Spread the love

O binanibe realno strategija so harinela, pareste šaj anela ko akava harno periodi te učarel okola kupe so taro diferetno karane faisalingje te deklarativinenpes sa bilo, sal na Roma. Panda po interesno fakti si so e romano mediumsko than čivela ko fous e avgo romane Komuna e Šuto Orizari, so odote na ne bare problemia baši utka. Avgo so ki akaja Komuna pendžardo so o stavi e Romengoro baši plo nacionalnikano indetiteti.

O gijnibe si jekh baro importatno alati baši planiribe e politikakere strategiakoro so isilen ko istemalkeribe o legarde baši o decizie ki sako them. Numa čače o pučibe so sako nakle dive lifereninepae pala ko pozicijakere, opoziciakere mediumia si jali akava gijnibe si statistika, politikani operacia jali puka kozmetika, pučiba kova so avela palo ko sumnikaskere lafi keriba trujal o bare makedonijakero thaj o albanijakero politikano bloko. But bukja panda nane šukar dikle vi so o gijnibe startunela ano avgo aprili ko dive e humoreskoro, thaj ka trajnel dži ko 20 aprili. O funkcioniribe e džiakanutne govermentora ani Makedonia sakana dikava la sa tela kiprizma taro baro sumnipe kana kerelape lafi baši romano pučiba, praktikano diklo mi sum si fundalimi prekal so dži akan kanži nane kerdo vi baši gindo vi baši vavera bukja. Trujal mande sa so si karakteristikano baši i sasti Lumia akate nane ko angluno nivelo, sa adava si ki funkcia baši legaripe jali promoviribe nacionalno politike. I kampanja baši o gijnibe starungja ko romano mediumsko prostori prekal o BGO (NGO). Numa panda si ano status kvo. O binanibe realno strategija so harinela, pareste šaj anela ko akava harno periodi te učarel okola kupe so taro diferetno karane faisalingje te deklarativinenpes sa bilo, sal na Roma. Panda po interesno fakti si so e romano mediumsko than čivela ko fous e avgo romane Komuna e Šuto Orizari, so odote na ne bare problemia baši utka. Avgo so ki akaja Komuna pendžardo so o stavi e Romengoro baši plo nacionalnikano indetiteti. Dujto so o mebroa taro krisi e gejnipaskoro alusarinela len o majori tari Komuna; Vi so vavera membroa vakerena so o o presidentia taro reonsko komisie ka oven o sekretarija taro Komune na ka trampinel khanči. O fokusi e kampanjakoro trebula te čivelpe ko thana kote so i romani populacija si but tikni , thaj si kondicirimi (uslovena) prekal o diferetno forme baši trampa e realno deklarativnikane nacionanikane staveskoro, sar soj o bukjarnipe, ano privatnikano sektori kote so o patroni nane Rom, baši stereotipia, peržovativia thaj vavera forme. Asavko problemi si vi ki romani dijaspora baši o klišea prekal e Roma ki Paščinali Europa, baši dar taro peržovativia kolencar sako dive arakhlovela akaja najbari etnikani jekhin thaj baši o izoliribe taro pire školakere amala, lolege ani buti… O haripe baši anibe strategia ko romano BGO so prekal o terensko aktiviteti, ka kerel vizite ko selktirime thana bi trebula sa te sikavel o importatno nacionalno elementi soske bi trebula sa te ovel odova so si a ki akaja misal soske te ove Rom, so bi argumentirinelape sa e pučibaja baši romano deklarativnikano elementi, a sa adava učardo prekal flaeria, brošure, oratorstvo… o mankibe taro akava anela koegsisticionalno pučibe baši o sukcesi e kampanjakoro. Fakti si so but kupe Roma deklaririnenape sar Khoraja, Albancia, vi Makedoncora, a si kotor tari politikakiri manipulacia, palo so bešena o partiska interesia thaj dejbe lafi baši bukjarnipe thaj iklojbe taro romano stereotipi. Džanaja so o gijnibe sar gindo na ka lačarel o progres e Romengoro ani Makedonia, soske te vi ovel sa akava trebula političko mangin. Šaj ki disavi vaver vrama kana o romano politikakoro subjekti ka trampinela disavi nevi rimani generacia so ka formirinel nevi romani nacional političko platforma, thaj o interes euro-dolari te čivelpe tela ko nacionalnikano interesi. Numa o gindo si importatno baši so trebula te daženelpe so amen sijem akate, pobare gindoa, thaj na sijem predmeto baši rasa, populacia so pohari našavela piro nacionaliteti baši uprune ginde kharane.

Akava ka ovel pareste. Nu,a trebula globalnikani strategia baši iklojbe taro akava problemi e romane indetiteskoro, nane sal o problemi e gijnibaja ki Makedonia, trebula globalnikane te astara akava pučibe baši survival e romane nacioakoro, Akava si sal starti te dika o bukja globalnikne kolea so o romano BGO ka trebul importatno te len le kio dikhibe baši avutne aktivitetia ki ideja baši romani globalnikani strategija basoi romao suurvival.

Muhadjer Sulejman

(Mozes Solomon)

Пописот на населението и стратегијата која е се уште е далеку над видливиот хоризонт

Изоставувањето на реалната стратегија која доцни тешко ке може во овој кус период да ја склопи кон оние групи кои од разно разни причини одлучија да се декларират било кој само не Роми. Уште поинтересн факт е што ромскиот медиумски простор се фокусира на ромската Општина Шуто Оризари, во која таму не може да има пропуст оти самото население нема никакви условувања за декларирање на своето национално потекло

Пописот е една од најважните алатки за планирање на политиките и стратегиите што ги имаат на располагање носителите на одлуки во секоја држава.

Но искрено прашањето кое деневовие се врти по позиционите и опозиционите медиуми е дали овој попис е само статистика, политичка операциа или е само пука козметика, со оглед на договорите помеѓу коалиционите партнери од македонскиот и од албанскиот политички блок.

Многу работи се уште се нејасни иако пописот ке започне на 1 април и тоа баш на денот на шегата, и ке трае 20 дена. Фунционирањет на досегашните влади на Македонија кога се во прашање Ромите , практично секогаш ја гледав кон призмата на сомнителност.

Резултатите на овој попис на населението ке се користат за да се докаже кој колку е на број а кој помалку, кој ке има поголемо учество во владините институции на одредено ниво, дали некој ке има право да одлучува на добробит или штета на помалите заедници и нивната иднина во државата, дали ке има право да биде составен дел на државата или не.

Според мене се што е карактеристично за целиот нормален свет тука не е во преден план, тое во функциа на водење на или промовирање на национални политики.

Кампањата за пописот на населението во ромскиот медиумски простор започна со подршка на невладиниот ромски сектор. Но очигледно е дека се уште е на на статус кво. Изоставувањето на реалната стратегија која доцни тешко ке може во овој кус период да ја склопи кон оние групи кои од разно разни причини одлучија да се декларират било кој само не Роми. Уште поинтересн факт е што ромскиот медиумски простор се фокусира на ромската Општина Шуто Оризари, во која таму не може да има пропуст оти самото население нема никакви условувања за декларирање на своето национално потекло, и второ што според членовите на законот на попис на локалната самоуправа градоначалниците ги бират членовите на локланите реонски комисии. Иако другите членови на овој закон велат дека председателите на овие реонски комисии ке бидат секретарите на општините, тоа во Општината Шуто Оизари нема да менува ништо.

Фокусот на кампањата требала да се насочува кон средините каде ромската етничка заедница е многу мала, и е условена од разни форми за промена на релниот декларативен нацинален став, како што е вработувањето во приватниот сектор каде што газдата е не-Ром, поради стереотипи, предрасуди и други форми. Сличен проблем ке имаме и со дијаспората поради клишеата кои ги имат Ромите во Западно Европските земји, поради стравот од предрасудите со кои секојдневно се соучува ова најголема европска заедница, поради можните одбојности и омаловажувања од страна на своите школски другари, колеги од работа…Доцењето на донесување на стратегијата на ромскиот невладин сектор кои преку теренски активности, посети на одредени ромски населби, ке укажува на битниот национален елемент, со кој ке се аргументира зошто е потребно да се биде декларатиен Ром, преку разно разни форми на ораторство, флаери, брошури… е коегситетно прашање за успешноста на кампањата. Факт е дека мнугу групи кои се декларират како Турци, Албанци па и Македонци, се дел од политичка манипулација зад кои стојат партиските ветувања пред се вработувањата и излегувањето од стереотипите и пред расудите кон Ромите.

Свесни сме оти пописот како бројка нема да ја подобри положбата на Ромите во Македонија, пред се поради тоа што нема, ниту ке има политичка воља. Можеби во некој нареден период кога ромскиот политички субјект од некоја нова генерација Роми политичари ке формират национална ромска политичка платформа, и интересот на евро-доларот ке го стават испод националниот интерес.

Но бројката е те како е важна поради тоа што треба да се знае дека Ромите се уште постојат

и не се предмет на раса , популација која изумира поради горе наведените условувања.

Ова ке биде „трудно„ како што велат Бугарите. Но потребна е глобална стратегија за спас на ромскиот индетитет, не е само пописот во Македонија, треба глобално да се занимаваме со нашиот етникум за кој ромскиот невладин сектор и формираните ромски национални мрежи треба да дејствуват од можното нечие зацртување на изумирање на нацијата.

Мухаџер Сулејман

( Мозес Соломон)

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading