Spread the love

Na, nane alusaribe, hramin si (popis), te oven sine alusaribe o dizja thaj o kupatne ka oven sa bušlime (nakitime) sar neve beršeskoro kaš bilbordencar taro fotografie e političarengere thaj lengiri kandidatura, bizi diferencia jali kerelape lafi baši presidentsko, parlamentarno jali lokalno alusariba.

Numa hramin si, i Makedonia organizirinela hramin e dizutnegoro thaj e kherutnegoro… thaj akate nane političko benefiti. Trujal o rezultatia tari hramin „ Hramin Makedonia 2021“ baš o političko partie trebula te ovenlen benefitiam odolea so ka ovelen pobuter thana baši bukjarnipa, lende thana ko institucie… Numa diso nane sar so trebula, jali ola džanena diso so amen o normalnikane manuša na džanaja, jali pa džanaja numa na ko detalia. Sar misal džanaja so o rezultatia taro akaja hramin na ka anen procentualno progresi eromane jekhinakoro, baši so sa akala berša taro biathinalipe e themakiri Makedonia na sine političko mangin ko faisalipe e romane pučibaskoro.

Agjar so lengoro fokusi si anglo sa ko individualno benefiti, mukindor o nacionalno interes sal tega kana ka oven aslusariba. I kharana (pričina) ko jekh kotor lendar si sar so haliljum nanibe budžeti baši mobilizacia, kole so ka pokinen pire aktivisten so ka keren buti ano tereni.

Tega isima jekh pučibe, kote si o love so o političko partije finasirinenape sako berš taro budćžeti e themakoro, a i suma si kerdi trujal o deputatia, konsilia, membroja… trebela li saakana o korkorutno interesi saakana trebela te dikale prekal i prizma taro materijalno interesija?

Halo bre! – i hramin thaj o gindo dikajalen prekal javer perspektiva, a adav si o survijali ( opstanok) amare nacijakoro. Sa pobaro numero Roma na kerena pumari dajakiri čib, vavera darana , prekal i zoreskiri asimiliacija našena ko vavera nacionalno jekhina. Nane li tumen dar so ka avel vrama kana na ka ovel tumen romano elektorati kova so ka votinel tumenge, a amen o normalnikane ka ova kotor tari istorija so sa jek paluni vrama akate ani phuv, nacija koja so muli, so na sinela teritorijam na sinela politikakiri socialno thaj ekonomikani teloikeribe ( podrška).

Šaj li sal jekh drom te sikaven so i etiketa baši hovavne kompromitirime političaria si sal etiketa taro okola kola so na gndinena sar tumen, šaj li sikavena so sijen kotor tari akaja nacionalno jekhin kaskiri jekutni manglin si iklojbe tari akaja magijakiri rota prekal o politikakoro procesi thaj politikakiri mangin.

 

Ало бре!

Не, не се избори, попис е, да беа избори градот ,населбите ке беа украсени како новогодишни елки со билборди од фотографии на кандидати без разлика дали се председателски, парламентарни, или пак локални. Но попис е, Македонија прави попис на населението и домакинствата, и тука нема индивидуален политички бенефит. Иако според резултатите од „ Попис Македонија 2021“ би требало токму политичките партии да бенефитират со повеќе вработувања, вклучувања… Но чудно е можеби тие нешто знаат што ние обичните смртници не го знаеме, или пак знаеме но не во детали. На пример знаеме дека резултатите на овој попис без разлика на бројот, нема да доведе до процентуален прогрес на ромската заедница, од причина што во сите овие години од осамостојувањето на Македонија како суверена независна држава, немало политичка воља за решавање на прашањата во однос на Ромите. Така да нивното фокусирање е пред се во индивудуален бенефит, оставајки го националниот интерес тогаш кога ке има избори. Причината кај дел од нив според она што го разбрав е дека тие немат буџет за мобилизациа со што би ги платиле своите теренски активисти. Тогаш каде се тие годишни исплати на Владата кон политичките партии, колку што знаеме тие се финансират од буџетот на Владата секоја година , а сумата добиена зависи од пратенички места, советници, членови… зарем националниот интерес секогаш мора да го гледаме кроз призмата на материјалните и други интереси?

Ало бре! – пописот и бројката ја гледаме од сосема друга перспектива , а тое опстанокот на нашата нација. Се поголем број на Роми не го знаат својот мајчин јазик, други од страв, притисоци и насилна асимилација прибегнуват кон другите заедници. Не вие страв дека еден ден ке немате ромски електорат кој би гласал за вас, а ние обичните смртници ке бидеме само дел на историјата на еден народ кој некогаш постоел, без територија, без политичка социјална и економска подршка?

Барем еднаш покажете дека етикетата на лажни ветувачки компромитирани политичари е само етикета на вашите неистомисленици, покажете дека сте дел од народот кој единствената надеж за излез од овој магичен дикрсиминирачки круг ја гледат кон политичкиот процес и политичката воља.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading