Ki sig vrama ka printinelpe o magazini „ Fiers Roms“ Barikane Roma kovq so ka kerel buti ko turlije artiklija panlo e romane istorijaja, kulturaja,tradicija, romane paramisja, romane anegdote, thaj tikno lavari ko romano francijakiri‘francijakiri‘romani čhib.
„Fiers Roms“ si avgo magazini taro asavko tipi na salde ki Francija numa ki sasti Europa.
I resarin akale magazineskoro si te len pes o avgo piro prekal o hramovipe te pendžaremnpes e Roma kola si kotor tari Evropa thaj si jek taro najbarere evropakere minoritetija.
I idea tari Tanja Jakič thaj Sulejman Muhadjer bukjarne ko ALC-115, Nica kola si kotor tari francijakiri strategija baši e Roma 2020-2030 ko Departmani Alpes Maritimes, si akava magazini te ovel kotor taro prioriteta e francijaker estrategijake baši Roma baši maribe mujal o anti-romanizam.
O magazini ka bikinelen o manuša kola so piri egzistencija rodenala prekal o mangipe devlenge, thaj okola manuša kola so si kotor tari programa baši integracija e romengri a kola so panda na arakle buti.
Saste love taro bikinibe e magazineskoro ka oven dende e manušenge kola so bikinena o mahazini.

Ромско списание во Франција «  Fiers Roms » Горди Роми

Во скоро време од печат треба да излезе списанието«  Fiers Roms » Горди Роми кое ке обработува различни содржини поврзано со ромската историја, култура, традиција и обичаи, содржини со ромски приказни, забавни содржини, ромски анегдоти, и мал речник на ромско француски-француско-ромски.
« Fiers Roms» е прво списание од таков тип во Франција, а можеби и во Европа.
Целта на ова списание е да се преземат првите чекори преку пишаната содржина, да се запознат Ромите кои се дел од Европа и преставуват најголемо етничко малцинство во Европа.
Идејата на Тања Јакич и на Сулејман Мухаџер вработени во АЛЦ-115 ,Ница, кои се дел од имплементација на француската стратегија за Ромите 2020-2030,во Департманот Приморски Алпи, е ова списание да биде воедно и дел од приоритетот на француската стратегија за Ромите во борба против анти-романизмот.
Списанието ќе го продават лицата кои својата егзистенција ја барат на улица преку питачење, или лица кои се дел од програмата и сеуште не се вработени, со што целата заработка од продавањето на списанието ке биде нивна.

Total Views: 35 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »