I Makedonija džala poadari nasulipaja e romane etnikumeske. Akaja them palo adava sosi bi siguritetno baši but baro numero taro terori tari rig e policijakiri, individualno kupe… voj si vi agjar target taro sakodiveskere nasulija prekal o socijalno networkia thaj vi prekal o edukativna institucie. O reforme taro digitilazirimo alavari so sine havlajrdo avdive ki platforma taro Guvermento e makedoniakoro www.makedonski.gov.mkdigitalno verzia pi makedoniakiri čib, maškar 100 000 lafia ko rodibe ko akava digitalizirimo alavari avaja dži ko digitalizirimo nasuli sar so si ciganče,pocigani,ciganči i ciganštluk.

Akale lafencar i romani jekhin ani Makedonia but fore si ivdi akale terminencar kole ao gadje okarakterizirinena e Romen, a baši so o Guvermento tari Makedonia džanela but šukar bai akala nasuli terminia.

Ko majsig vrama o bi guveremntoskere romane asociacije ka legaren inicijative prekal diferetno reakciepalo so siguritetno sa e romane medie ka denlen piko, te bi šaj akala lafia jali nasuli terminia te cidenpes taro akava digitalizirimo alavari.

 

Циганче,поцигани,циганчи,циганштија, и циганштлук

Македонија продолжува со понижувањето на ромската етничка заедница. Ова држава покрај тоа што преставува небезбедна земја за ова заедница, поради безбroj на насилства и тортури од страна на органите за безбедност, индивидуални групи… таа е и мета на секојдневни понижувања и омаловажувања како преку социјалните мрежи така и од образовни институции.

Реформите на дигитализираниот речник кој бил објавен денес на веб платформата на Владата на Северна Македонија www.makedonski.gov.mk – дигитална верзија на Толковниот речник на македонскиот јазик, меѓу 100 000 зборови во побарувањето на овој дигитален речник наидуваме на „дигитализирани навреди како што се,циганче,поцигани,циганчи,циганштија, и циганштлук.

Со овие зборови ова заедница често се среќава кога акцент тот ке се става како понижувачки термин кој ги окарактеризира Ромите, а за кој Владата на Северна македонија е свесна за таквиот термин.

Најверојатно во скоро време ромскиот грагјански сектор ке поведе иницијатива преку разни реакции зад која и ромските медиуми ке стојат како дел од подршката овие зборови да бидат тргнти од дигиталниот речник.

Total Views: 28 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »