Spread the love

Akana ki moda si ko buvle  alusaribaskere frontia te čivenpes o diferetno kotora taro dizutnikano sasuitnipe. Dži kote vakeraja so niko ani politika nane sasti vrama, na bi trebela paalo ko avtomatizam trampa taro lidersko funkcie, numa vi o političko partie isilen piro agorutni vrama, jali „purani moda“.

Ko regioni funkcionirinena nekobor asavke phirutnipa, a korkori akala phirutnipa bi trebela sa te oven funda formiribaske zori prekal o šerutne strukture, političko pa i lideria tari jekhin kola kreirinena bilače politike e jekhinake kontra taro interesija e jekhinakere kaskere reprezentija si ola.

Akala političko phirutnipe formirinenape paše e ideencar baši hako,jekhipe,respekti, pomaškaribe, solidarnost…

Oja, ki akaja funda tikne diferencijaja taro politikakoro kursi, akala nacionalno phirutnipe kana ka resaren piri resarin formirinenape ko politikakoro nacionalnikano phirutnipe so bilo sar o tradicionalno političko partie čivena len ki rig prekal pire aktivnostija.

Trebela te vakerav so nabangeste kergum formulacija tari poblikacia ko socijalno netvorko taro nacionalnikano romano phirutnipe Avaja, kaj isila političko aspiracie taro nekobor mebroja taro akava phirutnipe, kola so mangena te čiven pes ko politikakere pajna.

Na na sijum ni hari kontra, sakana sijum sine so e romane političko scenake trebela terno edukativnikano zoralo kadar, asavko kadar nekobor berša reprezentirinela ko akava nacionalnikano romano phirutnipe, so dela šajdipe baši trampa ko romano politikakoro kursi.

Interesno so ko samo šuru lengoro slogani „I jekhin ka anel decizia“ kolea so ola ka legaren asavki decizia e jekhinakiri kas ola ka alusarine te oven lengere reprezentia taro šerutno dćži ko koncelieria, sikavela so panda len nanelen globalnikano zori korkori te ikeren o pharipe ko avutne lokalnikane alusaribe.

Džanava deka tale pendžarde e „deciziencar“ e jekhinakere baši lengere potencionalno kandidatia tari praksa so akaja terni edukativno romani elitno phirutnipe trujali praksa isila sar ola alusarinena baši pire kandidatija.

Sar avgo i jekhin niked na alusaringja baši partia, baši phirutnipe, sakana alusarinela baši paše manuš, baši leskiri harizma baši neko ko so dela lafi baši palo alusaribaskoro buti keribe individualnecnge.

Akala si sal jekh tikne misal a isi panda but of, of.

Čače, but bi ovava sa bahtalo kana neko taro akava phirutnipe so neko angleder havljarga so isile političko ambicie ka lel than ko akala alusaribe.

Odova šaj bi ovela sa bari praksa kote so taro pašibe ka oven kotor tari asavki alusaribaskoro benefiti, dži kote i jekhin dela piri decizia baši trampa.

O teren si hazri, nane političko partie kola so ko paluni vrama isila bilo save aktivnostija.

O bičalipe e jekhinakoro taro dži akanutne romane lideria si šajdipe te dikelpe o pulsi sar ka reagirinel i jekhin baši neve muja sar neve kandidatia

Numa ajde te dika thaj te da teloikeribe. Anglo o lokalnikano alusaribe si e Europakoro fidbaleskoro khelibe, ka tipujna akana baši o fudbali, a palo odova ka tipujna baši o kandidatija kola so amari jekhin ka mangel te ovel lengere reprezentia.

Колумна: Теренот е добар, ајде да видиме

Сега во мода е во широките предизборни фронтови да се вклучуват различни делови на граѓанското општество. Ако велиме во политиката никој не е вечен, не би значело по авотоматизам промена на лидерските функции, туку и политичките партии имат свој век на траење односно „стара мода„.

Во регионот веќе функционират неколку такви движења, а самите такви движења би требало по основа да бидат формирани како отпор кон владеачките структури, политички лидери на етничка заедница. кои креират лоши политики спротивно на интересите на заедницата кои овие движења ги преставуват.

Политичките движења се формират околу идеите за правичност, еднаковост, слога , почит, помош, солидарност…

Да, по ваква основа со мала разлика од политичкиот курс, овие национални движења , откако ке ја постигнат својата првична цел се формират во политички национални движења, кој на еден или друг начин, традиционалните политички партии можеби во скора иднина ке бидат оставени во сена на овие национални движења поради нивните активности кои ги спроведуват.

Морам да признам дека на почетокот погрешно сум ја формулирал објавата на социјалните мрежи на националното (политичко) ромско движење Аваја, дека има политички аспирации, за кој дел од нивните членови самите признаа дека можеби еден ден би запловиле во политичките води.

Не, немам ништо против, напротив секогаш велам дека на ромската политичка сцена треба млад

образован и искован кадар, а таков кадар веќе се има самиот преставен во ова национално ромско движење, кое дава надеж за промена на ромскиот политички курс.

Интересно е што почетниот нивен слоган за престојните локални избори „Битно е заедницата да одлучи„ со кој тие ке ја прифатат одлуката на заедницата, кој ке ги преставува на локално ниво од градоначалник до советници, покажува дека тие немат се уште глобална моќ самите да се испробат и настапат самостојно на овие престојни локални избори.

Знам дека се запознати со „одлуките“ на заедницата за нивни потенцијални кандидати, барем од искуството кое ова младо елитно движење го имат во последниве неколку години, поврзано со изборите, како заедницата избира и гласа за своите кандидати.

Прво заедницата никогаш досега не гласала за партија, движење, ниту за програма која е ветувачки реална, туку секогаш гласала за близок, харизматичен, и за некој кој ветува после изборна работа за поединци. Ова се само мал пример, а ги има уф.

Искрено многу би се радувал кога некој од ова движење кој веќе предходно најавил политички амбиции, се вклучи во овие локални избори.

Тоа сигурно ке биде искуство од блиску да бидат дел од таа изборна придобивка, доколку заедницата одлучи да го даде својот глас за промени.

Тлото е плодно нема политички ромски партии кои во последнава година има било какви активности.

Не задоволството на заедницата од досегашните ромски лидери е можност да се опипа пулсот како ке реагира заедницата за нови лица како нивни кандидати.

Но да видиме и навиваме.

Пред локалните избори е Европското првенство во фудбал, ке типуваме сега за фудбалот, а потоа ке типуваме за кандидатите кој ке бидат избрани од заедницата.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading