Spread the love

09 Фебруари 2021

Самуел Абукаја франкофон роден 1969 на југот на Франција во близина на градот Монтпелје.На 18 годишна возраст се стекнува со изреалско државјанство, и се преселува во Израел во Ерусалим каде живее и работи и се занимава со истражувањето на Тората, кој според него ги отвара тајните за изгубените израелски племиња меѓу кои тој верува дека Ромите се Сименово племе кој припаѓал на 12 – те Израелови племиња. Во ноември ова година организирал прв јудејско – ромски форум каде ги образложил своите досегашни истражувања за потеклото на Ромите. Ова тероија според Абукаја е вистинска експлозија, за која Евреите не се баш подготвени.

ЕРП. Живеете во во еден од најсветите градови на земјината топка во Ерусалим, како дојдовте до идеја и од каде црпите материјали со кои докажувате дека Ромите се изгубеното Сименово племе?

С.А Случајно. По враќањето во Франција на 21-годишна возраст, живеев авантуристички живот многу патувајќи, едноставно ме влечеше такво патешествије кое не било набљудувачко. Во 2003 година серија настани ме вратија во јудаизмот и откако го ликвидирав мојот бизнис во Франција, се вратив во 2005 година да живеам во Израел за да ја научам и да ја разберам Тората за која не знаев многу. Откако сфатив дека никој нема да ми ги даде одговорите на основните прашања што ги имав за Тора, решив да ги користам приватните детективски атрибути што ги имав во текот на 7 години во Франција за да ги испитам оригиналните текстови на Тората, коментари и други записи на мудреците од Израел. Посветувајќи голем дел од моето време наидов на многу одговори кои беа пронајдени како осветлени сенки меѓу кој открив преку Тора и работи кои ги поврзуват Ромите кои мене ми биле познати во Франција, пред се на нивните обичаи и културни традиции блиски со Евреите.

ЕРП. Кои докази ги имате со кој ќе докажете дека Ромите навистина се Сименовото племе?

С.А Постојат многу докази во Тора кои потврдуваат дека Ромите се потомци на племето Симеон, но да се објаснат и откријат овие елементи мора да се пристапи мудро и прогресивно, бидејќи објаснувањето присилува да објасниме други директно поврзани факти со кои би можеле да ги стабилизираме темелите на јудаизмот онака како што го применуваме денес. Знаеме дека Ромите доаѓаат од Сименовото племе според книгите на Битие, Броеви, Летописи и Книгата и на Естера.

ЕРП. Според вас по што се слични Евреите и Ромите?

С.А Од она што го гледаме, како и средбите , Ромите тие најчесто наликуват на Курдите што ги познаваме во Израел, но тоа не мора да ги променат нештата. Со текот на годините, тие ја изгубија практиката и се вклучија некои не-Израелски елементи.

ЕРП. Во еден мој интерву со господинот Јосип Абитан рабин во Ница Франција на ова тема , ми кажа дека е можно некој да има Еврејско потекло доколку ги следи барем дел од законите и ја познава Тората. Што милсите за ова, дали е потребно да се познава Тората и да се следат дел од законите на Мојсие за да се биде Евреин.

С.А Како што вели француската поговорка, “навиката не го прави монахот” религијата или царината доколку не докажат дека нешто имат во себе . Многу не-Евреи во Израел го преферират јудаизмот и многу Евреи не го практикуваат, па дури се антирелигиозни и антиеврејски .

ЕРП. Во Израел сеуште владее одбивност кон ова група, дали доколку се докаже дека ова најмаргинилизирана група во светот е со еврејско потекло изреалците и светот ќе ги сменат негативните сваќања кон своите браќа односно кон Ромите ?

С.А Не верувам во вонземјани или летачки чинии од друг свет, освен летачките чинии кои тајно биле направени од страна на Фолксваген за нацистичка Германија пред повеќе од 70 години, дури и ако овие мрачни проекти биле во можност да продолжат до овој ден за слични мрачни цели еден ден ке бидат откриени и осветлени.

ЕРП. И на крајот чија била идејата за одржување на Еврејско – ромски форум во Ерусалим, што се постигна и кои се идните чекори и активности на овој форум?

С.А По првиот Форум, ќе има серија состаноци со сите групи на Роми ширум светот. потоа, вториот Форум ќе биде многу поголем од првиот.

 

Entretien avec Samuel Abukaya (Jérusalem – Israël)

Samuel Abucaya Francophone est né en 1969 dans le sud de la France près de la ville de Montpellier à propos des tribus perdues d’Israël parmi lesquelles il estime que les Roms sont la tribu de Siméon qui appartenait aux 12 tribus d’Israël. En novembre de cette année, il a organisé le premier forum judéo-rom où il a expliqué ses recherches jusqu’à présent sur l’origine des Roms. Selon Abukaya, cette théorie est une véritable explosion, pour laquelle les Juifs ne sont pas très prêts.

ERP. Vous vivez dans l’une des villes les plus saintes du monde à Jérusalem, comment avez-vous eu l’idée et où trouvez-vous les matériaux pour prouver que les Roms sont la tribu Simen perdue ?

SA. Accidentellement. De retour en France à l’âge de 21 ans, j’ai vécu une vie aventureuse en voyageant beaucoup, j’étais simplement attiré par un tel voyage qui n’était pas d’observation. En 2003, une série d’événements m’a ramené au judaïsme, et après avoir liquidé mon entreprise en France, je suis retourné en 2005 vivre en Israël pour apprendre et comprendre la Torah dont je ne connaissais pas grand-chose. Réalisant que personne ne me donnerait les réponses aux questions fondamentales que je me posais sur la Torah, j’ai décidé d’utiliser les qualités de détective privé que j’avais pendant mes 7 années en France pour examiner les textes originaux de la Torah, les commentaires et autres écrits des sages. d’Israël. Consacrant une grande partie de mon temps, je suis tombé sur de nombreuses réponses qui se sont trouvées comme des ombres lumineuses, parmi lesquelles j’ai découvert à travers la Torah et des choses qui relient les Roms que je connaissais en France, surtout leurs coutumes et traditions culturelles proches des Juifs .

ERP. Quelles preuves avez-vous pour prouver que les Roms sont vraiment la tribu Simen ?

SA. Il y a beaucoup de preuves dans la Torah qui confirment que les Roms sont des descendants de la tribu Siméon, mais pour expliquer et découvrir ces éléments doivent être abordés avec sagesse et progressivement, car l’explication nous oblige à expliquer d’autres faits directement liés avec lesquels nous peut stabiliser les fondements du judaïsme tel que nous l’appliquons aujourd’hui. Nous savons que les Roms sont issus de la tribu de Siméon selon les livres de la Genèse, des Nombres, des Chroniques et du Livre d’Esther.

ERP. En quoi pensez-vous que les Juifs et les Roms sont similaires ?

SA. D’après ce que nous voyons, ainsi que les rencontres, les Roms ressemblent le plus souvent aux Kurdes que nous connaissons en Israël, mais cela ne doit pas changer les choses. Au fil des ans, ils ont perdu la pratique et certains éléments non israéliens les ont rejoints.

ERP. Dans un de mes entretiens avec M. Josip Abitan Rabbin à Nice, France, à ce sujet, il m’a dit qu’il est possible pour quelqu’un d’être d’origine juive s’il suit au moins certaines des lois et connaît la Torah. Que pensez-vous de cela, est-il nécessaire de connaître la Torah et de suivre certaines des lois de Moïse pour être juif ?

SA.Comme le dit le proverbe français, “l’habitude ne fait pas un moine” religion ou coutumes à moins qu’elles ne prouvent qu’elles ont quelque chose en elles. De nombreux non-juifs en Israël préfèrent le judaïsme et de nombreux juifs ne le pratiquent pas, étant même anti-religieux et anti-juifs.

ERP .Il y a encore de l’aversion pour ce groupe en Israël, s’il est prouvé que ce groupe le plus marginalisé au monde est d’origine juive, les Israéliens et le monde vont-ils changer leurs perceptions négatives envers leurs frères, c’est-à-dire les Roms ?

SA. Je ne crois pas aux extraterrestres ou aux soucoupes volantes d’autres mondes, à l’exception des soucoupes volantes qui ont été secrètement fabriquées par Volkswagen pour l’Allemagne nazie il y a plus de 70 ans, même si ces sombres projets ont pu continuer à ce jour pour des cibles sombres similaires un jour être découvert et illuminé.

ERP. Et finalement, qui a eu l’idée d’organiser un forum judéo-rom à Jérusalem, qu’est-ce qui a été réalisé et quelles sont les prochaines étapes et activités de ce forum ?

SA. Après le premier Forum, il y aura une série de réunions avec tous les groupes roms du monde. alors le deuxième Forum sera beaucoup plus grand que le premier.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading