Spread the love

I romani kultura thaj i tradicia sar i situacia e romengiri bašalde andar o Berovo ko anglunipe ka andinelpe, trujal o nevo formirimo romano kulturakoro centro „Romano bijandipe. O membroa tari akaja asociacia tale renomirime bašalde taro Maleševiakoro regioni, a presidenti si o pendžardo renomirimo artisti i Bajsa Arifovska, thaj o Dželjo Destanovski. Sar so vakergja o presidenti ko plo ininkeribe, akaja ideja iklola taro lengoro kulturakoro ambasadori o Mile Destanovski, so kerela thaj džividinela ko KAT (USA), dži kote o zaruripe baši formiribe kava kulturno centro ka ovele resarin te arakel o romano bašalipe, tradicia thaj kultura.

Akaja bari iniciativa si bahtaribaske, vakerela i Arifovska, so i organizacia dela motivi e terne generaciake trujal o foklori te nevinkerel o fokloreskere šeja, na sal romane, a adalea bi anela sa peribe e tradiciakoro trujal o kulturakere čipote.

Берово- Р.С.Македониа, формиран ромски културен центар „ Бијандипе„ (Раѓање)

Ромската култура,обичаите како и состојбата на музичарите Роми од Берово во иднина ќе се негуваат преку новоформианиот ромски културен центар „Романо Бијадипе“. Членовите на здружението се реномирани музичари од Малешевскиот крај, а претседател  е  добро познатиот  артист Џељо Дестановски  кој потекнува од овој крај  а како член  е и реномираниот артист Бајса Арифовска .

Како што истакна претедателот на здружението на вчерашниот настан, ова идеја потекнува од нашиот културен амбасадор Мило Дестановски кој работи и живее во Америка, додека потребата формирање на овој кулурен центар ќе има за цел да ја зачува ромската музика, традиција  и култура која во последно време оди во надолна линија.

Ова голема иницијатива е за поздравување додаде Бајса Арифовска, која истакна дека со организација и поттикнување на младите преку фолклорни друштва, обновување на народни носии не само ромски, би придонело за остварување на идеите на музичарите и претставување на ромската богата традиција преку културни настани.

ВО БЕРОВО ФОРМИРАН РОМСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИЈАТА НА РОМИТЕ.

ВО БЕРОВО ФОРМИРАН РОМСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИЈАТА НА РОМИТЕ.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading