Spread the love

Agorkegja o aplikacie thaj o selektiribe taro reonsko hramarde. Trujal o Themutno zavodi baši statistika ano 50 hramume reonia planirimo si 117 Roma sar reonsko hramorde thaj instruktoria. Ko alusaribe baši o kandidatia kola so apliciringje baši akava procesi si lendo lengoro etnikanolejbe than ko adava hramordo reoni.

Asavko planiribe baši hramorde ko disave hramome reonia si multietnikani ilizija jali paravani ko sa po užardo tasviri (slika) taro anavkerdo multietnikani Utarali Makedonia, ko adala reonia kote so beršencar kerelape zoreskiri asimilacija ipreder i romani etnikano jekhin.

Trujal o romano aktivisti o Enes Bilali taro tetovo, ni jekh romano aplikanti nane akhardo nit pak kontaktririmo ko akava alusaribe kandidatengoro. Neoficialno ko akava hramordo reoni dživdinena paše 700 romane familie. Trujal adava e Roma ano tetovo lengere lejbaja than planirimo si 6 romane hramome, dži ko eratutno dive o aplikantia Rooma na sine akharde nit pak kontaktirime.

Trujal o romano aktivisti Bilali i kharana (prićina) si so informacie taro reprezetia tari Komuna Tetovo vakerena so akala kandiatia na akhargejpe ki akahrin pa lenge ko than si čivde vavera, numa o Bilali vakerela so akava nane čače. Vov si ano kontaktia e aplikantencar thaj nijek taro romaneaplikantia kol so ov pendžarela na vakergjeso sine kontaktirime. Asavko čini baši selekcija aplikantia thaj ikalibe e romane aplikantengoro ko akava hramomo procesi anglo starti taro hramoviba e rezidencialno džianeskoro ani Makedonia sikavela o pharipe baši o respektiribe o demokratiakoro hramosadro procesi, thaj ko jekh o respektiribe e manušengere hakaja thaj i rig ko binacionalno themutnipe so si kontra taro deklariribe e makedoniakoro sar multietnikano sasuitnipe.

O Billali propozirinela te dikelpe e komunakere strukture rodipaja lendar koregiribe taro institucionalno bariere ko akala strukture.

Muhadjer Sulejman

( Mozes Solomon)

Изоставени ромски реонски попишувачи во тетовскиот пописен реон

Пријавувањето и селектирањето на реонскте попишувачи е завршено. Според Државниот завод за статистика во 50 пописни реони планирано е ромите да бидат затапени со 117 реонски попишувачи и инструктори. При изборот на кандидатите кои се пријвиле за реонски попишувачи и инструктори ке се зема во предвид нивната застапеност.

Ваквото планирање за ибор на попишувачи во некои од пописните реони е мулти етничка илузија и параван на се по јасната слика на прогласената мултиентичка колоритетна Северна Македонија, барем во оние средини, односно реони во кој со години се врши присилна асимилација на ромската етничка заедница.

Според активистот на Аваја од Тетово Енес Билали ниту еден ромски кандидат за попишуавч не е повикан ниту е пак контактиран за изборот. Неофицијално во овој пописен реон живеат околу 700 ромски семејства. Иако за ромите од Тетово според нивната застапеност е планирано учество на 6 ромски попишувачи , до вчерашниот ден кандидатите Роми не биле контактирани ниту пак повикани. Изворите на ромскиот активист Билали велат дека причината е во тоа што апликанитите не се јаувале на повиците, за што на нивното место биле ангажирани други лица, што според Билали ова не е вистина. И дека тој има контакти со апликантите. Ваквиот чин на селекција на кандидати и изоставување на ромски преставници во попишувачкиот процес уште пред почетокот на пописот на резиденциалното население во Македониа ја отсликува трудноста на почитување на демократскиот попишувачки процес, и воедно почитување на човековите права, и правецот кон бинационална државакоја е спротивно на залагањето на Македонија како мултиетничко општество.

Ромскиот активист Енес Билали предлага разгледување на општинските тела и бара корегирање на институционалните бариери направени од овие општински тела.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading