Spread the love

I Makedonija džala poadari nasulipaja e romane etnikumeske. Akaja them palo adava sosi bi siguritetno baši but baro numero taro terori tari rig e policijakiri, individualno kupe… voj si vi agjar target taro sakodiveskere nasulija prekal o socijalno networkia thaj vi prekal o edukativna institucie. O reforme taro digitilazirimo alavari so sine havlajrdo avdive ki platforma taro Guvermento e makedoniakoro www.makedonski.gov.mkdigitalno verzia pi makedoniakiri čib, maškar 100 000 lafia ko rodibe ko akava digitalizirimo alavari avaja dži ko digitalizirimo nasuli sar so si ciganče,pocigani,ciganči i ciganštluk.

Akale lafencar i romani jekhin ani Makedonia but fore si ivdi akale terminencar kole ao gadje okarakterizirinena e Romen, a baši so o Guvermento tari Makedonia džanela but šukar bai akala nasuli terminia.

Ko majsig vrama o bi guveremntoskere romane asociacije ka legaren inicijative prekal diferetno reakciepalo so siguritetno sa e romane medie ka denlen piko, te bi šaj akala lafia jali nasuli terminia te cidenpes taro akava digitalizirimo alavari.

 

Циганче,поцигани,циганчи,циганштија, и циганштлук

Македонија продолжува со понижувањето на ромската етничка заедница. Ова држава покрај тоа што преставува небезбедна земја за ова заедница, поради безбroj на насилства и тортури од страна на органите за безбедност, индивидуални групи… таа е и мета на секојдневни понижувања и омаловажувања како преку социјалните мрежи така и од образовни институции.

Реформите на дигитализираниот речник кој бил објавен денес на веб платформата на Владата на Северна Македонија www.makedonski.gov.mk – дигитална верзија на Толковниот речник на македонскиот јазик, меѓу 100 000 зборови во побарувањето на овој дигитален речник наидуваме на „дигитализирани навреди како што се,циганче,поцигани,циганчи,циганштија, и циганштлук.

Со овие зборови ова заедница често се среќава кога акцент тот ке се става како понижувачки термин кој ги окарактеризира Ромите, а за кој Владата на Северна македонија е свесна за таквиот термин.

Најверојатно во скоро време ромскиот грагјански сектор ке поведе иницијатива преку разни реакции зад која и ромските медиуми ке стојат како дел од подршката овие зборови да бидат тргнти од дигиталниот речник.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading