firstly, there will really be political will to accept these politically disadvantaged groups as equal because of certain ultra-right parties and secondly, whether there will be a possible progress of certain groups of Roma who do not want to integrate because of their acquired way of life?

R.F. Firstly, since 2011 we have the Roma strategy, numerous programs and initiatives that have been endowed with a lot of money to end the disadvantages and precarious living conditions of these marginalized people. Unfortunately, the situation has de facto not improved over the years. Because there is no political will to accept these politically disadvantaged groups as equal. And this is not only because of the ultra-right parties. Notions that Romani people follow a traditional way of life, which fundamentally sets them apart from the majority society, which is why they cannot be integrated into the majority population, are still widespread and also the “Social construction of the gypsy” can be traced back over centuries and is precisely why it is so deeply rooted in society. The ultra-Right parties are only the one who feed the stereotypes and the discrimination that exists in the middle of our European society’s.

Secondly, I however believe that real change is only possible if we work together with the mainstream society. In Baden-Württemberg, there has been a state treaty with Sinti and Roma. Here, the state association that concluded this treaty is now an equal partner. The situation has therefore changed completely for the minority in Baden-Württemberg. If there are issues where this minority is actually affected, this is immediately discussed with the state association and the minority council and then together with the ministry involved, they draft a proposal for a solution, which then goes directly to the state ministry. This clearly shows that we can only solve the problem of unequal participation and antigypsyism together with the mainstream society and the minority. Baden-Württemberg could actually be a blueprint for all of Europe in this regard.

ERP. And finally, what are your expectations, if and when will we be able to see the first positive results from the new Roma strategy?

R.F. It depends on the extent to which member states will be willing to actively work against the anti-Gypsyism that prevails throughout Europe.
Empty words do not help.
And the new so-called Strategy for Roma 2030 will be nothing more than a drop in the ocean if the member states do not recognize how urgent the situation of the most marginalized group in Europe is right now.
We need to build a strategy that is worthy of this name and that also effectively combats anti-Gypsyism in mainstream society.
Only this direction will finally improve the condition of the Roma in all important areas of life.
That is why we need a binding strong law to change the situation.
I have been fighting for a binding law at the European level for the Roma for a long time and I will continue this fight because binding regulations are an important stepping stone for change.

 

(Romeo Franz is a German musician, human rights activist and politician of Alliance 90/The Greens who has been serving as a Member of the European Parliament since 3 July 2018. From 2003 until 2013, he was a board member of the Central Council of German Sinti and Roma).

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading