Spread the love

Ki purani romani kupatni Portal ani Barcelona, avdisutno Raval isi romano muzej kova so datorinela panda taro 2018 berš.
Adava si rezultati taro bute forengere khedina kola so sa ikerde taro Roma tari La Sera, pobuter taro duj siekle.
Sasti kupatni thaj lakoro dadeskoro ačimos šaj dikenape prekal but purane fotografije, lila thaj vavera materijalia.
Baši odova so but baro numero Roma tari akaja kupatni prečivenape te dživdinen ko komšilukokere kupatne, akava muzei ačola ekvaš čiučo, avdive te pene nane khoni.
Baši akaja karana o muzej EMUGBA anglo disavo vakti pravgja pire udara savorenge sar bi arakela sa o kulturakoro dadeskoro ačimos tari romani kjekhin Kale de la Sera.
„ Manga te arakha akava akate, ko akala droma, soske isi but istorija, thaj ko jekh so dengjem ko kulturakoro progresi e dizjake thaj e themake“ vakerela o Sem.
O muzejk taro 2018 berš si kotor kana 11 romane džuvlja kerge vizita ko pobut romane khera, taro kher ko kher, digitaliziribaja purane fotografije, thaj ko jek kerdge intervju purane manušencar sar bi lena sa lengere liparde tari lengiri em e komunakiri istorija prekal o fotografije, thaj važaribe.

Музеј на Ромите за очување од заборавот

Во старата населба Портал во Барселона – сегашниот Равал – има музеј кој датира уште од 2018 година.
Тоа било резултат на бескрајните состаноци кои биле одржани од Ромите од Ла Сера повеќе од два века.
Сега целата заедница и културното наследство може да да се види во овој музеј преку фотографии, книги и други материјали.

Со оглед на тоа што голем број на семејства Роми се преселуват во соседните населби овој историски дел за Ромите останува полупразен, па така и музејот во кој порано се собираа целото соседтсво , денес реччиси да нема никој.
Поради ова причина музејот ЕМУГБА неодамна ги отвори своите врати за јавноста со намера да го зачува и шири културното наследство на ромската заедница, на Кале де ла Сера. „Сакаме да го зачуваме тоа овде, на овие улици, има многу историја, дека сме придонеле во обликувањето на културата на градот и земјата“, вели Сем.
Музејот од 2018 година е дело на 11 жени ромки кој посетуваа разлчични ромски семејства од куќа до куќа, дигитализирајки ги фотографиите што ги чуваа, правеја интервју на постарите луѓе који ја проследуваа историјата на заедницате преку спомени и фотографии.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading