Spread the love

Сенада Сали адвокат на асоцијацијата ЕРРЦ која ги застапуваше семејставата жалители поради сомнителни смртни случаеви во затворите на С.Р.Македониа,успеа да добие позитивна пресуда од Судот за човекови права во Брисел, во кое владата на С.Р. Македониа е должна на семејствата починати да им исплати надоместок кко штета во висина од 24000 евра, откако се постигна договор помешу семејствата на починатите и владата. Андриас Реџепов, 21-годишен Ром, почина во затворот КПУ Идризово, Скопје на 11 март 2017 година. Беше пријавено дека починал од предозирање со метадон, и покрај тоа што не бил наркоман. Имаше и докази дека Реџепов бил измачуван неколку часа пред неговата смрт. Неговите родители ќе добијат отштета од 6.000 евра. Јусинов Ердал беше 25-годишен Ром, кој почина на 22 март 2017 година во затворот КПД Штип, откако очигледно беше задржан лекарскиот третман со часови пред неговата смрт. Јусинов беше оженет и татко на 3-годишно момче и 1-годишно девојче. Тука имаше и обвинувања за малтретирање од страна на чуварите на затворот и лекарите. Неговата сестра ќе добие 12.000 € отштета. Смртта била дел од серијата од четири сомнителни смртни случаи на ромски затвореници во период од 9 месеци во 2017 година во повеќе затвори низ Северна Македонија. Шемата на смртните случаи, вклучително и предозирање со дрога и обвинувања за малтретирање, е онаа што се враќа неколку години наназад во Северна Македонија и за која ЕРРЦ водеше спор од најмалку 2010 година. „Цела Северна Македонија треба да гледа на секоја од овие трагични смртни случаи како срам за нивната земја. Ова е трет случај во последниве години кога ERRC ја тужеше Северна Македонија и обезбеди илјадници евра како компензација за семејствата на починатите – и ние ќе продолжиме да ја испитуваме секоја сомнителна смрт и ќе преземеме правни активности доколку властите одбијат да преземат одговорност за нивните неуспеси. Од 2017 година, овие неуспеси го чинеа македонскиот даночен обврзник над 33.000 € исплатена компензација, а ЕЦПР сè уште чека на повеќе случаи. Ова треба да биде порака до одговорните дека институционалната дискриминација е скапа и ние ќе се погрижиме да ве чини “, рече претседателот на ERRC, Đорже Јовановиќ. Додека пријателското решение значи дека не се донесува никаква пресуда за осуда на одговорните органи во Северна Македонија, исплатата на оваа сума на одреден начин се однесува на сериозноста на човековите права што беа повредени, и може да се смета како прикриен прием на вина од страна на владата на Северна Македонија. Случајот на ERRC во врска со сомнителната смрт на друг Ром, 39-годишниот Беким Демир, сè уште трае пред ЕКЧП. Владата има рок од три месеци од датумот на комуникација на ЕКЧП за Реџепови против Н. Македонија и Јусинова против Н. Македонија да им плати на жалителите.

European Roma Rights press releaseSETTLEMENT TO FAMILIES OF ROMA WHO DIED IN PRISONSBrussels, 12 February 2021: The Government of North Macedonia will pay a total of €24,000 to the families of two Romani men who died under suspicious circumstances while in prison in 2017. The European Court of Human Rights (ECHR) struck out the two cases after a settlement agreement was reached between the family members and the government.Andrias Redjepov, a 21-year-old Romani man, died in KPU Idrizovo Prison, Skopje on 11 March 2017. He was reported to have died of a methadone overdose, despite not being a drug addict. There was also evidence that Redjepov had been tortured in the hours before his death. His parents will each receive €6,000 in damages.Jusinov Erdal was a 25-year-old Romani man who died on the 22 March 2017 in KPD Shtip prison after medical treatment was apparently withheld for hours prior to his death. Jusinov was married, and the father of a 3-year-old boy and 1-year-old girl. Here also were there allegations of mistreatment by prison guards and doctors. His sister will receive €12,000 in damages.The deaths were part of a series of four suspicious deaths of Romani inmates in a 9 month period in 2017 in several prisons across North Macedonia. The pattern of the deaths, involving drug overdose and allegations of mistreatment, is one which goes back several years in North Macedonia, and which the ERRC have been litigating since at least 2010.“All of North Macedonia should see each and every one of these tragic deaths as a shame on their country. This is the third case in recent years where the ERRC have sued North Macedonia and secured thousands of euros in compensation for the families of the deceased – and we will continue to investigate every suspicious death and take legal action if authorities refuse to take responsibility for their failures. Since 2017, these failures have cost the Macedonian taxpayer over €33,000 in compensation paid, and the ERRC still has more cases pending. This should be a message to those responsible that institutional discrimination is expensive, and we will make sure it costs you” said ERRC President Đorđe Jovanović.While a friendly settlement means that no judgment is passed down to condemn the responsible authorities in North Macedonia, a settlement payment of this amount goes some way to addressing the severity of the human rights which were violated, and can be viewed as a tacit admission of guilt on the part of the government of North Macedonia. The ERRC’s case regarding the suspicious death of another Romani man, 39-year-old Bekim Demir, is still pending before the ECHR.The Government have three months from the date of the ECHR communications on Redjepovi v. N. Macedonia and Jusinova v. N. Macedonia to pay the applicants.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading