Spread the love

Europakiri komisia vazdingja došaripe mujal i Bugarija baši lakoro bi efikasno buti keribe mujal o rasizyam thaj i ksennofobija. I Institucija havljarela so bičavgja oficijalno lil kote so dengja ko džandipe e Bugaria so si avgo piro baši o procesi bi respekriribe. Trujal i Europakiri komisia i Bugaria ko plo nacionalno hako voj ni pergja o europakere haka baši mujalipe kontra o rasizmo. Akala hakoa rodena te oven precizno zorale, thaj sa o aktija taro rasno ksenofobicna aktia trebula te oven džezime.

Ko havljaripe baši štampa tari Europakiri komisia, vakerelape so e bugrijakoro krisi na ikerela so o rasistikane ksenofobična bukja si džezake, thaj odoleske i thm na garantirinela so akala došalipa si taro bimangipe kolea šaj pravelpe tribunaleskoro procesi. I Bugaria na prečivda o nacionalno krisi baši o hako mujal i kriminalizacia baši disave forme ko keribe lafi bimangipe kola so anena terori, thaj vi agjar negiribe jali trivilizacia ko internacionalna teroria sar so sa o Holokaust.

Pala ki Bugarija thaj i Belgia, Polska em i Švedska bičalde si lenge lila vi sar e Bugarijake baši lengoro krisi thaj o hako baši rasizam thaj ksenofobija.

O thema isilen roko taro duj masekia teden džovapluko ko lila e Komisijake. Kontra adava tebičaven lil kote so ka vakeren piri misal. O angluno piro si bičalipe ethmen ano Tribunali baši hako ano Luksemburg. I decizia e Europakere komisijakoro so i Bugarija ko procesi pala ko lideri Atakan Valen sine čivde baši antisemitizam , thj lakoro Tribunali na angja decizia bašoi leskoro došalipe. Baši adava i Bugarija ka ovel akhardi ko Tribunali baši e manušengere hakia ano Strazburg.

Бугарија пред Судот за човекови права

Европската комисија покрена тужба против Бугарија за нејзината неефикасна борба против расизмот и ксенофобијата. Институцијата соопшти дека испратила официјално писмо за известување до Бугарија, што е првиот чекор во постапката за непочитување.

Според Европската комисија, Бугарија во своето национално законодавство не ги исполнила целосно и прецизно европските правила за борба против расизмот и ксенофобијата. Овие правила бараат строгите, расни и ксенофобични акти да бидат казнети со ефективни, пропорционални и разубедувачки казни.

Во соопштението за печатот на Европската комисија се вели дека бугарскиот закон не смета дека расистичките и ксенофобичните мотиви за кривично дело се отежнувачка околност, и затоа државата не гарантира дека кривичните дела од омраза ефективно се гонат.

Покрај тоа, Бугарија правилно не ги пренесе во својот национален закон правилата за криминализација на одредени форми на говор на омраза што поттикнуваат насилство, вклучително и отворено оправдување, негирање или тривијализирање на меѓународни злосторства и холокауст.

Покрај Бугарија, уште четири земји добија писма за известување за недоследност во нивните закони со европските правила за антирасизам и ксенофобија – Белгија, Финска, Полска и Шведска.

Државите имаат рок од два месеци да одговорат на писмата на Комисијата. Во спротивно, може да испрати образложено мислење. Следниот чекор е упатување на земјата до Европскиот суд на правдата во Луксембург.

Одлуката на Европската комисија да започне постапка за прекршок против Бугарија излезе на виделина неколку дена откако Европскиот суд за човекови права во Стразбур (ЕСЧП) ја осуди Бугарија за две точки за антисемитски и дискриминаторски пораки во книгите и говорите на лидерот на Атака Вален. Обвинувањата беа поднесени затоа што бугарскиот суд одби да го осуди Сидеров за неговите наводи и даде изјави на самиот почеток на неговата политичка кариера.

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31109554.html?fbclid=IwAR1boFal-MCMzNiogqoo7rLUW8OWJNuZifyuQdWycI8_a858eMhRzMWxqzQ

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading