Spread the love
Taro saakana o medisko than e Romenge si rezervirimo ki negativno konotacija, kote so si predjudicirime thaj si perdo kliše. O medie but fore hramonena baši e Roma ki funda, taro darhijale stereotipia so isi korealiteti, so agjar o imaži ko medie si okova so o mažoritetia ko pravdipe džakerena. I medisko senzacia, o tretiribe temengere ko mediumi kote o Roma si šerutne negativcia, legarela bari empatija, ko javera, kolea so čivenalen ki kategorija taro nasulime. Vi so isi romane medie, vi so mangen te keren buti ko romano pučibe panle bilo save themencar, ola nane len šajdipe te arakhen piri etničko jekhin, ola vi agjar naši arakhena vi peste, taro bare zoria kerde upredeer lende sar taro themutne strukture, lokalnikane šerutne, pa vi agjar tari rig taro disave romane NGO. O džandipe so si ikavdo taro palune berša, avdisutnipe, thaj anglunipe si so o maškar keribe buti e romane mediumengoro si prioriteti dejbaske realitetno imaži ko havljaribe prekal objektivno thaj transparetno lejbe o bukja kom medoiumia kana si ko pučibe e Roma. O šuru tari akava maškar buti keribe e romane mediumengoro, nane dobor purani, nekobor romane medie kupatne sinelen havljariba prekal i hramomi forma dži ko presidenti taro Eropakoro parlamenti David Sasoli kote so kupatne bičavge leske havljariba baši bilači siguritetno situacia e romengiri ani Makedonia. Asavki misal si inicirimi kapisla so o šerutne redaktorija taro nekobor romane medie, Euromapres ( Francia), 24 vakti (Makedonija), Romapres ( Francia), Romanews ( Francia), TV Iriz thaj ( Germania) Lumiakere Roma ( Brazil) ko nekobor palune, bi formalnikane online khdina panle pumaro lafi baši formiribe neformalno (akanaske) romani asocijacia e novinarengiri RAN. O RAN ka kerel buti ko interes baši arakhiba e jurnalalistengere felakoro, mediumsko bukjarne, ka kerel buti mujal o buvljaripe nasulipe upreder e Roma, mujal o bi proverime neformalnikane thaj hovavne informacije kola so buvljona baši e Roma. Ko kupatno panlo lafi si te istemalkerelpe o informacie ki hramomi forma, kote so ka liferinepes, havljarina, lila. Thaj vavera forme prekal so ka kerelpe reakcie dži ko pravde institucie,pravde manuša, političaria, individue, dži kote isi dikhiba so pagelape i demokratija prekal i funda tari religia, rasa, kolori,socialno nivelo, buljaripe nasulipe, bilačo istemalkeribe o tromalo kerdo lafi, buvljaripe stereotipia, prejudiciribe, diskriminacia thaj vavera forme taro fizikujno jali čibjakoro zoripe. Trujal akaja forma o RAN ka istemalkerel sa o hakoskere mehanizmia baši maribe mujal odova so si hramomo upreder.

РАН: Борба против медиски предрасуди кон Ромите

Од секогаш медиумскиот простор за Ромите бил резервиран во негативна конотација, полна со предрасуди и клишеа. Медиумите често пишуват за Ромите врз основа на вкоренетите стереотипи што ги има во реалноста, така да сликата во медиумите е она што мнозинството во јавноста го очекува. Медиумската сензација, третирањето на теми во медиумите во која Ромите се големите негативци предизвикува емпатија кај другите, со што ги стават во категорија на омразени. И покрај тоа што ромскиот медиски простор не е празен, од одредени причини индивидуално немале можност не само да ја брани медиски својата етничка заедница, туку и самите не можеа да одолеат на притисоците од одредени државни структури, локални челници, па дури и од страна на ромските невладини организации. Извелекувајки поуки од минатото ,сегашноста, а најверојатно и од иднината. соработката на ромските медиуми е важен приоритет за давање на друга слика на известување преку објективно и трансапретно известување кога во прашање се Ромите. Почетоците на ваквата соработка на ромски медии, не е толлку стара, неколку ромски медии заеднички има извествање преку писмена форма до председателот на Европскиот парлемент Давид сасоли на кој укажуваа на лошата безбедна состојба на Ромите. • Ваквиот пример е иницијална каписла да главните и одговорни уредници на 24 vakti (Македонија), Romapress ( Македонија), Romanews ( Франција) , Euromapress ( Франција), TV RIZ ( Германија) и Lumiakere Roma ( Бразил) на неколку предходни онлине средби се договорија за заеднички договор за формирање на неформална ромска асоцијација РАН. РАН ке работи во интерес на заштита на новинарската фела, медиумски работници, спротиставување на антироманизмот преку своите медиуми, ширење на говор на омраза, асимилација и лажните непроверени неформални информации. Во заедничкиот договор е користењето на реакции во пишана форма во која ке се објавува сопштенија, писма и други форми преку кој ке врши реакции врз јавни институции, јавни личности, политичари, индивидуалци, доколку има увид на прекршување на демократијата врз основ на религија, раса, социјално ниво, боја, говор на омраза, злоупотреба на слободата на изразување, ширење на стереотипи, предрасуди, дискриминација како и други форми на физичко или усмено заканување. Покрај ова форма РАН ке ги користи сите правни механизми за борба против горе наведеното.


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading