Spread the love

O Romano phirutnipe Opre Roma Srbija, savi sine aktuelno čivdi te legarel i kampanja baši hramovibe ani Srbija, erati ikergje pres konferencia ko medimsko centro ano Belgrad.

 

 

Trujal o membro taro akava phirutnipe i Jelena rajlič, akava sar vi anglune hramoviba e Roma sa istorisko bičačutno gejnde sal baši i tortura,bihakaja, pašibe e bilače metodologijaja, bi jekhutnipe ko politikano zori thaj nanibe numero romane akterija te oven kotor taro hramovibe.

O hramovibe e romenge nane sal statistka voj si vi agjar politika.
Lengere numerostar si athinalo o istamelkerie taro themutno budžeti, themutne programe, lejbe than ko pravdo thaj politikakoro dživdipe thaj vi agjar ko resursia e dizutnegoro kola ka oven athinale taro lengoro numero, sa ko sa si kreiribe themutne socialno ekonomikane thaj politikakere strategie prekal o numero e jekhinakoro.

 

I Jelena Krivokapič-Nikolič, vakerela so o hramomne lile instrukcije so posig te agorkeren o ginibe, thaj asavko sigjarutno tempo si diklo ko paluno kurko angleder te agorkerel o oficijalno hramovibe ano 31 oktomvri ani Srbija.
I Krivokapič-Nikolič havljarela thaj ko bičalipe ko paluno kurko kana ko hramovibe ki anketno lista sine kosle o 69 pučiba a sine ačavde sal 7. sosle sine pago o hako e respekteskoro taro kanuni e hramovibaskoro.
Šokatno baši Krivokapič-Nikolič sine vi agjar o haberija taro teren kova so vakerena kaj disave hramomne počena sa tikne romane čaven jali si pranbdime, koles so sar so vakerela oj jali na džanena o kanuni baši familiarno prandipe kote so pohari taro 16 berš na šti te kuven ki prandin, a adaleja mukena than te gndinelpe so akava pučibe si perdo diskriminacijaja, stereotipea thaj predrasudencar.

 

I Andrijana Mikulič si bi čali baši nanibe proporcionalno numero Roma hramomne, instruktoria,membria ko komisie thaj kontoloria sa ko lokalno ahjar ko nacionalno nivo.
I Mikulič havljarela ki pres konferencija so e Roma sa 10 droma pohari taro odova so andingje o Republikakoro Yavodi baši statistika thaj o Nacionalno romano Koncili e romane jekinakoro, kola so pale sine finansirime taro themutno budžeti basi akava.
I Mikulič sila vi agjar sum so o manuša kola so sine alusarime lendar na sine panle transparetno alusaribaja pa oadaleske ikerelape bari sum prekal o Nacionalno romano Koncili.

 

Stevica Nikolič vakerela so asavke thaj but javera egzamplaria dena ko gndipe so o džakerdo numero tari romani jekhin ani Srbija nane te ovel čali, a sal adaleja faktički ilustririnelape i realno tasviri e romane jekinakoro ani Srbija, thaj ka rodelpe džovapi taro Republikakoro Yavodi baši statistika thaj taro Nacionalno romano Koncili dži kote na sikavelape o čačutno numero e romane jekinakoro ani Srbija.

O Stevica Nikolič vi agjar havlarela, kaj adava šaj te kerelpe dži kote okola mangena , numa ako na mangena ola ka istemalkeren piro demokratsko procesi te bojkotirinen o hramovibe.

Bi oficijalno prekal o rodpe taro Opre Roma Srbija ki Srbija dživdinena paše 500 000 Roma.

Стереотипни прашања од попишувачите во Србија со прашање до малолетни ромски деца дали се мажени или оженети

Ромското движење Опре Рома Србија, која била активно вклучена во кампањата за пописот во Србија, вчера во центарот за медиуми во Белград одржа прес конференција поради нивното незадоволство од штотуку завршениот попис на населението во Србија.
Според членот на ова движење Јелена Рејлич, овој како и предходните пописи Ромите беа историски недоволно пребројувани и тоа поради ,угнетување, неправда, пристрасна методологија, нееднаквост во политичката моќ, и немањето доволно ромски актери да бидат дел од пописот.

Инаку пописот за Ромите не е само статистика туку политика.
Од нивниот број зависи, користењето на државниот буџет, државни програми, учество во јавниот и политички живот како и ресурсите кои треба да припаѓат на становниците, кој пак ке зависат од нивната бројка, се на се креирање на државни социјално економски и политички стратегии спрема бројката на заедницата.

Јелена Кривокапич-Николич, вели дека попишувачите добиле инструкции што побрзо да го завршат пописот, и таквото забрзано темпо било забележително во последнава недела пред 31 октомври кога официјално завршува пописот на населението во Србија.
Кривокапич-Николич се осврна и на забелешка која во последниве две неделеи а пред се во последнава недела од пописот на анкетната листа со прашања од 69 анкетни прашања во обзире се земале само 7 со што било прекршено правилото на почитивање на постапките со законот за попис.
Шокатно за Јелена Кривокапич биле и поставените прашања од дел на некои попишувачи, кои поставувале прашања на малолетни деца, дали се мажени или оженети, а за кој како вели Јелена Кривокапич очигледно е дека, или не го познават семејниот закон за стапување во брак и брачни односи на лица под 16 години или пак се соменва дека валвите прашања се стереотипни , дискриминирачки и предрасудни.

Андријана Микулич е незадоволна поради немањето на пропорционален број на ромски попишувачи,инструктори, членови на пописната комисија и контролори Роми на локално и на национално ниво.
Микулич на прес конференцијата истакна дека дека Ромите биле 10 пати во помал број, иако Републичкиот завод за статистика и Националниот ромски совет на ромската етничка заедница вети дека ке се среди бројката да биде пропорционална, за што пак беа издвоени буџестки срества од државата за ова намена.
Микулич исто се соменва во изборот на лица кои биле избрани на не транспертен и на сомнителен начин од Националниот ромски Совет.

Стевица Николич вели дека со вакви и безброј примери верува дека очекиваната бројка на ромската заедница во Србија ке биде неповолна , а со самото тоа фактички ја илустрира реалната слика на ромската заедница во Србија, и ке се бара одговорност од Републичкиот завод за Статистика и Националниот ромски Совет на ромската заедница, доколку се покажа дека бројката е под очекиваната.
Стевица Николич исто така вели дека доколку тоа не се среди, а можно е и има механизми да се средат и да се внесат Ромите во реалната бројка, тие ке организират бојкот на пописот, кој преставува демократски процес.

Не официјално спред истражувањето на Опре рома Србија, во Србија живеат околу 500 000 Роми.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading