Spread the love

I Europa kerela maribe mujal i diskriminacia, mujal i bilači vorba, mujal o ikalibe.Akaja borba si maj po intersno taro šero dukalipe e Britancengoro thaj lengoro Bregzit...

E pandž beršengoro plani taro 2020 dži ko 2025 berš, šuži statija but lači ilustracia, vorba kaske so khoni na pakjala –

Soske khoni na pakjala ki adaja vorba? Soske 20, 30 berš khoni khanči na kergja buti trujal o hardžime milijarde love, soske o dživdipe e romengoro thaj e dromardengoro (Gens de voyage) niked na lačardžape, numa kontra taro adava ulo pobilačo thaj dramatično degradirimo.

Sa adava šurukerela tari bičačutni dihin soleja pakjalape so ola si but čorole kaske so trebul te del pe žutipe prekal lengiri pari integracia.
So ovela dži kote startujnaja lengere negiripaja? So dži kote startujnaja bizo akala asistentia taro akala kvaziprofessionilizirime asociacie, so sal sikavena so nanelen legitimiteti thaj kaskiri buti si sal te keren dosie baši subvencie ano finasisko šalteria taro europakere Institucie.

O binanibe taro dijalog, nanibe teloikeriba baši okola kola so si ano tereni, palem organiziribe hovavne konferencie čijbaja fotografije ano FB, sikavibaja i kauza tari politikakiri rig, o kašukipe e e evropakere institucie na bi anena sa pozitivnikane rezultatia, na ka anen KHANČI.

Sar bi ovela šukar te integririna e Romen thaj e dromarden?

O Komiteti minsitria taro Concili e Europakoro angja Strategiakoro akciono plano taro Consili e Eu-ropakoro baši integracia e Rolengiri thaj e dromardengiri ko akcenti mujalipe taro anticiganizam dis-kriminacia thaj promoviribe e jekhutnipaskoro.
Keh so džana savore so e Roma thaj o dromarde si saakan ikavde taro sa, von si diskriminirime thaj si najčorole ani Europa.

Ki akaja vrama nane but lokeste te arakenpes o pozitivna eupakere subjektia.
Ko nevipa dominirinena o disfunkcie, bi naniba kohezia maškar o thema mebroja ani Uniam si bi kombatibilnikane interesia thaj generalizirimi paraliza.
Numa na trebul te ačova adalea so si kerdo.Euopakere Institucie kerena but konstuktivno thaj pozitivnikane aktivnostia, numa ko pobaro ktor tari vrama akala kotora perena ki percepcia taro bu-vljardo dikhiba.

Akava plani kana ka dikelpe sasto sar soj ando tega šaj vakera so si šukar thaj o akcenti so si čivdo baši 2020 dži ko 2025 berš si te lačarelpe i integracia e Romegiri thaj e dromardengiri so saakana sine buvlajrdi trujal i diskriminacia ko sa o sfere.
O plani ponaadri isile resarin te bajrakerel o demokratikano lejbe than akale kupengoro thaj te thamarel o pakjajbe e dizitnengoro baši eskluzivno thaj kvalitetnikani edukacia thaj exzampli.

Pobut taro 10-12 milionia europakere Roma dživdinena ko baro čorolipe thaj taro lengoro ikaliba.

O buvljardo anticiganizam bajrakerela thaj bilačinkerela lengoro ekonomiakoro thaj socialnikano našavibe.

Akala bi jekhutne ačona trujal o zoripe taro nacionalnikano thaj eurpoakoro internacionalno nivelo baši maribe mujal o peržovativia, diskriminacia thaj bilačipe motivirimo pri o Roma thaj o dromarde, sar progres ki lengiri integracia.
O nevo plani isile resarin bapi ponaadarutno progresi ko pervazi taro themutno akciono plani taro Consili e Europakoro baši integracia e Romengiri, prezentacijaja inovatno modelia ko loklanikane faisalinathaj integrativno politike.

Trujal akava progresi akala jekhina ačovena te oven viktimia taro sakutno diveskiri diskriminacia tahaj antiziganizam ani Europa, so si specifično forma taro rasizam inicirimo taro peržovativia thaj stereotipia.
Sar repei baši akava si e tribunaleskere raporija taro Tribunali e manušengere kiseske baši observacia e Consileskoro tai Europa prekal i Europakiri Komisia mujal o rasizam thaj bi toleranacia (ECRI).

«Šokirimo sijum kana dikljum ano pobut thema membria ani Europakiri Unia e Roma thaj o dromarde panda araklovena ko diferetno forme tari diskriminaciam a majbut ani siklojbaskiri segregacia, bilači vorba predi bi mangipaja so kerela motivi baši terori.“ vakerela o generalno sekretari taro Consili e Euopakoro i Maria Pejčinovič Burič.
„ Numa pakjava so o orientacie definirime ko akava nevo plani dena zori soske isilen pozitivnikano procesi baši o lačaribe o dživdipe akele etnikane kupengoro ko nacionalno thaj lokalnikano nivelo.“

Sar bi džanaja so ingarela o nevo akciono plani akate potele šaj drabarena:
* Than e planeske baši akcia ka ovel regulirimo taro avutne principia baši bi diskiriminacia,

* respekti baši o šerutnipa e kriseskoro

* respekti baši diferecijalno

* efektivno ljbe than sar jekhutne džne ano sasuitnipe

* jekhutnipa maškar o džuvlja thaj o murša

* lejbe than e Romegoro thaj o dromarde ko sa o decizie so asatarenape ko lengoro pučiba, prekal o reprezentativnikane asociacie

I resarin akale planeske si:
* Lejbe pobuvlo than ko javno thaj političko dživdipe ano lokalnikano, regionalno, nacionalno thaj europakoro nivelo.

* Bajrovipe e kapacitetskoro taro lokalnikano šerutnipa baši istamalkeribe o internacionalno finasiribe maškar kola si thaj o Europakere fondia, baši arka lengere strategienge baši integracia e Romengiri.

* Progres taro kriseskoro instrumenti baši baro maribe mujal i vorba bi mangipaskoro ko kontekst taro manušikano krisi.

* Pobari gnd baši buvle pučiba kote so si panle akala duj kupe trujal akcie baši vazdipe o gndipe.

* Teloikeribe ko nacioanlno sikljovno nivelo baši eliminacia taro praktikane blokade baši jekhutno lejbe than dži ko avibe kvalitetno siklojba, zoralipe e kapaciteteskoro taro sikavne te oficijalizirinen eksluzivna metode baši sikljojba kolea so ka eleminiren i diferencia.

* Promoviribe e siklojbaskiri baši istoria e romengiri thaj o samudaripe thaj lengiri integracia ko sikljojbaskere plania prekal praktikane seminaria.
O Komiteti taro EU ministria ko niči ka kerel kontrola thaj ka ovel informirimo baši sar inikerelape akala plania.

O akcioni plani oficijalno ka ovel lansirimo ko avgo khedipe taro Šerutnikano komiteti baši maribe mujal i diskriminacia, diferenciathaj inkluzia (CDADI) so ka ikerelpe ko Strazburg taro 6 dži ko 8 april.

Sa okola kola so sakana vakerena so o Consili e Eurpakoro nne le kjari, te drabaren čukar akava so si hramomo.

I Europa kerela maribe mujal i diskriminacia, mujal i bilači vorba, mujal o ikalibe.
Akaja borba si maj po intersno taro šero dukalipe e Britancengoro thaj lengoro Bregzit…

Jacques Debot

Un plan de plus, un plan de cinq ans de 2020 à 2025, un bel article avec une belle
illustration, un discours auquel personne ne croit plus.

Et pourquoi est-ce que personne ne croit plus à ce discours-là ? Parce que c’est
le même depuis vingt ans, depuis trente ans, parce que ça ne marche pas, parce
que ça n’a jamais marché malgré les milliards dépensés, parce que la vie des
Roms et des Gens du Voyage ne s’est pas améliorée, elle s’est dégradée,
dramatiquement dégradée.

Parce qu’elle part d’un présupposé inexact qui est de penser que les Roms et Gens du
Voyage sont tous des pauvres, des miséreux qu’il faut assister et qu’il est si
difficile “d’intégrer”.

Et si on commençait par un peu moins les désintégrer ? Et si on commençait par se
passer de ces “assistants” de ces associations quasi
professionnalisées, qui ne représentent qu’elles-mêmes, qui n’ont plus aucune
légitimité, qui ont pour seul travail le montage de dossiers de subventions
afin de se faire arroser aux guichets financiers des institutions européennes ?
Et depuis vingt ans, depuis trente ans, les institutions européennes arrosent
où c’est mouillé.

L’absence de dialogue, l’absence de soutien à ceux qui travaillent sur le terrain,
l’organisation répétée de “conférences” bidons pour mettre une photo
dans Facebook, la préemption de notre cause par des groupes politiques et
religieux, la surdité des institutions européennes font que cet outil
formidable que sont les institutions n’a obtenu aucun résultat depuis vingt et
trente ans pour améliorer la vie des Roms et des Gens du Voyage. Aucun résultat
! Rien !

Comment mieux intégrer les Roms et les Gens du voyage ?

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté hier le « Plan d’action
stratégique » du Conseil de l’Europe sur l’intégration des Roms et des Gens du
voyage pour lutter contre l’anti-tsiganisme et la discrimination, et favoriser
l’égalité.

23. Januar 2020 von Eurojournalist(e) in Eu

De tous temps, les Roms et Gens de voyage étaient exclus, discriminés, pauvres –
le Conseil de l’Europe veut y remédier.

(Réd) – Actuellement, il n’est pas trop facile de trouver des sujets européens «
positifs ». L’actualité est dominée par des dysfonctionnements, un manque de
cohésion entre les Etats membres, des intérêts incompatibles et une paralysie
généralisée. Mais il ne faut pas s’arrêter à cette impression. Les institutions
européennes mènent de nombreuses actions très constructives et positives ; mais
la plupart du temps, ces actions passent loin de la perception du grand public.
Comme ce plan qui vise, pour les années 2020 – 2025, une meilleure intégration
des Roms et Gens de voyage qui depuis toujours, font l’objet d’un rejet
généralisé et de discriminations de toutes sortes.

Le plan vise en outre à encourager la participation démocratique, à renforcer la
confiance et la responsabilisation des citoyens et à soutenir l’accès à une
éducation et à une formation inclusive et de qualité.

Bon nombre des 10 à 12 millions de Roms et de Gens du voyage d’Europe sont en
situation d’extrême pauvreté et souffrent d’exclusion. L’anti-tsiganisme,
largement répandu, renforce et aggrave leur dénuement économique et social. Ces
inégalités persistent malgré les efforts déployés aux niveaux national,
européen et international pour lutter contre les préjugés, la discrimination et
les infractions motivées par la haine dont les Roms et les Gens du voyage font
l’objet, ainsi que pour faire progresser leur intégration.

Le nouveau plan vise à porter plus loin les avancées réalisées dans le cadre du
Plan d’action thématique du Conseil de l’Europe sur l’intégration des Roms et
des Gens du voyage (2016-2019), qui avait pour objectif de combattre les
préjugés, la discrimination et les infractions à l’encontre des Roms et des
Gens du voyage (l’« anti-tsiganisme ») en présentant des modèles novateurs de
solutions locales et de politiques d’intégration.

Malgré certains progrès, les Roms et les Gens du voyage continuent d’être victimes
d’un anti-tsiganisme persistant en Europe, une forme spécifique de racisme
alimentée par les préjugés et les stéréotypes. C’est ce qu’attestent également
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des conclusions des
activités de monitoring du Conseil de l’Europe, comme celles de la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), du Comité consultatif de
la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et du Comité européen des droits sociaux.

« Je suis choquée de constater que, dans de nombreux États membres, les Roms et
les Gens du voyage sont encore victimes de diverses formes de discrimination,
notamment la ségrégation en milieu scolaire, de discours de haine et de
violences motivées par la haine», a déclaré la Secrétaire Générale du Conseil
de l’Europe, Marija Pejčinović Burić. « J’estime cependant que les orientations
définies pour ce nouveau plan sont encourageantes, étant donné qu’il vise à
garantir la participation effective des Roms et des Gens du voyage aux
processus décisionnels et qu’il devrait améliorer la mise en œuvre des
stratégies d’intégration des Roms aux niveaux national et local en matière
d’éducation et de politique locale», a-t-elle ajouté.

Le nouveau plan d’action sera régi par les principes fondamentaux suivants :

* une approche fondée sur les droits de l’homme, accordant une place centrale au
principe de non-discrimination;

* le respect de l’état de droit;

* le respect de la différence et de la diversité;

* une participation effective en qualité de membres à part entière de la société;

* l’égalité entre les femmes et les hommes et

*la participation des Roms et des Gens du voyage à toutes les décisions qui les
concernent, que ce soit à titre individuel ou collectif, par l’intermédiaire de
leurs organisations représentatives.

Les objectifs du plan sont les suivants :

* Une participation accrue des Roms et des Gens du voyage à la vie publique et
politique aux niveaux local, régional, national et européen.

* Une capacité accrue des autorités locales à accéder aux financements nationaux
et internationaux et à les utiliser, notamment les fonds de l’UE, pour soutenir
leurs stratégies d’intégration des Roms.

* L’élaboration d’un instrument juridique sur une approche globale dans la lutte
contre le discours de haine dans le cadre des droits de l’homme.

* Une prise de conscience accrue dans le grand public des problèmes des Roms et
des Gens du voyage grâce à des activités de sensibilisation.

* Un soutien au niveau national et à celui des établissements scolaires pour
l’élimination des obstacles pratiques à l’égalité d’accès à une éducation de
qualité; un renforcement de la capacité des enseignants à gérer la diversité et
à adopter des méthodes pédagogiques inclusives.

* La promotion de l’enseignement de l’histoire des Roms et des Gens du voyage et
de l’Holocauste des Roms, et leur intégration dans les programmes et manuels
scolaires, notamment par la formation de formateurs et d’enseignants.

Le Comité des Ministres sera régulièrement informé de l’état d’avancement de la
mise en œuvre de ce plan. Un examen à mi-parcours sera réalisé en 2022 et
l’évaluation finale est prévue pour 2025.

Le Plan d’action sera lancé officiellement lors de la 1ère réunion du Comité
directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion, (CDADI), qui
se déroulera au Conseil de l’Europe à Strasbourg du 6 au 8 avril 2020.

Que tous ceux qui n’arrêtent pas de dire que le Conseil de l’Europe ne sert à rien
lisent attentivement cet article ! L’Europe, c’est aussi cela – la lutte contre
les discriminations, contre la haine, contre l’exclusion. Ces luttes-là,
franchement, sont beaucoup plus intéressantes que les prises de tête avec les
Britanniques et leur Brexit…

 


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading