I romani kultura thaj i tradicia sar i situacia e romengiri bašalde andar o Berovo ko anglunipe ka andinelpe, trujal o nevo formirimo romano kulturakoro centro „Romano bijandipe. O membroa tari akaja asociacia tale renomirime bašalde taro Maleševiakoro regioni, a presidenti si o pendžardo renomirimo artisti i Bajsa Arifovska, thaj o Dželjo Destanovski. Sar so vakergja o presidenti ko plo ininkeribe, akaja ideja iklola taro lengoro kulturakoro ambasadori o Mile Destanovski, so kerela thaj džividinela ko KAT (USA), dži kote o zaruripe baši formiribe kava kulturno centro ka ovele resarin te arakel o romano bašalipe, tradicia thaj kultura.

Akaja bari iniciativa si bahtaribaske, vakerela i Arifovska, so i organizacia dela motivi e terne generaciake trujal o foklori te nevinkerel o fokloreskere šeja, na sal romane, a adalea bi anela sa peribe e tradiciakoro trujal o kulturakere čipote.

Берово- Р.С.Македониа, формиран ромски културен центар „ Бијандипе„ (Раѓање)

Ромската култура,обичаите како и состојбата на музичарите Роми од Берово во иднина ќе се негуваат преку новоформианиот ромски културен центар „Романо Бијадипе“. Членовите на здружението се реномирани музичари од Малешевскиот крај, а претседател  е  добро познатиот  артист Џељо Дестановски  кој потекнува од овој крај  а како член  е и реномираниот артист Бајса Арифовска .

Како што истакна претедателот на здружението на вчерашниот настан, ова идеја потекнува од нашиот културен амбасадор Мило Дестановски кој работи и живее во Америка, додека потребата формирање на овој кулурен центар ќе има за цел да ја зачува ромската музика, традиција  и култура која во последно време оди во надолна линија.

Ова голема иницијатива е за поздравување додаде Бајса Арифовска, која истакна дека со организација и поттикнување на младите преку фолклорни друштва, обновување на народни носии не само ромски, би придонело за остварување на идеите на музичарите и претставување на ромската богата традиција преку културни настани.

ВО БЕРОВО ФОРМИРАН РОМСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИЈАТА НА РОМИТЕ.

ВО БЕРОВО ФОРМИРАН РОМСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИЈАТА НА РОМИТЕ.

Total Views: 87 ,
Translate »