E.R.P.   Rajo Saimir andar 2005 berš tumen sen presidento tari asociacia Avazo e Romemgoro, thaj palo adava vi sar juristi ko pervazi taro proekti „Uśtipa 16 Maj“.

Isi li sukcesi tari akaja asociacia ko dejbe šunibe o avazi e Romengiri ani pravdi sfera baši lengere limitirime hakaja?

S.M. Sar avgo mangav te vakerav oven saste so dengejenma akava šajipe te kerav lafi baši o Euromapress thaj baši pobuter Roma kola so drabarena akava medium, thaj mangav sol dujenge lungono dživdipe. Te šunelpe o avazi taro jek džiani nane lokeste, soske efta zamania tari amari istoria sema men ikavde, stigmatizirime thaj paldime ano europakoro tereni. O Sasuitnipe but droma sine konstruirimo mujal amende anidor bilačo tasviri (slika) baši amare manuša. Sakana o „Dizutno“ sasa kerdo sar kontra taro „cigan“ diferetnot taro vaver.

Akava si i šerutni karakteristika taro anticiganizam, e europakoro procesi so startungja panda ando e  romaniakere thagarutnipa taro 14 zamani, kote e Roma sa robora  paše 5 zamania, thaj agokergja ani Francia ande  diskriminatorsko krisea. And-i Francija sasa ando ano 1912 berš jekh zakoni special vash o Roma, so akharensa len “nomade“.

O socijalo thaj o politikano koncepti taro „cigan“ jali o „nomad“ tega rošalela sa  ki sasti Europa, thaj dela sa hako te opozitivinkerel i šizofrenikano pozicia e sasuitnipakoro upreder o Rom. Jekh taro šerutni rig si čudiba prezir dži ko digri bi mangipe sa sa čipotisalilo ano Dujto Lumjakoro mariba, so sa kulminacia taro  lungo genocid upreder e Roma.

 Ki funda taro adava amen trebula te maramen te šaj ikava o efektia taro efta zamanskero anticiganizmo.

Akava na ka šaj 15 beršenge, jekh tikni asociacia sar so si o „Avazi e Romengoro“.

Numa amen resargjem jek tikno progresi thaj džaja angle. Gndinava man  so sine o motivi te kera akaja asociacia ano 2005 berš: adava sa jekh emisia ano Tv kanali TV FRANCE 5, akharelape sa „ delikvencia : o drom e romengoro“. Invitirime sa okola stereotipna thaj rasističko notiriba mujal e Roma bizi te ovel nisavi kontradikcia mamuj lende.

Amari legalno buti keribe dengja men šajdipe te akjara so tari adaja vrama adava pobut našti ovela. Angle sa so o gadje dena sa protekcia e romenge thaj kerena lafi lenge, akana i vrama si kaj korkori e roma keren lafi thaj protektirinenpes korkori a sa adava  trujal amari asociacia.

Sar exampl palo ko ikavdo filmi „Buvljarde vastencar“ so sine resarin te ovel filmi baši o asajbe, kote sa  čivdo o akcenti baši bilažin thaj sterotipia, amen kergjem but terne Roma te keren lafi baši o najbare Franciakere medie, thaj te den zori mujal o razisam ano kino.

Majpalal i asociacia si konstruktivimi taro pravdo šerutnipa sar so si o Nacional konsultitivnikani komisia baši manušikane hakaja, Maškar ministersko delegacia baši thanaribe thaj popašibe dži ko kherutnipa, adava si mujalipe o rasizam thaj o čorolipe, antisemitizam thaj anti LGBT bimangipe…Ačola panda but te kerelpe ya da bi šunela pe sa o avazi e Romengoro, numa kana ka dika dži kote sijem reslem   tega šaj vakeraja so si akanaske  hari si sukcesivnikano.

E.R.P.  Ano 2016 berš o ex Francijakoro presidento o François Hollande vakergja o bangipe tari Francia  ki vrama taro Dujto Lumiakoro maribe so sine o interniranje e Romengoro. Gndinena li so asavke činea e Francijakere šerutne ka trebul te oven poaktivno ko arakibe faisalibe e problemenge kote so araklovena e Roma avdive?

 S.M.  Adava si čače, vov sa o avgo presidenti tari Republika so vakjargja baši o bangipe so čipotisalilo  palal 70 berša palo panlipe e logorengoro baši o nomadia ani Francia. Trebula  akala logoria kola sa telaki Francijakiri žandarmeria ikerela sa e nomaden so ki adaja vrama akharenape sa e Roma, sa dži ko 1946 berš, jekh berš  palo ko agor e maribasko.

Amaro honoràro presidenti tari amari asociacia o Raymond Gurême so mulo ano maj 2020 berš, niked na bistergja baši džovavipe leskere themeskoro, ov adava  adava vakergjale ki jek ceremonija so sa kerdi ano oktomvri 2016 berš.

Sa si odova dikhlo ko akava džovabi (odgovornost)  tari nakli vrama, so sa kerdo mujal o phirutne thaj e Roma. Vi avdive ola si mukle ano čorolikane kampora kolendar but lendar si ko bilačhe thana  darindor taro epidemie. Numa ola džana poadari  te oven ikavde taro kvalitetno edukacia thaj buti keribe em šukar kherutnipe…Sar exampl o phirutne kola so dživdinena ani  Petit Quevilly nisar na sine tela ko žutipa pala ki ekslplozia ani fabrika  ko Lubrizol, ko pašibe lengere karavanenge.

Sar te phene na sine but keda i diz zoresa manglja te paldenlen odotar bizo te arakel javer faisalipe lengere kherutnipaske.

E.R.P.  Ki vrama taro avgo phanlipe trujal i pandemia Covid 19  ja li e Roma lile jekh ka jekh tretmani sar vavera ani Francia, soske džana so but lendar dživdinen ano čorole thana so o francuzia akharenalen Bidonville kote so nane elektrika, pani, nane internet.?

 S.M.  O tretmani ki vrama tari pandemia sa te ikerlpe trujal o šartia sako neske, sal baši adava so amen na protektirinajeman vi agjar sar ola taro akava virusi thaj o šartie  e dživdipaske so si diferetno taro javera. Ano disave Komune  lile sa so si zaruri te čiven pes nukte panjeske ko pašibe taro kupatne thana, akava ko disave  komune sa prewla o zori taro Tribunali.

Fuhalimo si so i them so si demokratikani baši hakaja e manušipaskere, o fundavno hako pajneske našti ikerela ko normalnikano  nivelo, numa soske sa sastipaskiri kriza. Baši o vavera  soske but Roma thaj phirutne dživdinena ko bi sikuriteti thaj si zaruri te egzistirinen sao dive pire bi formalnikane buti keribaja.

I them na sine hazri sar so dikljum ano Ile-de-France ko avgo duj kurke tari pandemia, numa ko bahtaripa taro solidarnipe taro asociacie nakavgjem i kriza.

E.R.P. Thaj ko agor so šaj kerelape te činavlepe akava magiakiri rota baši e Rom ani Francia ?

 S.M. Ani Francia sar ko vavera thema o čorolipe si sal jekh simptomi taro ikalibe e Romengoro. Ki fuhal odova so kuvela e gadžege ano jakha si vi agjar amende da. Numa o ikaliba si globalnikano, nane sal ekonomikano. Adava si  agjar e Roma te na oven astarde te oven odote kote so si savore thaj ola nane legitimno sar manuša kas so silen hako sar vavera.

Akava si efekti taro anticiganizmo thaj si upreder na sal e gadže numa vi agjar upri amende, kaj o portreti e „ciganeskiri“ si biyo moldviba ( vrednost)  sar so si kerdi zamanencar, thaj oanticiganiymo si amere šerende vi agjar ano šere e gadžemge lošipaske jalo došalipaske. Akava portreto si rezultato taro zamaneskoro rodimo prekal o paramisja, edukacia, literatura , kino thaj e.t.c.

Adava buvljarga o majoritetno  sasuitnipe ani siklovni, ani TV agjare so vi o gadže thaj vi amen maga te naša  taro akava portreto no  bizo dejbe raporto.

Sijum ki gnd so trebul te dža  maj adari, numa si paro te iklova  odotar, sem te vakera korkori amenge vrama si te iklova taro sa akava thaj te irana amro moldovipe sar Rom.

Nane lokeste no me ni dikhav vaver čini: e manušikane hakaja te oven  kotor taro manušikane moldovipa  te oven akceptirime.

Entretien avec Saimir Mile Juriste Pôle Juridique du Mouvement du 16 Mai - Paris France

 ERP.   Monsieur Saimir, depuis 2005, vous êtes
engagé en France, d’abord en tant que président de l’Association de la voix des Rroms, puis en tant que juriste dans le cadre de son projet “Mouvement du 16 mai”.

Avez-vous réussi à faire entendre la voix des Rroms dans la sphère publique avec cette association en raison de leurs droits limités?

S.M  Merci d’abord de m’offrir cette occasion de m’exprimer pour Euromapress et donc, pour les nombreux Rroms qui suivent ce
média, à qui je souhaite longue vie. Faire entendre la voix de notre peuple n’est pas facile, parce que les sept siècles de notre histoire sur le sol européen ont été surtout sept siècles d’exclusion, de stigmatisation et de persécution. La sphère publique, c’est-à-dire la société en général, pas seulement ne nous a pas inclus, mais souvent a été construite par opposition à l’image qu’elle a créée de notre peuple: le “citoyen” a souvent été créé comme le contraire du “tsigane”, par opposition à celui-ci. C’est la caractéristique principale de l’antitsiganisme, un processus européen qui a commencé dans les principautés roumaines au 14ème siècle, où les Rroms ont été mis en esclavage pendant cinq siècles, et s’est terminé en France, où une loi discriminatoire a été adoptée en 1912 sur les “nomades”. Le concept sociologique et politique du “tsigane” ou “nomade” a circulé ensuite sur toute l’Europe, et a justifié la position schizophrénique de la société vis-à-vis des Rroms: d’un côté une sorte d’admiration pour ces gens libres, fils du vent, musiciens hors pair etc. et de l’autre le mépris, le rejet jusqu’à la haine qui pendant la seconde guerre mondiale a culminé avec un génocide pérpetré contre les Rroms.

En gros donc, nous devons nous battre pour éradiquer les effets de sept siècles d’antitsiganisme. Ce n’est pas possible en 15 ans, et pour une petite association comme La voix des Rroms seule.
Cependant, nous avons bien avancé et continuons à avancer. Je me rappelle ce qui nous a poussé à créer l’association en 2005: c’était une émission de télé sur la chaîne publique éducative France 5. Elle s’intitulait “Délinquance:
la route des Roms”. Les invités ont enchaîné les stéréotypes et les propos racistes contre les Rroms sans aucune contradiction en face. Notre action en justice a permis de prendre conscience que désormais ce ne serait plus possible. Aussi, si à l’époque c’était surtout les gadjé qui parlaient des Rroms, y compris pour les défendre, aujourd’hui de plus en plus de Rroms parlent eux-mêmes, et ce grâce à l’action de notre association. Par exemple, après la sortie du film “À bras ouverts”, qui se voulait humoristique mais qui était méprisant et blessant de stéréotypes, nous avons fait en sorte que beaucoup de jeunes rroms prennent la parole dans les plus grands médias français pour dénoncer ce racisme dans le cinéma. Enfin, l’association est consultée aussi par des autorités publiques, comme la Commision nationale consultative des droits de l’Homme, la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement, celle de lutte contre la pauvreté, celle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT… Beaucoup
reste encore à faire pour que la voix des Rroms soit mieux entendue, mais quand on voit le chemin parcouru, on est confiants.

ERP.  En 2016, le président François Hollande a reconnu pour la  première fois la responsabilité de la France pour l’internement des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Pensez-vous
qu’avec un tel acte de reconnaissance, les gouvernements français devraient être plus actifs pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent aujourd’hui leurs descendants?

 

S.M  C’est effectivement le premier président de la république qui a reconnu cette responsabilité, et elle est venue 70 ans après la fermeture des derniers camps d’internement des nomades. Il faut savoir
en fait que ces camps étaient sous la responsabilité et sous la garde directe de la police et de la gendarmerie française et que les “nomades”,
comme on appelait à l’époque les populations rromani en France, ont été
maintenus dans ces camps jusqu’en juin 1946, plus d’un an après la libération.
Le président d’honneur de notre association, Raymond Gurême, qui nous a quittés en mai 2020, n’a eu de cesse de rappeler cette responsabilité de son pays. Il avait apprécié cette reconnaissance lors de la cérémonie du 29 octobre 2016, où il était présent.

Ceci dit, force est de constater que cette reconnaissance d’une responsabilité passée n’est pas une prise de conscience
des responsabilités d’aujourd’hui. Les “gens du voyage”, comme de
nombreux Rroms, restent exclus et leurs droits les plus fondamentaux sont bafoués. Ils sont abandonnées dans dans des bidonvilles ou des “aires d’accueil” dont la plupart sont situées dans des zones polluées et dangereuses pour la santé. Ils continuent à être exclus d’une scolarisation de qualité, de l’emploi, d’un logement digne… Par exemple, les “gens du voyage” qui vivent sur l’aire d’accueil du Petit-Quevilly près de Rouen n’ont pas du tout été accompagnés après l’explosion de l’usine de Lubrizol, à côté de chez eux. Comme si cela ne suffisait pas, la mairie menace de les expulser sans autre solution.

ERP.  Lors du premier confinement dû à la pandémie, les Rroms ont-ils reçu le même traitement que les autres  en France, étant entendu que beaucoup vivent dans des abris de fortune en dehors des villes, où il n’y a ni internet, ni électricité, ni de l’eau?

S.M Le traitement pendant cette pandémie devait s’adapter aux conditions de chacun, car on ne se défend pas de la même manière contre ce virus selon les conditions de vie qu’on a.
Certaines mairies ont pris les mesures nécessaires en installant des points d’eau à proximité des lieux habités, d’autres ont été contraintes à le faire par la justice, saisie par des habitants de ces lieux. Or c’est malheureux que dans le pays des droits de l’Homme, le droit fondamental à l’eau ne soit pas assuré de manière normale, mais en raison d’une crise sanitaire. Pour le reste, comme beaucoup de Rroms et gens du voyage vivent dans la précarité et doivent gagner chaque jour de quoi vivre, le confinement a été un vrai problème. L’Etat n’était pas du tout préparé et, au moins en Ile-de-France, les deux premières semaines
c’est grâce à la solidarité et à l’adaptabilité d’associations et de réseaux
citoyens qu’on a évité la crise humanitaire.

ERP.  Et
enfin, en tant que juriste, qu’est-ce qui, selon vous, peut mettre fin à ce
cercle vicieux de la pauvreté des Rroms en France?

 

S.M En France comme ailleurs, la pauvreté n’est qu’un des symptômes de l’exclusion des Rroms. C’est malheureusement ce qui frappe aux yeux des gadjé, – et par conséquent aux nôtres aussi. Or l’exclusion est globale, et pas juste économique. Elle est conceptuelle: les Rroms ne sont pas acceptés, ne sont pas considérés comme légitimes, à leur place, comme des gens qui ont le droit d’être là comme tous
les autres. C’est notre dignité humaine qui est remise en question de manière systématique et subconsciente. C’est l’effet de l’antitsiganisme, et il touche pas seulement les gadjé, mais aussi nous-mêmes. L’image du “tsigane”, sans dignité, telle que créée par des siècles d’antitsiganisme est dans nos têtes autant que dans les têtes des gadjé, bienveillants ou malveillants. Cette image est le fruit de siècles de contes, d’éducation, de littérature, de cinéma etc. Elle nous a été transmise aussi par la société majoritaire à l’école, à la télé, etc. de la même manière qu’aux gadjé, et nous essayons de fuir cette image, de ne pas y correspondre. Je pense qu’il faut aller plus loin. Il ne suffit pas de s’éloigner d’elle, mais de l’expliquer à soi-même et aux autres, aux Rroms et aux gadjé, et de s’en débarrasser définitivement pour rétablir notre dignité humaine en tant que Rroms. Ce n’est pas simple, mais je ne vois
pas d’autre voie: les droits de l’Homme sont fondés sur la dignité  humaine et tant que celle-ci n’est pas bien reconnue et vécue, il ne peut pas y avoir de droits humains.

L’interview a été préparée par Sulejman Muhadjer

Journaliste Euromapres

Total Views: 57 ,
Translate »