Spread the love

Integracia, sijem li integririme individualno jali kolektivno?

Apsolutno, amen sijem kotor tari Europa, thaj sar džiani sigurno šaj vakeraja so sijem jekh taro majpurane džiania ano ano akava purano Kontinenti taro but avdisutne neve formirime nacie, thema ani Europa. Amen sijem integririme thaj sijem kotor taro sa o sfere e dživdipaskere ani Europa. Panda taro najtikne berša pendžaraja duj čibja, amari dajakiri thaj i čib so siklovaja la poadari ani škola. Bute sigende keraja kontaktia averencar, bute sigende arakhajamen thaj adaptirinajemen ko bipendžarde thana thaj siklovaja lengiri čib. Džandor ki savi situacija sijem sijem zaruri te kera but bukja, zoralipaja te ovelamen dživdipaskiri egzistencia.

Emancipacia, kergjem li baro zori te la jekhanutne politička thaj vavera hakaja sar jekhin so si bi hakaimi?

Ki fuhal, i emancipacia panda si ano džameskere pire. But kerelape lafi so akale jekhinake si zaruri lungoni emancipacia kolea ka oven čivde ko političko, socialno thaj ekonomsko dživdipe, amen panda sijem ki kino sala kote so džakeraja te startujnel o filmi. Akaja jekhin tali bimaribaskiri, niked na legargja maribe nit sine la teritorijalno pretenyie upreder vavera. Jekhutno maribe so kerela si o istemalkereibe i gili thaj i muzikasar sar zori upreder sa o bilačipe upreder late. Numa odova na ingarela so amen sasto dživdipe šaj ačovaja agjar bizo dejbe zori.

Inkluzia, kozom sijem čivde ko procesi tari inkluzia, o hakaja baši amaro korkorutni alusarin, jekhutno lejbe than ani edukacia,bukjarnipe, kherutnipe thaj sasljaribaskoro siguriteti?

Fuhalimi inkluzia si sar urajbe bizo paka. Zaruri si te da baro zori kolea so ka trampina o politikakoro kursi ko amaro čini. Numa odova amen našti keraja le korkori, a dava si amaro kupatno interes, adava so amange mankinela si amaro jekhutnipe so silen sa o nacie baši nacionalnikano jekhipe. Ki kupa sijem but pozorale, ki kupa šaj keraja bare trampe baši amare nacionalnikane interesia em zoralipe amare nacijakoro.

Muhadjer Sulejman

( Mozes Solomon)

Интеграција, еманципација и инклузија, каде сме застанале ?

Интеграција, дали сме се интегрирале индвидуално или колективно?

Апсолутно, ние сме дел од Европа, и како народ со сигурност можеме да потврдиме дека сме еден од најстарите народи во Европа од многуте ново создадени нации на овој стар Континент. Ние сме интегрирани и сме дел од сите сфери на општесвото во кој живееме. Уште од најраното детсво познаваме два јазика, првиот е нашиот мајчин јазик, и вториот е јазикот кој подоцна го изучуваме на училиште. Многу бргу се снаоѓаме во непозната средина, со непознати луѓе, остваруваме брз контакт. Свесни за нашиот опстанок приморани сме на различни нешта, под кој се подразбира борба за животен опстанок.

Еманципација, дали сме направиле доволен напор за добивање на политички права или еднаквост како обесправена заедница ?

За жал, еманципацијата се уште е на стаклени нозе. Иако многу се зборувало дека на ова заедница и е потребно долгорочна еманципација во која ке бидат вклучени во политичкиот, социјалниот и економскиот живот, ние се уште сме во кино салата и чекаме да започне филмот.

Ова заедница е мирољубива, никогаш не војувала со други ниту пак имала територијални претензии. Единственото оружје кое го има против сите неправди е песната и музиката. Но тоа не мора да значи дека цел живот ке седиме без отпор.

Инклузија,колку сме вклучени во процесот на инклузијата, правото на наше самоопределување, еднаква застапеност во образованието, вработувањето , домувањето еднакво здраствено осигурување…

За жал инклузија без политичка воља е е лет без криља.Треба многу напори со кои ке го промениме политичкиот курс во наша полза, Но тое ние самите не можеме ни фали она што повеќето народи го имат, а тоа е нашио заеднички интерес и национално зближување. Заедно сме многу појаки, заедно можеме да промениме многу нешта.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading