Spread the love

O lipe pravena sa achilo sar persi. Akaja vakerin istemalketelape sakana kane kerelapes lafi trujal disave buka bizo progres. O lafi progres amende na lela baro than ko nijek umal. Akava drom kerelapes lafi bashi statistikani evidencija ja POPIS.

O popis ki Makedonija shurarkerela duje kurkenge a amen e romen ni maki na lazinela amen odoleske. O romane partije taro baro teatar so kerena kaj si bare demokratija beshena ki rig thaj dikhena seiri. Ola na heminenapes ko demokratikano nijami te vakeretu agaar sar so akarejatu. Ki teorija si agaar numa i praksa vakerela amenge kaj o palune trijanda bers isi buka so nasti te muka te naken agaar.

Isi manusha so ko popis si khoraja, chibane thaj gadze , khuvena ki buti sar Roma lengere chave lena stipendije taro romane fondija a djivdinena ki mahala so vikinenala “khorani ” ja “chibani”, a olengere komshije vikinena len cigansko maalo. E akana kote si akate i logika thaj sate gogakoro sensi akaja li si i romani ” sonchogled politika “.

Ola o roma so na vakerena kaj si roma zamanenca phanlepes ki pli rota thaj komunicirinena salde mashkar peste odnosno olengere chave na khuvena ki prandin okolenca sosi deklaririme roma niti palem okolenca kaske ko minjoriteti chivenapes zoreja. Olenge ko jaka ola sakana si roma salde hramome sar olende. Okola palem so bershenca kerenapes sine chibane o palune 30 bersh dingepes godi kaj avena taro Egipet. Odova i olengoro nijami.

Vakerelape kaj sekova nijami anela pali peste thaj dajatve. O nijami so si dendo e manusheske dela dajatva te arakel po identiteti ko savo vakerelapes. E akate perena ko pani sa o nijamija thaj i demokratija. Kana nakena o popisija ola bistrena e manushen so hramonenapes sar olende. Te kergam esapi kaj ki Makedonija popis kerelape ko 20 bersh jek drom tadani shaj te vakera kaj o roma prekerde ko javera achovena harne bajenca.

Hem na salde ola achovaja harne bajenca sare amen soske ki akaja rashtra i demokratija dikelape ko procentija. Amen ko sa achovaja popalal sebepi akale manushengoro delinipe te na oven Roma.

Pale ki Makedonija nae te ova buteder taro trin procentija,palem amare chave nashti ka khuven ki buti,nashti ka hramonenpe but djene ko mashkarutne thah uche institucije thaj but javeta benifitija ka nashala sebepi i bilachi thaj tikni statistika.

A sa akava te shukrikera e romenge so si pendjarde mashkar amende sar msrmangrija,jarmagalarija,ashkalije maljokija thaj kodjanel savo nevo anav ka den korkori peske bari demokratija nae lafi. . ……………..O lipe phravena sa si isto sar persi………

 

 

Липе цвату све је исто ко и лани

Липите цветаат се е исто како и лани. Оваа реченица се користи секогаш кога се говори за нешто без прогрес.А зборот прогрес кај нас ромите не се користи ни на едно поле. Сега станува збор за статистичката евиденција наречена ПОПИС.

Пописот во С. Македонија започнува за две недели а нас ромите ни мува не не лази за тоа.Ромските политички партии одпреголемиот театар кој го играат твдејки дека се големи демикрати,стојат на страна и гледаат сеир. Тие не се мешаат во демократското право на граѓанинот за да се изјасни онака како што се чувствува. Теоријата е таква,но праксата ни кажува дека последните 30 години се случуваат работи кои не смееме да ги оставиме така.

Има луге кои на пописот се изјаснуваат како турци,се вработуваат како Роми,нивните деца користат стипендии од фондовите за Роми а живеат во населба викана “Турско маало “,а соседите ги нарекуваат ” циганско маало”. Е сега каде е тука логиката и здравиот разум во оваа ромска ” сончоглед политика “.

Ромите кои не се декларираат како Роми со векови живеат во затворен круг,имаат само меѓусебна комуникација односно нивните деца не склопуваат брак со Роми ниту пак со оние чив број го зголемуваат на пописите. Во нивните очи тие секогаш се роми кои само се попишуваат како нив. Оние пак со векови што се нарекуваа Албанци,последните 30 години се чувствуваат како Египќани. И тоа е нивно право.

Се вели дека секое право носи и одредени обврски. Правото што им е дадено на лугето,носи обврска фа го негува идентитетот со кој се декларира. И тука паѓаат во вода ситеправа но и демократијата. После пописот ги забораваат лугето и ветувањата кои им ги ветија са да се попишат од нивната група. Кога ке се земе во предвид фактот што во Северна Македонија поис има еднаш во 20 години,може да се каже дека Ромите кои се декларираат како ” други ” секогаш остануваат со кратки ракави.

И не само тие “Роми “,и ние остануваме со покуси ракави затоа што во оваа држава се пресметува во проценти. Ние заостануваме во се, зад сите поради незрелоста на овие луге ,само да не се попишат како Роми.

И повторно во Македонија нема да бидеме повеке од три проценти,и пак нашите деца не ке можат да се вработат,не ке можат да се запишат во подобрите средни и високи образовни институции и уште многу други бенифити ке изгубиме поради лошата и мала статистика.

За сето ова трба да им заблагодариме на лугето меѓу нас познати како мсрмангри,јармагалари,ашкалии,маљоци и кој знае уште како ке се наречат самите себеси,ГОЛЕМА ДЕМОКРАТИЈА, нема збор………..Липе Цвату Све Је Исто Ко И Лани

Perjan Rahim

Euromapress Skopje- Makedonia

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading