Spread the love

Akava berš o EU ka startujnel pire akciono planeja baši jekhgalibe e Romengoro thaj lengoro progresi .E Europakiri komisia thaj lakoro prezidenti Ursula Fon Der Lajen signaliringja baši legaripe e akciono planeskoro taro EU mujal o rasizimo ki vrama taro 2020-2025 berš.

Ko akala pandž berša akava strategijakoro pervazi taro EU ka ovel jekhipe, čivavibe thaj lejbe than e Romengoro. Akava strategijakoro plani ka ovel teloikerdo propozalea taro Konsili kova so ka garantirinel o maškar buti keriba maškar i komisija thaj o vavera membroja.

I resarin taro avgo plani ka ovel dži ko 2025 berš, e Roma te oven teloikerde ko 7 importno sfere: jekhgalipe, čivavibe, lejbe than,edukacia, bukjarnipe, sastipe thaj kherutnipe.

Trujal akaja pervaueskiri inicijativa ka ovel definirimo o globalnikano lejbe than ko trin bare funde.

1. Jekhgaliba sa e dizutnencar taro sasuitnipe.

2. Socijalno thaj ekonomikani inkluzia.

3. lejbe than ano politikakere, socijalnikane ekonomikane thaj kutrunikane pučiba.

Ko stari taro februari e Eurpakoro komiteti baši o regionia vkergja piri misal baši akaava startegiakoro plani e Romenge. Maškar vaver ola propozinena čivavibe e istorijakoro thaj i kultura e romengri ki edukacia thaj ko jekh i trampa tari fraza „Roma“ ki fraza „Manuša romane indetitea.

Ov vi agjar akhargja e Europakere komisia te:

1. Thamarel europakoro koncileskoro komiteti baši romane pučiba.

2. Lačariba baši lendo than e Romengoro ko progresi taro nacionalnikane strategiakere plania.

3 Obligatorikano lejbe than e membronge tri EU te čiven o nacionalnikano strategijakoropervazi baši Roma.

Ano septemvri 2021 berš taro thema membroja džakerelape te den pire nacionalno strateško plania, abaši save legaripa ka oven havljarde sako duj berša, thaj ka oven notirime ko maškarutno roko.

Европскиот комитет ке го замени изразот „Роми„ со лица од „ромски индетитет„

Ова година ЕУ ке започне со акциониот план за еднаквост на Ромите и нивниот напредок. Европската комисија и нејзиниот председател Урсула Фон Де лајен веќе најави спроведување на акциониот план на ЕУ против расизмот за пердиодот од 2020-2025. Во овие пет години стратешка рамка на ЕУ ке биде и еднаквост и вклучување на Ромите, Ова стратешка рамка ке биде придружена со предлог препорака на Советот кој ке гарантира соработка помеѓу земјите членки. Целта на првиот план ке биде Ромите во ЕУ да бидат подржани во 7 клучни области: еднаковост, вклученост, учество, образование, вработување, здраство и домување. Според ова рамковна иницијатива ке биде дефиниран глобалниот пристап во три главна столба.

1. Еднаквост со сите други членови на општеството.

2.Социјална и економска инклузија.

3. Учество во политички, социјален, економски и културен живот.

На почетокот на фебруари 2021 година, Европскиот Комитет на регионите го искажа своето мислење за ова стратешка рамка за Ромите.

Меѓу другото се препорачува вклучување на историјата и кутурата наРомите во образованието, и замена на изразот „Роми„ со „ лица со ромски индетитет„.

Тој исто така ја повикува ЕУ комисијата да:

  1. Создаде европски советодавен комитет за ромски прашања.
  2. Подобрување на застапеноста наРомите во развојот на националните стратешки рамки за Ромите.
  3. Учество во политички, социјален, економски и културен живот.

 Во септември 2021 година, од земјите членки се очекува да ги престават своите национални стратегии, за чии спреведувања ке известуват на скои две години.Целокупноста на новио десетогодишен план ке се оценува на среден рок.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading