Spread the love

Akharinador akava savato o galbene elekia palem demonstririnena.
Ola prekal ko socialno netvorika akharena vi sar so kerde anglo trin berša vi so akava berš i akharin si but kišli.
O organizatoria mangena prekal akala protestija te keren yori mujal o baripe o huči taro kuči e dživdipaskoro, baši penziojakere reforme thaj javera socijalno pućiba.
O Galbene elekia akkharena ko ptoestia sako dujto kurko mko masekia so avena tela ko anav o „ Džiani akharela“.

Жолтите елеци повторно демонстрират во Парис

Жолтите елеци ова сабота започнаа со нови протести,
Повикувајки се на социјалните мреќи како пто тоа го направија пред неколку години, но ова година или овој почеток на овие протести и интересот е многу слаб.
Организаторите сакат да се справат со зголемените трошоци за живот, пензиските реформи и други прашања од социјалниот аспект.

Жолтите елеци повикуват на протести на секои две недели во текот на неколку месеци, под името „Народен повик“

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading